Déantar foráil san Acht um Sheirbhísí Uisce (Leasú), 2012 go dtabharfar isteach córas clárúcháin agus iniúchta d'ionaid chóireála fuíolluisce tís, lena n-áirítear dabhcha séarachais agus córais chomhchosúla.  Tugadh isteach é chun aghaidh a thabhairt ar rialú na Cúirte Breithiúnais Eorpaí in aghaidh na hÉireann i mí Dheireadh Fómhair 2009, agus níos tábhachtaí fós, chun cáilíocht screamhuisce agus uisce dromchla (foinsí uisce óil go háirithe) a chosaint ó na rioscaí a bhaineann le córas a bhfuil ainghléas air.

Ionaid chóireála fuíolluisce tís a chlárú

Is é €50 an táille chlárúcháin atá le híoc. Tá an táille ceaptha leis na costais a chlúdach do na húdaráis seirbhísí uisce, costais a bhaineann le cláir a riar agus le hiniúchtaí bunaithe ar riosca atá le déanamh a bhainistiú.  Déantar foráil sa reachtaíocht nach mór dóibh siúd atá faoi dhliteanais clárú déanamh amhlaidh ar an 1 Feabhra 2013 nó roimhe.  Tá an próiseas clárúcháin ar oscailt fós, áfach, agus ba cheart do shealbhóirí tí nach bhfuil cláraithe go fóill clárú a luaithe is féidir - níl aon táille as mallíocaíocht.   Is cion é de réir an Achta 2012 do shealbhóir tí gan chlárú, agus is é an pionós ar chiontú ná fíneáil suas le €5,000.   

Tá an reachtaíocht nua ceaptha chun an tionchar ar shealbhóirí tí a íoslaghdú agus ní bheidh aon táille iniúchta ann.  Is é an bunchaighdeán atá le comhlíonadh ag gach ionad cóireála fuíolluisce tís ná nach gcuireann sé sláinte duine ná an comhshaol i mbaol.  Déanann na rialacháin foráil freisin maidir le hoibriú agus cothabháil cuí ionad cóireála agus leagtar amach leo riachtanais maidir le sloda a bhaint
 

Chun do dhabhcha séarachais agus córais eile chóireála agus diúscartha fuíolluisce tís a chlárú, téigh go dtí Cosain ár nUisce

Plean Iniúchta Náisiúnta 2013

Faoin Acht um Sheirbhísí Uisce (Leasú), 2012 cuirtear de cheangal ar an GCC Plean Iniúchta Náisiúnta a chur ar fáil.  Léirítear sa Phlean an cur chuige le cur i bhfeidhm maidir le cigireachtaí.  Leagtar amach sa Phlean cur chuige dhá shraithe, a dhíríonn ar fheasacht agus ar fhreagracht úinéirí a ardú, agus ar an bpróiseas cigireachta. 

Treoir maidir le cur i bhfeidhm an Phlean Iniúchta Náisiúnta ag Comhairle Contae Chorcaí


Feachtas Feasachta Poiblí

Is é an chéad ghné den Phlean Iniúchta ná feachtas náisiúnta feasachta poiblí chun dea-chleachtas maidir le hionaid chóireála fuíolluisce tís a oibriú agus a chothabháil a chur chun cinn. Leathnóidh na hÚdaráis Seirbhísí Uisce an feachtas amach sula gcuirfear tús leis na hiniúchtaí dírithe bunaithe ar riosca.

Cuirfidh an feachtas sin úinéirí ionaid chóireála fuíolluisce tís ar an eolas maidir leis an ról is féidir a bheith acu chun a sláinte féin, sláinte a gcomharsana agus an comhshaol a chosaint. Cuirfear úinéirí ar an eolas maidir leis na céimeanna simplí is féidir leo tabhairt fúthu chun a gcórais a oibriú agus a chothabháil mar is ceart agus cuirfear leis an bhfeasacht ar na himpleachtaí sláinte a d'fhéadfadh a bheith ann nuair nach bhfuil ionad cóireála fuíolluisce tís ag oibriú i gceart. Ba cheart go gcinnteoidh an feachtas go bhfuil comhairle údarásach inrochtana curtha ar fáil dóibh siúd atá freagrach as ionaid chóireála fuíolluisce tís ionas gur féidir leo a sláinte féin, sláinte a dteaghlaigh, sláinte a gcomharsana agus an comhshaol a chosaint. 


