Interactive Tourism Map Button Irish Language

Nochtadh na 23 baile ar fud Chontae Chorcaí a bheidh ag baint leas as Project ACT.

Is sraith bearta é Project ACT le Comhairle Contae Chorcaí atá deartha chun muinín a thabhairt do na hearnálacha gnó, miondíola agus pobail trí mhaoiniú tosaíochta agus spriocdhírithe.

Tá Foirne Bailte ceapadh le haghaidh iad seo a leanas;

 • Carraig Uí Leighin
 • An Pasáiste / Baile an Mhanaigh / Gleann an Fheileastraim
 • An Cóbh
 • Carraig Thuathail
 • Mainistir na Corann
 • Eochaill
 • Mala
 • Ceann Toirc
 • Áth Trasna
 • An Ráth
 • Cill na Mallach
 • Mainistir Fhear Maí
 • Baile Mhistéala
 • Maigh Chromtha
 • Sráid an Mhuilinn
 • Droichead na Bandan
 • Cionn tSáile
 • Cloich na Coillte
 • An Sciobairín
 • Beanntraí
 • Dún Mánmhaí
 • Baile Chaisleáin Bhéarra
 • An Scoil

Tá Tionscadal "ACT" - Bailte Contae a Ghníomhachtú,  á reáchtáil ar fud ocht gCeantar Bhardasacha Chomhairle Contae Chorcaí le tacaíocht ó Bhaill Thofa. Cruthófar foirne il-earnálacha sa Tionscadal le fócas ar an ngeilleagar agus ar shaol an phobail a atógáil i ngach réimse.

I measc cuid de na bearta láithreacha atá á ndéanamh tá;

 • Dianghlanadh ar na príomhlimistéir mhiondíola agus coisithe
 • Troscán sráide a laghdú agus a shocrú
 • Athphlandáil crainn agus ceapacha bláthanna
 • Marcálacha breise bóthair / cosán
 • Bearta chun úsáid spáis phoiblí do choisithe agus do ghnóthais a fheabhsú

Tá cruinnithe baile  maidir le Tionscadal ACT ar siúl an tseachtain seo, ina mbeidh Baill Thofa, foireann na comhairle, ionadaithe gnó agus pobail, baill den Gharda Síochána, agus ionadaithe ó Chomhairle Daoine Breacaosta Chontae Chorcaí.

Fógrófar tuilleadh eolais mar gheall ar an Tionscadal ACT i ndiaidh tréimhse chomhairliúcháin maidir leis an gcaoi is fearr tuilleadh athruithe a chur i bhfeidhm, agus conas go bhféadfar tacú le gnóthais ag iarraidh ath-oscailt go sábháilte ag an am cuí.