Céim a Dó — Comhairliúchán Poiblí ar Dhréachtphlean Gníomhaithe ar son na hAeráide Chomhairle Contae Chorcaí 2024-2029

Dréachtphlean Gníomhaithe ar son na hAeráide Chomhairle Contae Chorcaí 2024-2029 curtha i dtoll a chéile ag an gComhairle.

Leagtar amach sa Dréachtphlean an chaoi a mbeidh Comhairle Contae Chorcaí freagrach as feabhas a chur ar athléimneacht in aghaidh na haeráide, éifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú, agus astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, ar fud a sócmhainní, a seirbhísí, agus a bonneagar féin, a bhfuil sí go hiomlán cuntasach ina leith, agus ról níos leithne á léiriú aici freisin maidir le tionchar a imirt, tacú le hearnálacha eile, agus iad a éascú, chun a spriocanna agus a n-uaillmhianta aeráide féin a bhaint amach.

 • Tá caibidlí ar an méid seo a leanas sa Dréachtphlean: 
 • Gníomhú ar son na hAeráide bunaithe ar fhianaise
 • Fardal Astaíochtaí Bunlíne Chontae Chorcaí (BEI)
 • Measúnú Riosca um Athrú Aeráide
 • Creat Gníomhaíochtaí ar son na hAeráide: 
 • Rialachas
 • Astaíochtaí ón gComhairle a bhfuil freagracht iomlán ag an gComhairle astu
 • Rannpháirtíocht na saoránach agus ceannaireacht pobail
 • Bithéagsúlacht, an comhshaol nádúrtha, oidhreacht agus úsáid talún,
 • Athrú ar Úsáid Talún agus Foraoiseacht
 • Eacnamaíocht
 • Talmhaíocht, Tionsclaíocht, Turasóireacht agus Gnó
 • Iompar
 • Timpeallacht Thógtha
 • Bonneagar, Foirgnimh, Tithíocht agus Oidhreacht
 • Dramhaíl sholadach
 • Crios Dícharbónaithe Mhaigh Chromtha
 • Monatóireacht agus Tuairisciú

Aighneachtaí Poiblí

Tá Comhairle Contae Chorcaí ag tabhairt cuireadh don phobal aighneachtaí agus moltaí a dhéanamh ar an Dréachtphlean um Ghníomhú ar son na hAeráide.

Glacfar le haighneachtaí ón Aoine 13 Deireadh Fómhair go dtí an Luan 27 Samhain,4 i.n.

Féadfaidh Comhairle Contae Chorcaí Faisnéis Phearsanta a bhailiú chun d’iarratas a phróiseáil. Is féidir le Comhairle Contae Chorcaí an fhaisnéis seo a phróiseáil go dleathach de réir mar is gá chun a cuid oibleagáidí reachtúla/dlíthiúla a chomhlíonadh. Próiseálfar an fhaisnéis sin de réir ráiteas príobháideachta na Comhairle atá ar fáil ag www.corkcoco.ie.