Ullmhaíodh Plean Forbartha Chontae Chorcaí 2014 de réir na gcéimeanna atá leagtha amach sna hAchtanna Pleanála agus Forbartha.

 

Ghlac Comhaltaí Chomhairle Contae Chorcaí leis an bPlean ar an 8 Nollaig 2014 agus tháinig sé i bhfeidhm ar an 15 Eanáir 2015. Táthar ag súil leis go bhfanfaidh an Plean i bhfeidhm (ag brath ar aon athrú eatramhach a dhéanfadh an Chomhairle) go dtí deireadh 2020.

 

Is plean forbartha sé bliana é don Chontae a dhéanann iarracht machnamh reatha Chomhairle Contae Chorcaí ar bheartas pleanála a leagan amach chomh beacht agus is féidir agus í ag breathnú i dtreo bhliain na físe 2022. Leagtar amach ann chomh maith an straitéis fhoriomlán um pleanáil agus um fhorbairt inbhuanaithe don chontae, nach mór di a bheith i gcomhréir leis an Straitéis Náisiúnta Spáis 2002-2020 agus le Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha an Oirdheiscirt 2010-2022.

 

Is é an Plean Forbartha príomhdhoiciméad beartais um pleanáil straitéiseach an chontae. Coinnítear mapaí zónála úsáid talún mionsonraithe do na príomhlonnaíochtaí sa chontae i bPleananna Ceantar Áitiúil Toghcheantar agus i bPleananna Ceantar Áitiúil Speisialta.

Is doiciméad é an Plean Móréigeandála a thacaíonn lenár n-ullmhúchán chun freagairt den scoth a thabhairt ar aon tubaiste a d'fhéadfadh tarlú in aon áit i gContae Chorcaí. Is tosaíocht é ag an gComhairle a bheith ullamh an t-am ar fad leis na caighdeáin idirnáisiúnta is fearr a bhaint amach ó thaobh bhainistíocht na móréigeandála de.


Is í an chuspóir atá leis an bplean seo ná socruithe a chur i bhfeidhm a chuirfidh ar chumas an Gharda Síochána, Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, agus an Údaráis Áitiúil comhordú a dhéanamh ar a gcuid iarrachtaí uair ar bith a tharlaíonn móréigeandáil.

 

Tá muid ag iarraidh a chinntiú nach gcuirfear isteach ach a laghad agus is féidir ar do shaol nó ar do mhaoin dá dtarlódh móréigeandáil, agus go bhfaighidh na daoine a chuirfear as dóibh tacaíocht ar an bpointe.

Cuirtear i láthair sa Phlean Corparáideach 2015-2019 ár bhfís maidir leis an mbealach ar féidir tógáil ar cháilíochtaí an réigiúin ar leith seo chun áit láidir agus rathúil le maireachtáil ann, le bheith ag obair ann agus le cuairt a thabhairt air a chinntiú. Tá Ráiteas Misin atá bunaithe ar na hOcht mBunluach, agus a fhaigheann tacaíocht ó 10 Sprioc Chorparáideacha ináirithe sa Phlean seo. 

 

Tá sé mar aidhm ag ábhair an Phlean Chorparáidigh seo próisis ghnó na Comhairle a threorú agus feidhmíocht na Comhairle a spreagadh sna blianta amach romhainn.

Is í an chuspóir atá leis an bPlean Seirbhíse Bliantúil ná doiciméad corparáideach a chur ar fáil ina leagtar amach na spriocanna do sheachadadh seirbhíse agus na caighdeáin feidhmíochta a bhainfear amach i mbliana.

 

Tá spriocanna ar leibhéil arda aitheanta do gach réimse seirbhíse agus tá siad ináirithe sa Phlean chomh maith leis an gcaighdeán feidhmíochta atá uainn. Leagadh amach iad ag tabhairt airde ar na Spriocanna Straitéiseacha Corparáideacha a aontaíodh i bPlean Corparáideach Chomhairle Contae Chorcaí 2014-2019.

 

Cuireann an Plean seo fócas soiléir ar fáil chun a chur ar chumas Chomhaltaí Tofa agus fhoireann na Comhairle oibriú le chéile chun na seirbhísí a chuirimid ar fáil duitse, an custaiméir, a fhorbairt agus a fheabhsú.