Dabhcha Séarachais a Iniúchadh

Is é an dara gné den phlean ná iniúchtaí bunaithe ar riosca a dhéanamh. 
Féadfar iniúchadh a dhéanamh ar gach ceantar sa tír, agus tabharfar tosaíocht do cheantair inar mhó an riosca truaillithe ag córais chóireála fuíolluisce ar an láthair do cháilíocht uisce (uisce óil go háirithe).  Áirítear sa Phlean sonraí critéar riosca a úsáidfear agus íoslíon na n-iniúchtaí (in aghaidh an chontae) atá le déanamh le linn na chéad bhliana dá chur i bhfeidhm.  

Déantar iniúchtaí le cinntiú nach gcuireann ionaid chóireála fuíolluisce tís sláinte duine ná an comhshaol i mbaol.  Tá sé de cheangal ar úinéirí ionaid chóireála fuíolluisce tís a gcórais a oibriú agus a chothabháil i gceart, mar a éilítear faoin Acht um Sheirbhísí Uisce, 2007 agus faoin Acht um Sheirbhísí Uisce (Leasú), 2012.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ón Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus ar shuíomh gréasáin Cosain ár nUisce.

Rannóg um Cháilíocht Uisce

Bunaíodh an tSaotharlann Uisce ag Inis Cara i 1980. Tá saotharlanna ceimiceáin, micribhitheolaíochta agus bitheolaíochta ann. Tá córas cáilíochta bunaithe ar Chaighdeán ISO17025 ar bun. Cuireann an tsaotharlann forálacha roinnt achtanna agus rialachán i bhfeidhm agus tá sí freagrach as na réimsí seo a leanas:

  • Monatóireacht chuimsitheach a dhéanamh ar scéimeanna soláthair uisce óil poiblí agus príobháideacha.
  • Prótacal a chur i bhfeidhm le ranna seirbhísí uisce agus Bord Sláinte an Deiscirt maidir le sáruithe uisce óil, monatóireacht a dhéanamh ar thorthaí agus imscrúduithe leantacha agus gníomhartha ceartaitheacha a dhéanamh.
  • Torthaí monatóireachta ar cháilíocht uisce don Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) a thiomsú.
  • Monatóireacht a dhéanamh ar Scéim an Bhrait Ghoirm agus láithreacha snámha ainmnithe agus iad a riar.
  • Monatóireacht a dhéanamh ar aibhneacha faoi Rialacháin Salmainide, Fosfair agus Astarraingthe.
  • Monatóireacht a dhéanamh ar locha faoi Rialacháin Fosfair agus Astarraingthe.

Roghnaigh aon cheann de na rudaí seo a leanas chun tuilleadh eolais a fháil ar Uisce Óil Poiblí:

Sonraí na Seiceála ar Sholáthar Uisce Poiblí Chontae Chorcaí, Eanáir-Bealtaine 2014

Sonraí na Seiceála ar Sholáthar Uisce Poiblí Chontae Chorcaí, Meitheamh-Samhain 2014

Treoirleabhrán Uisce Óil

Rialacháin um Uisce Óil IR278 2007

Sonraí na Seiceála ar Sholáthar Uisce Poiblí Chontae Chorcaí, Aibreán-Meitheamh 2016

Torthaí Monatóireachta ar Uisce Óil 2015, Sonraí an Iniúchta

Torthaí Monatóireachta ar Uisce Óil, Eanáir-Márta 2016

Torthaí Monatóireachta ar Uisce Óil, Deireadh Fómhair-Nollaig 2015

Ní rialaítear toibreacha príobháideacha faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Uisce Óil), 2014.

Is tobar príobháideach é tobar atá faoi úinéireacht phríobháideach agus a sholáthraíonn uisce do theach aonair agus nach soláthraíonn uisce don phobal tri ghníomhaíocht thráchtála ná shóisialta.

Níl aon ról ag Uisce Éireann in astarraingtí maidir le soláthairtí príobháideacha uisce.  Ní bhaineann táillí uisce le húinéirí toibreacha príobháideacha a fhad is nach bhfuil siad ceangailte le soláthar poiblí uisce freisin.

Ciallaíonn sé seo gur tusa atá freagrach as cáilíocht uisce do thobair; tá d'údarás áitiúil freagrach as comhairle agus treoir a thabhairt, áfach, maidir le do sholáthar a chosaint. 

Tá sé tábhachtach go bhfuil gach duine ar an eolas maidir leis na rioscaí a bhaineann le huisce a thagann ó thoibreacha príobháideacha.  Ní chiallaíonn sé go bhfuil uisce sábháilte lena ól i gcónaí díreach toisc go dtagann sé ó áit faoin talamh.

Tá tuilleadh eolais maidir le do thobar príobháideach a chosaint ar fáil ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil anseo

Tá Comhairle Contae Chorcaí tiomnaithe do dhea-chleachtas a chur chun cinn maidir le lotnaidicídí a úsáid chun uisce óil a chosaint.

