Aidhm: Lucht spéise nua a chruthú do na hEalaíona agus rannpháirtíocht ghníomhach sna hEalaíona i ngach cuid den phobal a chur chun cinn trí sheirbhísí a chur ar fáil. 


Seirbhísí:

 • Scéim na nEalaíontóirí i Scoileanna
 • Ealaíontóir Cónaitheach sa Phobal
 • Scéim Oideachais Ceoil
 • Cláir Cheoil, Drámaíochta agus Damhsa
 • Clár Oiliúna Ealaíon Deonaí
 • Forbairt Ealaíon Pobalbhunaithe
 • Forbairt Ealaíona na nÓg.

Aidhm: An leabharlann a shocrú mar ionad gníomhaíochtaí Ealaíona agus cultúrtha sa phobal trí réimse leathan gníomhaíochta, seirbhísí agus imeachtaí Ealaíon a chur ar fáil laistigh de thimpeallacht an leabharlainne, ar féidir le gach ball den phobal iad a rochtain.


Seirbhísí:

 • Gníomhaíochtaí agus imeachtaí Ealaíon i Leabharlanna
 • Tacú le Grúpaí Suime: Clubanna Leabhar do Pháistí, Grúpaí scríbhneoirí cruthaitheacha, Grúpaí léitheoireachta, Grúpaí péinteála agus Ciorcail ghramafóin san áireamh
 • Clár taispeántas.

Aidhm: Cabhrú le healaíontóirí agus eagraíochtaí Ealaíon agus pobail saothair chruthaitheacha d'ardchaighdeáin a chruthú, a fhorbairt agus a chur ar fáil, agus iad a éascú, ar mhaithe le:

 • Suim an phobail sna hEalaíona a mhúscailt
 • Eolas, meas, agus chur chun cinn na nEalaíon a chur chun cinn
 • Caighdeáin sna hEalaíona a fheabhsú

Scéimeanna Deontais:

 • Scéim Deontais Ealaíon.
 • Deontas an Ealaíontóra Chónaithigh i Scoileanna.
 • Scéim Sparánachtaí d'Ealaíontóirí.
 • Sparántacht Ionad Tyrone Guthrie.
 • Sparánacht Fondúireacht Bhaile an Ghleanna


Tacú leis an ealaíontóir cruthaitheach

 

Aidhm: Bearta a chur ar fáil agus a fhorbairt chun tacú leis an ealaíontóir aonair agus ealaíon a chruthú.

Trí na rudaí seo a leanas a dhéantar sin;

 • Scéimeanna Sparánachta.
 • Tionscadail Chónaitheacha.
 • Coimisiúnú.
 • Saothair a cheannach.

 

Aidhm: Tacú leis an earnáil chlosamhairc a fhorbairt i gCorcaigh. Tá Film in Cork bunaithe ag Comhairle Contae Chorcaí, i gcomhar le Comhairle Cathrach Chorcaí, chun cabhrú le deiseanna scannánaíochta i Réigiún Chorcaí a chur chun cinn. Tá na spriocanna seo a leanas ag Film in Cork:

 • Tacú leis an earnáil áitiúil scannánaíochta agus í a chur chun cinn
 • Corcaigh a chur chun cinn mar shuíomh léirithe scannán
 • Seirbhísí suímh agus tacaíocht ar glaoch a chur ar fáil do léiriú scannán.

 

Le tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le Rossa Mullin ar 086 3066900 nó ar ríomhphost.  

Aidhm: Tacú le Beartais Ealaíon a chur le chéile ag Comhairle Contae Chorcaí. Déantar sin ar na bealaí seo a leanas:

 • Comhairle a chur ar fáil don Chomhairle ar shaincheisteanna forbartha a bhaineann leis na hEalaíona
 • Tacú le hobair forbartha beartas an Choiste Beartais Straitéisigh (CBS) um Ealaíona, Chultúr agus Theangacha
 • Taighde a dhéanamh, de réir mar a chinnfear an Chomhairle, an CBS um Ealaíona, Chultúr agus Theangacha, agus eile
 • Tuarascálacha agus sonraí fíorasacha a chur ar fáil don Chomhairle ar fheidhmiú Chlár Ealaíon na Comhairle.

Aidhmeanna: Acmhainn faisnéise Ealaíon a chur ar fáil agus a chothabháil do Chontae Chorcaí. Tá sé d'aidhm againn freisin comhairle a chur ar dhaoine aonair agus ar eagraíochtaí maidir leis na hEalaíona, agus cabhrú leo.

                                        

Seirbhísí:

 • Artsnews, nuachtlitir seachtainiúil ealaíon ar ríomhphost, a fhoilsiú
 • Faisnéis ábhartha a dháileadh ar na páirtithe leasmhara
 • Faisnéis ar ealaíontóirí agus ar eagraíochtaí ealaíona i gContae Chorcaí a bhailiú agus a chur ar fáil
 • Seirbhís chomhairleach inrochtana ar chúrsaí Ealaíon a chur ar fáil.

Aidhm: clár coimisiúnaithe leanúnach do spásanna poiblí i gContae Chorcaí a bhainistiú agus tacú leis.


Seirbhísí:

 • Scéim an Chéatadáin le haghaidh na hEalaíon a bhainistiú ar son ranna Comhairle agus Bonneagar Iompair Éireann
 • Comhairle a chur ar eagraíochtaí pobail a bhfuil baint acu le tionscadail poiblí ealaíne
 • Faisnéis a chur ar fáil ar shaothair atá coimisiúnaithe ag Comhairle Contae Chorcaí
 • An bailiúchán poiblí ealaíne a chothabháil.

Aidhm: Bailiúchán pictiúr, priontaí, grianghraf, dealbh agus meán eile d'ardchaighdeáin a chur le chéile agus a chaomhnú le gur féidir leis an bpobal agus le baill agus foirne Chomhairle Contae Chorcaí sult a bhaint as.

Ian McDonagh, Oifigeach na nEalaíon, Teil: 021-4276891 folíne: 6972, r-phost: ian.mcdonagh@corkcoco.ie

Sinead Donnelly, Oifigeach Foirne Ealaíon na Leabharlainne, Teil: 021-4276891 folíne: 6970, r-phost: sinead.donnelly@corkcoco.ie