Ullmhaíodh Plean Forbartha Chontae Chorcaí 2014 de réir na gcéimeanna atá leagtha amach sna hAchtanna Pleanála agus Forbartha.

 

Ghlac Comhaltaí Chomhairle Contae Chorcaí leis an bPlean ar an 8 Nollaig 2014 agus tháinig sé i bhfeidhm ar an 15 Eanáir 2015. Táthar ag súil leis go bhfanfaidh an Plean i bhfeidhm (ag brath ar aon athrú eatramhach a dhéanfadh an Chomhairle) go dtí deireadh 2020.

 

Is plean forbartha sé bliana é don Chontae a dhéanann iarracht machnamh reatha Chomhairle Contae Chorcaí ar bheartas pleanála a leagan amach chomh beacht agus is féidir agus í ag breathnú i dtreo bhliain na físe 2022. Leagtar amach ann chomh maith an straitéis fhoriomlán um pleanáil agus um fhorbairt inbhuanaithe don chontae, nach mór di a bheith i gcomhréir leis an Straitéis Náisiúnta Spáis 2002-2020 agus le Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha an Oirdheiscirt 2010-2022.

 

Is é an Plean Forbartha príomhdhoiciméad beartais um pleanáil straitéiseach an chontae. Coinnítear mapaí zónála úsáid talún mionsonraithe do na príomhlonnaíochtaí sa chontae i bPleananna Ceantar Áitiúil Toghcheantar agus i bPleananna Ceantar Áitiúil Speisialta.

 

Plean Corparáideach Chomhairle Contae Chorcaí 2019-2024Ghlac an Chomhairle le Plean Corparáideach Chomhairle Contae Chorcaí 2019-2024 le déanaí. Tá na haidhmeanna agus na gníomhartha atá le fáil sa doiciméad uathúil agus imoibríoch seo a chuirfidh le gníomhaíochtaí na Comhairle agus a threoróidh í thar an tréimhse seo.

Tugann Plean Corparáideach na Comhairle breac-chuntas ar bhunluachanna, fís agus ardaidhmeanna Chomhairle Contae Chorcaí chomh maith le ról suntasach na Comhairle maidir le beartas agus forbairt a threorú. Chun an plean seo a chur ar fáil, tá Comhairle Contae Chorcaí tar éis cur chuige nuálach maidir le dearadh seirbhíse a ghlacadh, a chuireann riachtanais úsáideoirí i gcroílár na seirbhíse. Úsáideann dearadh seirbhíse amharcshamhlú chun físeanna amach anseo a shainiú agus chun daoine a ailíniú ar aidhmeanna comhroinnte.

Bhí baint leathan gan fasach i gceist leis an gcur chuige seo, thar raon páirtithe leasmhara, lena n-áirítear ionadaithe tofa, baill fhoirne agus saoránaigh agus go leor eile.

Tionóladh níos mó ná 30 ceardlann ar fud an chontae i 2019, mar aon le hagallaimh phoiblí ar fud brainsí leabharlanna na Comhairle agus ceardlanna tiomnaithe san earnáil ghnó. Bhí institiúidí oideachais UCC agus CIT, grúpaí míchumais, Comhairle na nDaoine Breacaosta agus Comhairle na nÓg i measc na ndaoine a chuamar i gcomhairle leo, agus iarradh ar an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí agus baill fhoirne ó Chomhairle Contae Chorcaí a n-ionchur freisin. Tar éis feachtais feasachta poiblí, fuair an Chomhairle 138 aighneacht.

Ba phríomhphointí cuimsitheacha iad an méid rannpháirtíochta agus éagsúlacht na n-ionchur sa taighde, atá mar bhonn agus taca leis an bPlean Corparáideach. Beidh an plean mar phointe tagartha lárnach do Bhuiséid Bhliantúla agus Cláir Oibre Caipitil na Comhairle, agus soláthróidh sé bunús do Phleananna Seachadta Seirbhíse Bliantúla, ag cinntiú go leanfar ag díriú go leanúnach ar chuspóirí uaillmhianacha na bpleananna a sheachadadh.

 

Pleananna Roimhe Seo

Phlean Corparáideach 2015-2019

Is í an chuspóir atá leis an bPlean Seirbhíse Bliantúil ná doiciméad corparáideach a chur ar fáil ina leagtar amach na spriocanna do sheachadadh seirbhíse agus na caighdeáin feidhmíochta a bhainfear amach i mbliana.

 

Tá spriocanna ar leibhéil arda aitheanta do gach réimse seirbhíse agus tá siad ináirithe sa Phlean chomh maith leis an gcaighdeán feidhmíochta atá uainn. Leagadh amach iad ag tabhairt airde ar na Spriocanna Straitéiseacha Corparáideacha a aontaíodh i bPlean Corparáideach Chomhairle Contae Chorcaí 2014-2019.

 

Cuireann an Plean seo fócas soiléir ar fáil chun a chur ar chumas Chomhaltaí Tofa agus fhoireann na Comhairle oibriú le chéile chun na seirbhísí a chuirimid ar fáil duitse, an custaiméir, a fhorbairt agus a fheabhsú.

