Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide

Tá athrú aeráide ar cheann de na dúshláin beartais phoiblí domhanda is práinní atá roimh rialtais inniu. Tá níos mó iallach ar eagraíochtaí idirnáisiúnta, agus ar rialtais náisiúnta agus áitiúla gníomhaíocht uaillmhianach a dhéanamh trí mhaolú (laghdú astuithe is cúis le hathrú aeráide) agus oiriúnú (feabhas a chur ar athléimneacht i leith tionchair agus rioscaí an athraithe aeráide).

Ceanglaíonn an tAcht um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú) (2021) de chuid Éireann ar údaráis áitiúla Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide Údaráis Áitiúil (LACAP) a ullmhú chun spriocanna náisiúnta laghduithe astuithe a bhaint amach agus athléimneacht a fhorbairt i leith thionchair an athraithe aeráide.

Ar an 24 Feabhra 2023 thug an tAire treoir d’údaráis áitiúla pleananna gníomhaithe ar son na haeráide a ullmhú, agus faoin reachtaíocht ní mór do na húdaráis plean a ghlacadh laistigh de 12 mhí. Ní mór bearta oiriúnaithe agus maolaithe araon a áireamh sa LACAP.

Bainfidh Comhairle Contae Chorcaí úsáid as a Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide (CAP) agus í ag pleanáil conas a laghdóidh sí astuithe gáis cheaptha teasa óna cuid sócmhainní agus bonneagair féin, agus ról níos leithne á ghlacadh ag an am céanna chun tionchar a imirt ar ghníomhaíochtaí aeráide na bpobal agus na bpáirtithe leasmhara eile agus iad a éascú agus a chomhordú agus an méid a dhéanfaidh sí chun tacú le gníomhaíocht aeráide i gContae Chorcaí.

 

""

Leanfaidh forbairt an Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide roinnt céimeanna mar a mhínítear sa ghrafaic thíos.

Céim 1

Bonn Fianaise a Thógáil (2022 go dtí Aibreán 2023)

Forbairt:

 • Fardal Astaíochtaí Bonnlíne an Chontae (BEI)
 • Crios Dícharbónaithe Mhaigh Chromtha (BEI)
 • Measúnú Riosca ar Athrú Aeráide
Comhairliúchán Poiblí Réamhdhréachta (Aibreán 2023 go Bealtaine 2023)
 • Gníomhaíochtaí rannpháirtíochta geallsealbhóirí agus tuairisc

Céim 2

Dréachtphlean Gníomhaithe ar son na hAeráide (Meitheamh 2023 go Meán Fómhair 2023)

Forbairt:

 • Fís
 • Tosaíochtaí Straitéiseacha
 • Gníomhartha
 • Príomhtháscairí Feidhmíochta
Dréachtphlean Gníomhaithe ar son na hAeráide ag eascairt ón gComhairliúchán Poiblí (Meán Fómhair 2023 go Samhain 2023)
 • Aighneacht tiomsaithe agus logáilte

Céim 3

Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide Críochnaithe (Nollaig 2023)
 • Aghaidh a thabhairt ar na haighneachtaí
 • Freagraí agus moltaí a chur ar fáil
Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide arna ghlacadh ag an gComhairle (Eanáir 2024)
 • Doiciméid a chur chuig Comhaltaí Tofa
 • Glacadh le rún

Dréachtphlean Gníomhaíochta Aeráide Céim Chomhairliúcháin Phoiblí

Ón 13 Deireadh Fómhair 2023, beidh Comhairle Contae Chorcaí ag cur tús leis an gcéim Chomhairliúcháin Phoiblí den Dréachtphlean Gníomhaíochta Aeráide. Cliceáil ar an gcnaipe ‘Céim a Dó’ thíos.