Arts Funding Opportunities Announced for Cork County

Musician performing as part of Culture Night 2023

Cork County Council has announced details of its 2024 funding opportunities for the county’s arts sector. Cork County Council’s Library and Arts Service is inviting proposals for funding for arts projects, activities and events taking place in the Cork County administrative area in 2024 that may be eligible for funding under a range of grant assistance schemes available.

Schemes announced include the Arts Grants Scheme which will support arts organisations and the voluntary sector, a scheme to support artists to work in schools, support for developing arts projects through the Irish Language, and a set of bursary and residency opportunities for professional artists of all disciplines. 

Announcing details of the funding, Mayor of the County of Cork, Cllr. Frank O’Flynn, said,

Cork County Council is proud to support the arts community on an annual basis through our grants scheme. The Arts are integral to our communities, our schools, and our citizens. As well as supporting artists and arts organisation, we support festivals, performances, exhibitions, and other publicly accessible cultural programmes throughout County Cork. I look forward to seeing the joy and creativity that will emerge from the many projects who are set to benefit next year.

Cork County Council’s Arts Office will hold two information sessions for interested applicants, a Bursary and Residency Scheme information session on Thursday the 30th of November and an Arts Grants Information session on Friday the 17th of November. To register contact arts@corkcoco.ie.

To remove barriers for participation, this year for the first time, Cork County Council will also accept video/audio applications through the online portal. The Arts Office will provide assistance to applicants where extra accessibility support may be required.

Applications can be made online from the 10th of November 2023 until the 9th of January 2024. Guidelines and further information is available by clicking on the button below.

For queries, email arts@corkcoco.ie or call 021- 4346210


Deiseanna Maoinithe sna hEalaíona Fógartha do Chontae Corcaí 

Tá sonraí fógartha ag Comhairle Contae Chorcaí maidir le deiseanna maoinithe 2024 in earnáil na healaíona de chuid an chontae. Cuireann Leabharlann agus Seirbhís Ealaíona Chomhairle Contae Chorcaí fáilte roimh mholtaí maoinithe do thograí, do ghníomhaíochtaí agus d’imeachtaí ealaíona a bheidh ar siúl i gceantar riaracháin Chontae Chorcaí in 2024 a d’fhéadfadh a bheith incháilithe do mhaoiniú faoi réimse scéimeanna cuntas deontais atá ar fáil.

Ar na scéimeanna a fógraíodh, tá Scéim Deontais sna hEalaíona a chuirfidh tacaíocht ar fáil d’eagraíochtaí ealaíona agus don earnáil deonach, scéim chun tacú le healaíontóirí obair i scoileanna, tacaíocht do thograí ealaíne forbartha i nGaeilge, agus a chuirfidh roinnt deiseanna sparánachta agus cónaitheachta ar fáil d’ealaíontóirí gairmiúla i ngach disciplín. 

Agus é ag fógairt sonraí faoin mhaoiniú, bhí an méid seo le rá ag Méara chontae Chorcaí, an Comhairleoir Frank O’Flynn,

 

Tá bród ar Chomhairle Contae Chorcaí tacú le pobal na healaíona ar bhonn bliantúil trí scéim na ndeontas. Tá na hEalaíona lárnach dár bpobail, dár scoileanna, agus dár saoránaigh. Chomh maith le tacaíocht a thabhairt d’ealaíontóirí agus d’eagraíochtaí ealaíona, tugaimid tacaíocht d’fhéilte, do léirithe, do thaispeántais, agus do chláir cultúrtha inrochtana go poiblí ar fud Chontae Chorcaí. Táim ag súil go mór leis an aoibhneas agus an chruthaitheacht a fheiceáil a thiocfaidh chun cinn ó mhórán tionscadal a bheidh mar bhuntáiste dóibh an bhliain seo chugainn.

Reáchtálfaidh Oifig Ealaíne Chomhairle Contae Chorcaí dhá sheisiún eolais d’iarrthóirí leasmhara, seisiún eolais faoi Scéim Sparánachta agus Cónaitheachta Déardaoin, an 30 Samhain agus seisiún eolais ar Dheontais sna hEalaíona Aoine, an 17 Samhain. Chun níos mó eolais a fháil agus chun clárú téigh i dteagmháil le arts@corkcoco.ie.

Cuirfidh Comhairle Contae Chorcaí fáilte freisin roimh iarratais ar fhíseán nó clos-iarratais tríd an tairseach ar líne ar mhaithe le bacainní a bhaint chun páirt a ghlacadh ann. Cuirfidh an Oifig Ealaíne cúnamh ar fáil d’iarrthóirí más rud é go bhfuil tacaíocht inrochtana bhreise ag teastáil.

Is féidir iarratais a dhéanamh ar líne ón 10 Samhain 2023 go dtí an 9 Eanáir 2024. Tá na treoirlínte agus breis eolais anseo.

Chun ceisteanna a fhreagairt, seol ríomhphost chuig arts@corkcoco.ie nó glaoigh ar 021- 4346210.