Clár Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide (CCAP)

CLÁR POBAIL UM GHNÍOMHÚ AR SON NA HAERÁIDE meirge láithreán gréasáin le bailiú lógónna

Clár Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide (CCAP)

Is clár nua é an Clár Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide (CCAP) a d’fhorbair an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide chun aghaidh a thabhairt ar athrú aeráide ag leibhéal áitiúil agus chun tacú le soláthar pobal ísealcharbóin atá athléimneach ó thaobh na haeráide de. Is í Comhairle Contae Chorcaí a riarfaidh an clár ag leibhéal áitiúil, i gcomhar leis an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide, agus tá sé á chistiú ag leithdháileadh ón gCiste Náisiúnta um Ghníomhú ar son na hAeráide.

Is é is aidhm don Chlár Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide (CCAP) tacú le pobail agus iad a chumhachtú, i gcomhpháirtíocht lena n-údarás áitiúil (Comhairle Contae Chorcaí), chun pobail inbhuanaithe ísealcharbóin a mhúnlú agus a thógáil ar bhealach comhleanúnach chun rannchuidiú le spriocanna náisiúnta aeráide agus fuinnimh. Tá sé d’aidhm ag CCAP tacú le pobail bheaga agus mhóra, le pobail thuaithe agus uirbeacha chun gníomhú ar son na haeráide agus tacaíonn sé le rannpháirtíocht dhíreach le pobail chun gníomhaíocht phobail ar son na haeráide a chur chun cinn agus chun cuidiú leis an méadú sin ó thúsphointí faoi seach na bpobal.
 

Clár Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide (CCAP) Forléargas

Forbraíodh an Clár Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide (CCAP) faoi dhá snáithe lena dtugtar aghaidh ar ghníomhú díreach ar son na haeráide, ar oideachas aeráide agus ar fhothú acmhainneachta araon. Tá €30 milliún á leithdháileadh go náisiúnta thar thréimhse 18 mí ar dhá shnáithe. Ag an am céanna, tá €3 mhilliún á chur ar fáil go náisiúnta ag Ciste Oileán Comhroinnte an Rialtais le haghaidh shnáithe 1a den Chlár.

 • Tá dhá chuid i Snáithe 1: Snáithe 1 dar teideal “Pobail Ísealcharbóin a Thógáil” agus Snáithe 1a dar teideal “Gníomhú Pobail an Oileáin Chomhroinnte ar son na hAeráide”. Tá an dá chuid de shnáithe 1 á riar ag údaráis áitiúla trí ghlao oscailte ar thionscadail.
 • Snáithe 2 dar teideal “Oideachas Aeráide, Fothú Acmhainneachta agus Foghlaim trí Dhéanamh”, atá á bhainistiú go príomha ag Pobal, agus trí Chlár Éire Ildánach chomh maith.

Baineann na sonraí breise go léir, lena n-áirítear an glao ar iarratais, le Snáithe 1 agus le Snáithe 1a, atá á riar ag Comhairle Contae Chorcaí ag leibhéal áitiúil.

Snáithe 1 agus Snáithe 1a den Chlár Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide (CCAP)

Snáithe 1 Pobail Ísealcharbóin a Thógáil

Díríonn Snáithe 1 den Chlár Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide (CCAP) ar phobail mhóra agus bheaga, ar phobail tuaithe agus uirbeacha a chumhachtú, chun aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide agus chun pobail ísealcharbóin a thógáil ar bhealach measta struchtúrtha. Tá leithdháileadh ar leith faighte ag Comhairle Contae Chorcaí ón Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide, agus déanfar é seo a riar trí phróiseas iarratais iomaíoch.