Is féidir le láimhseáil agus úsáid FREAGRACH lotnaidicídí AGATSA truailliú timpisteach soláthairtí uisce óil a chosc.

Tá comhairle ar fáil ó Chomhairle Contae Chorcaí sna réimsí seo a leanas:

Feirmeoirí agus Úsáideoirí Gairmiúla Eile

Garraíodóirí agus Úsáideoirí Teaghlaigh

Úsáid Luibhicíde i bhFéarthailte

Uisce Óil a Chosaint ar Lotnaidicídí

Is féidir leat breathnú ar léarscáil idirghníomhach de na tránna i gContae Chorcaí, agus tuilleadh eolais a fháil fúthu anseo.

Chun cead cainte a bheith agat:

Le bheith cinnte go bhfeabhsaímid cáilíocht uisce ar fud an chontae, tá Dréacht-Phlean Bainistíochta Abhantraí ullmhaithe ag an Rialtas don tréimhse 2018 go dtí 2021. Léirítear sa phlean na gníomhartha a dhéanfaidh na hearnálacha, eagraíochtaí, pobail agus gníomhaireachtaí stáit éagsúla chun 4,832 dhobharlach na hÉireann a chosaint ag an leibhéal áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta.
Sula mbeidh an plean deimhnithe, ba mhian leis an Rialtas do thuairimí agus d'ábhair imní maidir le cáilíocht uisce a chloisteáil.
 
Mínítear na rudaí seo a leanas sna leabhráin cheangailte:
•       cad atá sa dréachtphlean;
•       cá háit ar féidir leat níos mó eolais a fháil; &
•       conas do thuairimí agus d'ábhair imní a roinnt.
 
Glac tamall leis an leabhrán seo a léamh agus glac páirt sa phróiseas comhairliúcháin.
 
Is é an spriocdháta d'aighneachtaí ná an 31 Lúnasa 2017.

Chun breathnú ar bhileoga agus iad a íoslódáil, féach thíos:

Draft River Basin Management Plan for Ireland 2018-2021 leaflet(English). Click here

Dréacht-Phlean Bainistíochta Abhantraí d'Éireann 2018-2021 (As Gaeilge). Cliceáil anseo

Cork County Council Lab Technicians

Tá an Rannán Fuíolluisce lonnaithe in Inis Cara, Co. Chorcaí, P31X738, agus tá foireann Riaracháin agus Eolaíochta ann. Tá an tSaotharlann chreidiúnaithe go ISO17025, agus is í an tSaotharlann Údaráis Áitiúil atá creidiúnaithe don tréimhse is faide in Éirinn (Scóip an Chreidiúnaithe ).

Tá an tSaotharlann Fhuíolluisce freagrach as na gníomhaíochtaí seo a leanas:

• Monatóireacht agus Tacaíocht riaracháin do bheagnach 150 Roinn 4 scaoileadh ​​fuíolluisce chuig uiscí

• Gearáin faoi thruailliú uisce a imscrúdú agus a réiteach

• Thar ceann Sheirbhísí Uisce agus Uisce Éireann, monatóireacht a dhéanamh ar ghléasraí cóireála fuíolluisce poiblí agus a dtimpeallacht, agus scaoileadh ​​príobháideach tionsclaíoch / tráchtála chuig séaraigh.

Chun faisnéis a fháil faoi scaoileadh fuíolluisce poiblí, nó scaoileadh príobháideach chuig séaraigh, déan teagmháil le do thoil le hUisce Éireann ag 1850 278 278 or water.ie 

 

Alt 4 Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) 1977 go 2007

De bhun Alt 4 de na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) 1977 go 2007, teastaíonn ceadúnas chun eisilteach trádála nó eisilteach séarachais a urscaoileadh chuig uiscí. Tá tuilleadh faisnéise, lena n-áirítear scaoilte díolmhaithe, ar fáil sna nótaí Treorach thíos.

Spreagtar an t-iarratasóir go láidir cruinniú réamhiarratais a iarraidh le foireann an Rannóg Chomhshaoil ​​chun cineál agus scóip na faisnéise a theastaíonn a phlé. Téir i dteagmháil leis an Stiúrthóireacht Comhshaoil ​​ar (021) 4532700 nó environ@corkcoco.ie chun cruinniú a shocrú.

 

Cliceáil ar an nasc seo a leanas le haghaidh léarscáil de shuíomhanna S4   

Cliceáil ar an nasc seo a leanas le haghaidh Clár Cheadúnas

Naisc Úsáideacha:

Léarscáileanna na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil

Seirbhísí Páirceanna Náisiúnta & Fiadhúlra

Catchments.ie

Suirbhéireacht Gheolaíochta

Córas Sonraí Hidriméadrach

Gridreferencefinder.com