Tá an chéad Phlean Áitiúil Geilleagrach agus Pobail á fhorbairt do Chontae Corcaí agus leagtar amach ann spriocanna, aidhmeanna agus gníomhartha ar ardleibhéal a bhfuil gá leo chun tacú le forbairt gheilleagrach agus le forbairt áitiúil agus pobail agus í a spreagadh thar na sé bliana amach romhainn agus sa todhchaí.

 

Tabharfaidh an Plean bonn eolais do leithdháileadh acmhainne an phobail agus na forbartha áitiúla, agus cuirfidh sé próisis phleanála eile ar an eolas chun comhoibriú méadaithe a chothú idir Comhairle Contae Chorcaí, comhlachtaí poiblí agus páirtithe san earnáil phríobháideach.

 

Ullmhaíonn na Coistí Forbartha Pobal Áitiúil (CFPÁnna) an PÁEP, cuireann siad i bhfeidhm é agus déanann siad monatóireacht air. Is faoi Ghné pobail an Phlean is mó a bhfuil cúram air, ach bíonn sé ag iarraidh a shocrú freisin cén chaoi is fearr comhoibriú le hEilimintí geilleagracha an Phlean.

 

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil ar an PÁEP anseo.

Department of Rural and Community Development Logo

 

Is comhaighneacht é Corcaigh 2050 ó Chomhairle Contae Chorcaí agus ó Chomhairle Cathrach Chorcaí don Chreat Náisiúnta Pleanála. Is moladh Chorcaí iomlán é ina gcuirtear straitéis bunaithe ar fhianaise ar fáil chun cumas ar leith Chorcaí a uasmhéadú chun Baile Átha Cliath a chomhlánú. Cuireann Corcaigh 2050 Corcaigh in ionad freisin go hidirnáisiúnta mar thiománaí fáis thar ceann an Stáit agus déanfaidh sé fás réigiúnach cothrom a sheachadadh trí cheannaireacht chomhoibríoch.

Dúirt Ardmhéara Chorcaí an Comhairleoir Des Cahill, agus Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Séamus McGrath agus iad ag cur fáilte roimh an aighneacht

“Tá áthas orainn thar ceann ár gcomhghleacaithe, Comhaltaí Tofa Chomhairle Contae Chorcaí agus Chomhairle Cathrach Chorcaí agus thar ceann na ndaoine a dtugaimid seirbhís dóibh, tacú leis an gcur chuige comhtháite 'Corcaigh Iomlán' seo. Beidh tionchar ag an gcomhoibriú seo ar phleanáil gheilleagrach, úsáid talún agus iompair ar thodhchaí ár gCathair, ár gContae, an Réigiúin agus an Stáit sna blianta amach romhainn. “

Ansin dúirt Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí Tim Lucey

“Is aighneacht uaillmhianach ach réalaíoch é Corcaigh 2050, a léiríonn cumas ar leith Chorcaigh iomlán, Corcaigh Uirbeach agus Cathair agus Contae Chorcaí. Tá an cur chuige dírithe ar sheachadadh agus tá sé bunaithe ar phrionsabail an chothromais agus na hinbhuanaitheachta. Déanfaidh Corcaigh 2050, leis an tacaíocht beartais agus tosaíocht infheistíochta chuí ag leibhéal náisiúnta, todhchaí níos fearr a sheachadadh dúinn ar fad."

Chuir Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach Chorcaí, Ann Doherty, fáilte roimh an tionscnamh freisin:

Cuirfidh Corcaigh 2050 bonn daingean ar fáil chun an infheistíocht agus na daoine ábalta a mhealladh ar a mbraitheann forbairt agus teacht aniar inbhuanaithe Chorcaí. Beidh gá le machnamh nua do na deiseanna fáis sin, go háirithe chun freastal ar riachtanais ár bpobail atá ann agus an phobail nua atá ag teacht."

Ach an bheirt Mhéara a iarraidh ar phobail Chorcaí agus ar gheallsealbhóirí oibriú chun a chinntiú go ndéanfaidh Corcaigh, a mhuintir agus a shócmhainní seachadadh ar an deis iontach atá aige thar ceann Chorcaigh, Réigiún an Deiscirt agus an Stáit.

Achoimre Fheidhmeach Chorcaigh 2050

Príomhthuairisc Chorcaigh 2050

Faisnéisiú ar 2050