Ba cheart do thionscadail laistigh den snáithe seo aghaidh a thabhairt ar na cúig théama seo a leanas:

 • Baile/fuinneamh
 • Taisteal
 • Bia agus dramhaíl
 • Siopadóireacht agus athchúrsáil
 • Gníomhú áitiúil ar son na haeráide agus an chomhshaoil

Snáithe 1a Gníomhú Aeráide Pobail an Oileáin Chomhroinnte

Is éard atá i Snáithe 1a den Chlár Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide (CCAP) ciste náisiúnta €3 mhilliún, ciste atá á chur ar fáil ag Ciste Oileán Comhroinnte an Rialtais chun tacú le tionscnaimh trasteorann agus uile-oileáin maidir le gníomhú ar son na haeráide mar chuid chomhtháite den Chlár Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide. Murab ionann agus Snáithe 1, níl leithdháileadh uathoibríoch faighte ag údaráis áitiúla faoi shnáithe 1a, agus tá an cistiú seo oscailte go náisiúnta do gach pobal chun iarratas a dhéanamh. Cuireann Snáithe 1a ar chumas pobal agus údarás áitiúil tionscadal trasteorann a mholadh i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí i dTuaisceart Éireann.

Tabharfar aghaidh i Snáithe 1a ar na cúig théama chéanna le Snáithe 1 agus ní mór bonn soiléir Thuaidh/Theas a bheith acu, le cur chuige agus tionchar comhpháirtíochta trasteorann, agus bronnfar 50 % den chistiú ar a laghad chun tionscadal a sheachadadh i dTuaisceart Éireann.

Cistiú atá ar fáil

Tá cistiú faoi Shnáithe 1 agus faoi Shnáithe 1a den Chlár Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide (CCAP) ar fáil trí phróiseas iarratais iomaíoch, atá ar oscailt anois le haghaidh aighneachtaí ó Céadaoin an 13 Nollaig 2023 go Céadaoin an 6 Márta 2024 ag 16:00.

Tá cistiú ar fáil do 100 % den tionscadal, agus is féidir le hiarratasóirí ionchasacha iarratas a dhéanamh faoi thrí mhéid incháilithe tionscadail:

 • Tionscadail mhionscála: < €20,000
 • Tionscadail mheánscála: €20,000 go €50,000
 • Tionscadail mhórscála: €51,000 go €100,000

Tabhair faoi deara: Tá leithdháileadh iomlán de €1,241,000 faighte ag Comhairle Contae Chorcaí chun Sraith 1 den Chlár Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide (CCAP) a sheachadadh. Leithdháilfear tuairim is 10% den chiste seo ar thionscadail ar mhionscála (€124,000), leithdháilfear thart ar 40% ar thionscadail mheánscála (€496,000) agus leithdháilfear thart ar 50% ar thionscadail mhórscála (€621,000). D’fhéadfadh athrú teacht ar na figiúirí deiridh sin.

Ní mór tionscadail rathúla a chur i gcrích laistigh de 18 mí ó dhámhachtain an mhaoinithe agus ní bheidh caiteachas incháilithe go dtí go gcuirfear i gcrích conarthaí idir an t-iarratasóir rathúil agus Comhairle Contae Chorcaí (réamh-mheasta le haghaidh R3 2024).

Is é an tAire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide a dhéanfaidh an cinneadh deiridh maidir le faomhadh an tionscadail. Níl aon phróiseas achomhairc ag an gClár Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide (CCAP) agus is cinneadh críochnaitheach iad cinntí uile an Aire.

INCHÁILITHEACHT AGUS RIACHTANAIS (CCAP)

Is incháilithe iad eagraíochtaí pobail a chomhlíonann na ceanglais atá liostaithe thíos chun iarratas a dhéanamh ar chistiú faoi Shnáithe 1 agus faoi Shnáithe 1a den Chlár Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide (CCAP) chun tionscadail a sheachadadh a théann i ngleic le hathrú aeráide ag leibhéal áitiúil agus chun tacú le seachadadh pobal ísealcharbóin atá athléimneach ó thaobh na haeráide.