Tá an chéad Phlean Áitiúil Geilleagrach agus Pobail á fhorbairt do Chontae Corcaí agus leagtar amach ann spriocanna, aidhmeanna agus gníomhartha ar ardleibhéal a bhfuil gá leo chun tacú le forbairt gheilleagrach agus le forbairt áitiúil agus pobail agus í a spreagadh thar na sé bliana amach romhainn agus sa todhchaí.

 

Tabharfaidh an Plean bonn eolais do leithdháileadh acmhainne an phobail agus na forbartha áitiúla, agus cuirfidh sé próisis phleanála eile ar an eolas chun comhoibriú méadaithe a chothú idir Comhairle Contae Chorcaí, comhlachtaí poiblí agus páirtithe san earnáil phríobháideach.

 

Ullmhaíonn na Coistí Forbartha Pobal Áitiúil (CFPÁnna) an PÁEP, cuireann siad i bhfeidhm é agus déanann siad monatóireacht air. Is faoi Ghné pobail an Phlean is mó a bhfuil cúram air, ach bíonn sé ag iarraidh a shocrú freisin cén chaoi is fearr comhoibriú le hEilimintí geilleagracha an Phlean.

 

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil ar an PÁEP anseo.

Department of Rural and Community Development Logo

 

Is comhaighneacht é Corcaigh 2050 ó Chomhairle Contae Chorcaí agus ó Chomhairle Cathrach Chorcaí don Chreat Náisiúnta Pleanála. Is moladh Chorcaí iomlán é ina gcuirtear straitéis bunaithe ar fhianaise ar fáil chun cumas ar leith Chorcaí a uasmhéadú chun Baile Átha Cliath a chomhlánú. Cuireann Corcaigh 2050 Corcaigh in ionad freisin go hidirnáisiúnta mar thiománaí fáis thar ceann an Stáit agus déanfaidh sé fás réigiúnach cothrom a sheachadadh trí cheannaireacht chomhoibríoch.

Dúirt Ardmhéara Chorcaí an Comhairleoir Des Cahill, agus Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Séamus McGrath agus iad ag cur fáilte roimh an aighneacht

“Tá áthas orainn thar ceann ár gcomhghleacaithe, Comhaltaí Tofa Chomhairle Contae Chorcaí agus Chomhairle Cathrach Chorcaí agus thar ceann na ndaoine a dtugaimid seirbhís dóibh, tacú leis an gcur chuige comhtháite 'Corcaigh Iomlán' seo. Beidh tionchar ag an gcomhoibriú seo ar phleanáil gheilleagrach, úsáid talún agus iompair ar thodhchaí ár gCathair, ár gContae, an Réigiúin agus an Stáit sna blianta amach romhainn. “

Ansin dúirt Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí Tim Lucey

“Is aighneacht uaillmhianach ach réalaíoch é Corcaigh 2050, a léiríonn cumas ar leith Chorcaigh iomlán, Corcaigh Uirbeach agus Cathair agus Contae Chorcaí. Tá an cur chuige dírithe ar sheachadadh agus tá sé bunaithe ar phrionsabail an chothromais agus na hinbhuanaitheachta. Déanfaidh Corcaigh 2050, leis an tacaíocht beartais agus tosaíocht infheistíochta chuí ag leibhéal náisiúnta, todhchaí níos fearr a sheachadadh dúinn ar fad."

Chuir Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach Chorcaí, Ann Doherty, fáilte roimh an tionscnamh freisin:

Cuirfidh Corcaigh 2050 bonn daingean ar fáil chun an infheistíocht agus na daoine ábalta a mhealladh ar a mbraitheann forbairt agus teacht aniar inbhuanaithe Chorcaí. Beidh gá le machnamh nua do na deiseanna fáis sin, go háirithe chun freastal ar riachtanais ár bpobail atá ann agus an phobail nua atá ag teacht."

Ach an bheirt Mhéara a iarraidh ar phobail Chorcaí agus ar gheallsealbhóirí oibriú chun a chinntiú go ndéanfaidh Corcaigh, a mhuintir agus a shócmhainní seachadadh ar an deis iontach atá aige thar ceann Chorcaigh, Réigiún an Deiscirt agus an Stáit.

Achoimre Fheidhmeach Chorcaigh 2050

Príomhthuairisc Chorcaigh 2050

Faisnéisiú ar 2050

Cork County Council is driving change and putting citizens and communities in the centre of how services and policies are delivered.

Our new Corporate Plan 2019 – 2024 presents us with the opportunity to build a new Council, empowering our citizens and staff and building on well established local networks and relationships. A digital strategy facilitates and accelerates the transformation of County Cork through its citizens and communities.

This Digital Strategy 2020 - 2022 describes how Cork County Council will position itself to ensure that people can easily and effectively access our information and services, work with us to improve these services and to drive innovation and transformation across the county.

Click the above inline or following link to view or download: Digital Strategy 2020 - 2022