Arts

Na hEalaíona atá bunaithe ar Ghaeilge - Irish Language based Arts

Iarrann Comhairle Contae Chorcaí ar tograí ó Ealaíontóirí, agus Eagraíochtaí Ealaíon d'imeachtaí, tionscadail nó gníomhaíochtaí ealaíne atá bunaithe ar Ghaeilge. Is í aidhm na snáithe maoinithe seo ná tacaíocht a thabhairt d'ealaíontóirí aonair nó do ghrúpaí ealaíon chun obair nua a chruthú nó imeacht nó gníomhaíocht ealaíon atá bunaithe ar Ghaeilge a chur chun cinn.

Cork County Council invites proposal from Artists, and Arts Organisations for Irish Language based arts events, projects or activities. The aim of this funding strand is to support individual artists or arts groups to create a new work or promote an arts event or activity that is Irish Language based.

Is é cuspóir an mhaoinithe seo ná:/ The purpose of this funding is:

 • chun cuidiú le himeachtaí nó gníomhaíochtaí nua Gaeilge a chur chun cinn i rith  Féilte nó i gcláir bhliantúla na ngrúpaí ealaíon áitiúil.
 • leibhéil níos airde cruthaitheacha rannpháirtíochta sna healaíona a spreagadh trí mheán na Gaeilge
 • lucht féachana nua a fhorbairt do na healaíona tríd an nGaeilge
 • cabhrú le deiseanna nua a chruthú don phobal chun taitneamh a bhaint as eispéiris chultúrtha trí mheán na Gaeilge
 • cúnamh a thabhairt don Chomhairle maidir lena sheirbhísí cultúrtha a sheachadadh níos cothroime
 • Chun é a cur ar chumas d'ealaíontóirí agus eagraithe ealaíon oibriú le chéile chun léiriúcháin, gníomhaíochtaí agus imeachtaí nua a fhorbairt ag baint úsáide as an Ghaeilge
 • to help promote new Irish language based events or activities in Festivals or in  the annual programmes of local arts groups
 • to encourage higher levels of creative participation in the arts through the medium of Irish,
 • to develop new audience  for the arts through the Irish Language
 • to help create new opportunities for the public and communities  to enjoy cultural experiences through the medium of Irish
 • to assist the Council in delivering its cultural services more equitably
 • to enable artists and arts organisers to work together to develop new productions, activities and events using the Irish Language

Is é an príomhchuspóir atá againn ná gníomhaíochtaí ealaíon atá bunaithe ar theangacha a chur chun cinn trí Ghaeilge agus is féidir go n-áireofaí modhanna mar drámaíocht, scéalaíocht, puipéadóireacht, aithris, amhránaíocht, scannán agus litríocht, a úsáid.

Our main objective is to promote language based arts activity through Irish and can include idioms such as – drama, storytelling,  puppetry, recitation, singing, film and literature.

For further information and to make an application click here.