Eagraíochtaí comhphobail:

 • ní mór é iad a bheith ina n-eagraíochtaí neamhbhrabúis.
 • ní mór iad a bheith lonnaithe i limistéar oibríochta an údaráis áitiúil (Comhairle Contae Chorcaí) a bhfuil iarratas á dhéanamh aige ar chistiú chuige.
 • ní mór foirm iarratais chomhlánaithe a chur isteach roimh an dáta agus an t-am atá leagtha síos.
 • ní mór iad a bheith cláraithe le PPN nó a bheith bainteach le comharchumainn eile amhail Wheel, Bailte Slachtmhara agus/nó grúpa pobail a bhfuil Airteagail Chomhlachais nó Bunreachta acu, a mbíonn Cruinniú Cinn Bhliana acu, agus a bhfuil miontuairiscí faofa ar fáil dóibh.

Ina theannta sin:

 • Ní mór an tionscadal a bhfuil iarratas á dhéanamh air a bheith i gcomhréir le haidhm/cuspóir an Chláir Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide (CCAP), agus leis na critéir atá incháilithe do chistiú.
 • Ní fhéadfar ach iarratas amháin in aghaidh na heagraíochta a chur isteach lena bhreithniú — d’fhéadfaí roinnt de na téamaí a chur san áireamh sna tionscadail atá beartaithe agus iad a chuachadh le chéile mar chuid d’aon iarratas amháin.

Agus tionscadail á bhforbairt, ba cheart do ghrúpaí pobail machnamh a dhéanamh freisin ar an gcaoi a gcuireann a dtionscadail bheartaithe le dul chun cinn i ndáil le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe ábhartha.

Níl na nithe seo a leanas i dteideal iarratas a dhéanamh:

 • Daoine aonair príobháideacha.
 • Gnóthais tráchtála (lena n-áirítear trádálaithe aonair).
 • Eagraíochtaí náisiúnta pobail agus comhshaoil.
 • Scoileanna, institiúidí tríú leibhéal etc.
 • Institiúidí airgeadais.

Ina theannta sin, i gcás tionscadal a dhéanann iarratas ar chistiú faoi Shnáithe 1a:

 • Ní mór do cheanneagraíocht atá i ndlínse Chomhairle Contae Chorcaí, le heagraíocht chomhpháirtíochta amháin ar a laghad i dTuaisceart Éireann, iarratais a dhéanamh.
 • Cuirfear iarratais faoi bhráid Chomhairle Contae Chorcaí (i.e., sa dlínse ina bhfuil an phríomheagraíocht lonnaithe).
 • Ní mór iarratais a bheith comhdhéanta de thionscadal trasteorann i gcomhpháirtíocht le heagraíocht i dTuaisceart Éireann.
 • I bhfianaise na scóipe do thionscadail uile-oileáin, tá eagraíochtaí náisiúnta pobail agus comhshaoil incháilithe chun iarratas a dhéanamh faoi Shnáithe 1a.
 • Ní mór eagraíochtaí comhpháirtíochta a bheith ina n-eagraíochtaí neamhbhrabúis, ina n-údaráis áitiúla, nó ina n-eagraíochtaí pobail nó comhshaoil, atá cláraithe i dTuaisceart Éireann.

Molann Comhairle Contae Chorcaí go láidir d’iarratasóirí ionchasacha teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide roimh aon aighneacht chun incháilitheacht a dheimhniú ag climate@corkcoco.ie.

Tionscadail atá Incháilithe do chistiú

Sna cineálacha tionscadal/tionscnamh, laistigh de phobail, atá incháilithe le haghaidh cistiú faoin gClár Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide (CCAP),& ba cheart go bhféachfaí le gníomhaíocht náisiúnta ar son na haeráide a chur i gcrích ar an leibhéal áitiúil trí na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 1. Laghdú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa nó tacú leis an laghdú sin.
 2. Táirgeadh nó úsáid fuinnimh in-athnuaite a mhéadú.
 3. Éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú.
 4. Athléimneacht in aghaidh an athraithe aeráide a mhéadú.
 5. Tionscadail dhúlrabhunaithe a shainaithint lena bhfeabhsaítear an bhithéagsúlacht agus lena bhféachtar le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, nó baint na n-astaíochtaí sin a mhéadú, nó lena dtacaítear le hathléimneacht aeráide sa Stát.
 6. Cúnamh a thabhairt do réigiúin sa Stát (lena n-áirítear pobail sna réigiúin sin) agus laistigh d’earnálacha den gheilleagar a bhfuil tionchar ag an aistriú chuig geilleagar ísealcharbóin orthu.
 7. Réitigh a d’fhéadfadh a bheith nuálach a úsáid chun aghaidh a thabhairt ar na hiarrataí thuas.

