Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide

Tá athrú aeráide ar cheann de na dúshláin beartais phoiblí domhanda is práinní atá roimh rialtais inniu. Tá níos mó iallach ar eagraíochtaí idirnáisiúnta, agus ar rialtais náisiúnta agus áitiúla gníomhaíocht uaillmhianach a dhéanamh trí mhaolú (laghdú astuithe is cúis le hathrú aeráide) agus oiriúnú (feabhas a chur ar athléimneacht i leith tionchair agus rioscaí an athraithe aeráide).

Ceanglaíonn an tAcht um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú) (2021) de chuid Éireann ar údaráis áitiúla Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide Údaráis Áitiúil (LACAP) a ullmhú chun spriocanna náisiúnta laghduithe astuithe a bhaint amach agus athléimneacht a fhorbairt i leith thionchair an athraithe aeráide.

Ar an 24 Feabhra 2023 thug an tAire treoir d’údaráis áitiúla pleananna gníomhaithe ar son na haeráide a ullmhú, agus faoin reachtaíocht ní mór do na húdaráis plean a ghlacadh laistigh de 12 mhí. Ní mór bearta oiriúnaithe agus maolaithe araon a áireamh sa LACAP.

Ghlac Comhairle Contae Chorcaí le Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide 2024-2029 ar an Luan an 12 Feabhra 2024.

Tagann Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide 2024-2029 Chomhairle Contae Chorcaí le cuspóirí agus le spriocanna náisiúnta an Rialtais i leith na haeráide, a bhfuil sé mar aidhm acu bogadh i dtreo geilleagar saibhir ó thaobh na bithéagsúlachta de, inbhuanaithe ó thaobh na timpeallachta de, agus atá neodrach agus a bhfuil cumas teacht aniar aige ó thaobh na haeráide de faoin mbliain 2050. Leagtar amach mianta na hÉireann a bhfuil ceangal dlí leo san Acht um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú) 2021, a bhfuil sé i gceist acu astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 51% faoi 2030.

Bainfidh Comhairle Contae Chorcaí úsáid as a Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide (CAP) agus í ag pleanáil conas a laghdóidh sí astuithe gáis cheaptha teasa óna cuid sócmhainní agus bonneagair féin, agus ról níos leithne á ghlacadh ag an am céanna chun tionchar a imirt ar ghníomhaíochtaí aeráide na bpobal agus na bpáirtithe leasmhara eile agus iad a éascú agus a chomhordú agus an méid a dhéanfaidh sí chun tacú le gníomhaíocht aeráide i gContae Chorcaí.

 

Céimeanna Forbartha an Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide

Forbrófar an Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide trí roinnt céimeanna a mhínítear sa ghrafaic thíos.

Céim 1

Bunfhianaise a Bhailiú (2022 go dtí Aibreán 2023)

Forbairt:

 • Fardal Astaíochtaí Bonnlíne an Chontae (BEI)
 • Crios Dícharbónaithe Mhaigh Chromtha (BEI)
 • Measúnú Riosca ar Athrú Aeráide
Comhairliúchán Poiblí Réamhdhréachta (Aibreán 2023 go Bealtaine 2023)
 • Gníomhaíochtaí rannpháirtíochta geallsealbhóirí agus tuairisc

Céim 2

Dréachtphlean Gníomhaithe ar son na hAeráide (Meitheamh 2023 go Meán Fómhair 2023)

Forbairt:

 • Fís
 • Tosaíochtaí Straitéiseacha
 • Gníomhartha
 • Príomhtháscairí Feidhmíochta
Dréachtphlean Gníomhaithe ar son na hAeráide ag eascairt ón gComhairliúchán Poiblí (Deireadh Fómhair 2023 go Samhain 2023)
 • Aighneacht tiomsaithe agus logáilte

Céim 3

Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide Críochnaithe (Eanáir 2024)
 • Aghaidh a thabhairt ar na haighneachtaí
 • Freagraí agus moltaí a chur ar fáil
Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide arna ghlacadh ag an gComhairle (Feabhra 2024)
 • Doiciméid a chur chuig Comhaltaí Tofa
 • Glacadh le rún