Go sonrach, ní mór tionscadail a fhorbairt freisin chun gníomhú ar son na haeráide a dhéanamh thar an méid is mó de na cúig théama cláir a leanas agus is féidir. Dá bhrí sin, d’fhéadfadh roinnt de na cineálacha tionscadail atá molta mar a leagtar amach i dtéamaí 1 go 5 thíos a bheith i dtionscadal. Cé go soláthraíonn na téamaí sin moltaí maidir leis na cineálacha tionscadal a d’fhéadfaí a chistiú, níl iarratasóirí teoranta do na cineálacha tionscadail sin a roghnú agus spreagtar iad chun tionscadail nuálacha a fhiosrú a chomhlíonann cuspóir an Chláir Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide (CCAP).&

Ba cheart do thionscadail aghaidh a thabhairt ar na cúig théama seo a leanas:

 • Baile/fuinneamh
 • Taisteal
 • Bia agus dramhaíl
 • Siopadóireacht agus athchúrsáil
 • Gníomhú áitiúil ar son na haeráide agus an chomhshaoil&

Ina theannta sin, cé gur cheart do thionscadail a bhfuil cistiú á lorg acu faoi Shnáithe 1a aghaidh a thabhairt ar na cúig théama chéanna le tionscadail Snáithe 1, tá réimsí ar leith ann freisin a d’fhéadfadh a bheith oiriúnach go háirithe do chur chuige an Oileáin Chomhroinnte. Mar aitheantas ar chomhtháthú na mbeartas um ghníomhú ar son na haeráide agus ar son na bithéagsúlachta, d’fhéadfaí na nithe seo a leanas a áireamh orthu:&

 • Líonraí don Dúlra a luacháil
 • Feirmeoireacht inbhuanaithe
 • An tAistriú Cóir
 • Athchóiriú ar thailte portaigh
 • Fuinneamh in-athnuaite
 • Réamhaisnéis tuilte
 • Creimeadh cósta

Is ceanglais éigeantacha iad seo a leanas nach mór gach tionscadal beartaithe a bheith i gcomhréir le bheith incháilithe chun cistiú a fháil do Snáithe 1 agus do Snáithe 1a den Chlár Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide (CCAP):

 • Ní mór do thionscadail a bheith incháilithe le haghaidh cistiú ón gCiste um Ghníomhú ar son na hAeráide (Snáithe 1) nó ó Chiste an Oileáin Chomhroinnte (Snáithe 1a), mar atá leagtha amach sna critéir incháilitheachta.
 • Ní mór do thionscadail gach riachtanas reachtúil a chomhlíonadh maidir le pleanáil, rialacháin tógála, Sláinte agus Sábháilteacht, agus Cóid Dóiteáin, más cuí.
 • Ceanglaítear ar chomhpháirtithe ionchasacha féindeimhniúchán a dhéanamh nach bhfuil an cistiú ar fáil dóibh chun tabhairt faoin obair gan tacaíocht, nó mar mhalairt air sin go gcuirfidh an tacaíocht ar a gcumas níos mó oibre a dhéanamh nach mbeadh ar a gcumas murach sin.
 • Ní mór comhpháirtithe ionchasacha a bheith in ann a gcumas a léiriú chun na hoibreacha atá beartaithe a dhéanamh.

Soláthar

Ní mór d’iarratasóirí tabhairt faoina dtionscadal i gcomhréir le treoirlínte soláthair phoiblí maidir le gach earra, seirbhís agus oibreacha a sholáthar. Agus an fhoirm iarratais á líonadh isteach acu, iarrtar ar eagraíochtaí trí luachan ar a laghad a chur san áireamh le haghaidh aon cheannacháin earraí, seirbhísí nó oibreacha don tionscadal. Féadfar aon luachan bhreise do sholáthróirí a chur i gceangal ar leithligh. Ba cheart luachana a bheith infheidhme maidir leis an uair atá an tionscadal le tosú (i.e., ní roimh R3 2024), agus aon mhéadú ar chostais atá beartaithe a chur san áireamh. Ba cheart d’iarratasóirí breithniú a dhéanamh ar sholáthar glas, i gcás inar féidir.

I gcás nach féidir trí luachan a lua le haghaidh táirge/seirbhís ar leith nó go bhfuil ualach rómhór ag baint leo i gcás comhpháirteanna tionscadail iolracha, féadfar an ceanglas maidir le trí luachan in aghaidh na míre a tharscaoileadh agus féadfar an t-iarratas a mheas ar na luachana atá ar fáil. Ba cheart fianaise dhoiciméadach a chur ar fáil ina léirítear na hiarrachtaí a rinneadh chun trí luachan a fháil nuair is féidir. Ba cheart don iarratasóir dul i gcomhairle lena Oifigeach Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide sula gcuirfidh sé/sí a iarratas isteach. Ní mór do Chomhairle Contae Chorcaí a bheith sásta go bhfuil luach ar airgead san iarratas agus luach agus go ndeachaigh an t-iarratasóir i dteagmháil le soláthróirí chun a thogra a fhorbairt.

Cistiú agus Costais Incháilithe

Déanfaidh Comhairle Contae Chorcaí na costais incháilithe a mheas ar bhonn cás ar chás. Beidh feidhm ag na coinníollacha ginearálta seo a leanas, áfach:

 • Ní mór na costais a chuirtear isteach a bheith chun críche an tionscadal a chur chun feidhme agus chun na críche sin amháin agus ní bhainfidh siad le haon chuspóir eile.
 • Ní mór nach bhfuarthas cistiú poiblí dúblach, nó nach bhfaighfear é, ó fhoinsí eile chun na críche céanna.
 • Ní mór costais a bheith infhíoraithe, e.g. trí fhianaise ar sholáthar poiblí, sonrasc agus admháil ar íocaíocht.
 • Cuirfidh an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide comhairle ar Chomhairle Contae Chorcaí má mheastar go bhfuil roinnt costas neamh-incháilithe ón tús. Cuirfear an méid sin san áireamh i méid an deontais a mholtar agus sa mhéid a dhámhtar agus a chuirtear san áireamh sa chomhaontú deontais don togra.
 • Ní féidir le comhpháirtithe an costas a bhaineann lena dtrealamh nó lena n-áitreabh féin a úsáid a chur san áireamh.
 • Ní mór an cistiú a bheith i gcomhréir leis na ceanglais maidir le Státchabhair.
 • Cuirfidh an Clár Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide (CCAP) suas le 100 % den chistiú ar fáil do thionscadail rathúla, de réir théarmaí agus choinníollacha an chláir. Is féidir cistiú eile a ghiaráil do thionscadail (e.g. cistiú LEADER, Bailte Slachtmhara, Feabhsú Bailte agus Sráidbhailte, etc.) cé nach riachtanas é sin don chlár seo. Tá sé de fhreagracht ar riarthóirí/comhlachta atá freagrach as aon scéim nó clár cistiúcháin eile a chinntiú nach dtagann úsáid CCAP chun tionscadal a chomhchistiú salach ar rialacha na scéime/an chláir eile sin.

Seo a leanas samplaí de chostais/tionscadail nach bhfuil incháilithe faoin gClár Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide (CCAP):

 • Tionscadail a théann chun tairbhe do dhuine aonair amháin
 • Teagasc/foireann
 • Costais taistil agus iompair ach amháin in imthosca eisceachtúla
 • Trealamh, ach amháin má tá baint dhíreach aige leis an tionscadal
 • Tionscadail a ghineann ioncam
 • Forchostais, costais reatha leanúnacha
 • Árachas
 • Cóiríocht agus cothú
 • Costais iomarcaíochta
 • Pionóis/Ús/Ús Bainc/Muirir
 • Aisíocaíochtaí iasachta
 • Costais chúlghabhálacha, i.e. caiteachas a tharla roimh dháta formheasa an tionscadail
 • Tá costais a bhfuil deiseanna cistiúcháin níos iomchuí ann dóibh cheana féin neamh-incháilithe, i gcás inar léir go dtagann cistiú ón gClár Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide in ionad cistiú poiblí eile atá ar fáil faoi láthair
 • Costais bharúlacha e.g., an seomra a fháil ar cíos laistigh d’áitreabh an iarratasóra féin
 • Táillí Dlí

Ní liosta uileghabhálach é seo, agus déanfaidh Comhairle Contae Chorcaí na costais go léir a mheas ar bhonn cás ar chás. Go ginearálta, déanfar gach íocaíocht deontais ón gClár Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide a eisiúint i riaráistí agus i gcomhair caiteachais incháilithe dheimhnithe amháin. I gcúinsí áirithe, d’fhéadfadh sé go mbeadh réamh-chistiú suas le 25 % ar fáil do thionscadail (tá feidhm ag téarmaí agus coinníollacha).

Ceanglais maidir le Státchabhair

Beidh ar iarratasóirí féinmheasúnú a dhéanamh an ionann aon chistiú féideartha a gheofar dá dtionscadal ón gClár Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide agus státchabhair. Sna cásanna a bhaineann le státchabhair, ceanglófar ar na grúpaí a dhearbhú go bhfuarthas Státchabhair De Minimus roimhe seo agus aon chistiú a thairgfear trí Rialachán De Minimus (Rialachán (AE) Uimh. 1407/2013 ón gCoimisiún), gur ar bhonn cúnaimh a thairgfear é, ar choinníoll nach sáródh sé uasteorainn De Minimus ábhartha. Má tá tionscadal neamh-incháilithe chun cistiú a fháil trí Rialachán De Minimus d’fhéadfadh an grúpa a bheith incháilithe chun cistiú a fháil trí Scéim GBER CAF. Sa chás seo, déanfaidh Comhairle Contae Chorcaí tuilleadh teagmhála le hoifigigh ón Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide.

Próiseas Iarratais (CCAP)

Tá Comhairle Contae Chorcaí ag lorg iarratais anois ó eagraíochtaí incháilithe do Shnáithe 1 agus do Shnáithe 1a den Chlár Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide (CCAP).Ní ghlacfar ach le hiarratas amháin ar a mhéad in aghaidh na heagraíochta do gach snáithe (i.e. tá eagraíochtaí i dteideal iarratas a dhéanamh ar chistiú Shnáithe 1 agus Shnáithe 1a, nuair is cuí).

Is clár iomaíoch é an Clár Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide (CCAP), agus is é an tAire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide a dhéanfaidh an cinneadh deiridh maidir le faomhadh an tionscadail. Níl aon phróiseas achomhairc ag an gClár Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide (CCAP) agus is cinneadh críochnaitheach iad cinntí uile an Aire.

Ní mór tionscadail rathúla a chur i gcrích laistigh de 18 mí ó dhámhachtain an mhaoinithe agus ní bheidh caiteachas incháilithe go dtí go gcuirfear i gcrích conarthaí idir an t-iarratasóir rathúil agus Comhairle Contae Chorcaí (réamh-mheasta le haghaidh R3 2024).

Osclófar an tréimhse iarratais Céadaoin an 13 Nollaig 2023 agus dúnfar í ar 16:00 Céadaoin an 6 Márta 2024. Déanfar measúnú ar iarratais bunaithe ar na sonraí a chuirtear ar fáil sna foirmeacha iarratais a cuireadh isteach trí úsáid a bhaint as critéir réamhshainithe arna soláthar ag an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide.

Molann Comhairle Contae Chorcaí go láidir d’iarratasóirí ionchasacha teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Pobail um Ghníomhú ar son na hAeráide ag climate@corkcoco.ie roimh aon aighneacht chun incháilitheacht a dheimhniú.

Déanfar sonraí breise agus doiciméid tacaíochta a uaslódáil, nuair a bheidh siad ar fáil.