Cork County Council Chamber
Seomra na Comhairle, Comhairle Contae Chorcaí 

 

 

Cad é Do Chomhairle Contae?

Is í Comhairle Contae Chorcaí an dara Údarás Áitiúil is mó i bPoblacht na hÉireann agus an ceann is mó ó thaobh an limistéir gheografaigh de. Is ionann caiteachas buiséid bhliantúil na Comhairle agus €338m agus í ag freastal ar dhaonra de  332,255, nó 117,742 teaghlach. Is ionann líon reatha na mball foirne agus thart ar 2,000 WTE.

 

 

 

 

 

Tá comhaltacht shannta de 55 Chomhairleoir ag an gComhairle agus iad ceaptha chun na Comhairle gach cúig bliana. Is é príomhchuspóir na gComhaltaí Tofa ná beartas a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm le haghaidh an raoin de sheirbhísí a chuirtear ar fáil. Agus a cuid gnó á dhéanamh aici, bíonn cruinniú ag an gComhairle dhá uair sa mhí mar Chomhairle iomlán agus tá sí roinnte ina trí Choiste Rannáin; An Tuaisceart, An Deisceart agus An tIarthar, a mbíonn cruinniú ag gach ceann acu gach mí.

 

Tá raon coistí oibre breise ann chun déileáil le réimsí gnó sainiúla agus tugann ocht gCoiste um Beartais Straitéiseacha (CBSanna) ar a bhfuil comhaltaí den Chomhairle agus de chomhlachtaí ionadaíocha seachtracha tacaíocht don Chomhairle ina ról mar dhéantóir beartais. Tá obair na CBSanna á comhordú ag an nGrúpa Beartais Chorparáidigh.

Comhchoistí Póilíneachta

Is í aidhm na gComhchoistí Póilíneachta (CCPanna) ná comhchomhairle agus comhar níos fearr a fhorbairt faoi chúrsaí póilíneachta agus coire idir an Garda Síochána, Údaráis Áitiúla, Baill Thofa agus na hearnálacha pobail agus deonacha.

Tá CCP i ngach ceantar Údaráis Áitiúil.

Cliceáil ar an nasc seo a leanas le haghaidh níos mó eolais faoi Chomhchoiste Póilíneachta Chontae Chorcaí.

Is féidir eolas breise a fháil ar láithreán gréasáin na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Cad a dhéanann do Chomhairle?

Soláthraíonn an Chomhairle raon leathan seirbhísí, lena n-áirítear:

 

Cuirtear seirbhísí túslíne ar fáil thar ocht gCeantar Bhardasacha agus iad deartha chun leas gnóthas, cónaitheoirí agus cuairteoirí araon.

 

Cá bhfuil Do Chomhairle suite?

 

Tá ceanncheathrú Chomhairle Contae Chorcaí suite i Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, agus í tacaithe ag líonra d’Oifigí Rannáin, Ceantair Bhardasacha agus Oifigí Ceantair ar fud an chontae.

 

Roghnaigh limistéar aibhsithe ar an léarscáil thíos chun an Ceantar Bardasach agus a Chomhaltaí Tofa bainteacha a fheiceáil.

 

Cliceáil ar an nasc seo a leanas chun Ceantair Bhardasacha Chomhairle Contae Chorcaí agus a gComhaltaí Tofa bainteacha a fheiceáil i bhfuinneog nua.

Cruthaíodh Ceantair Bhardasacha mar chuid den Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, agus tá ocht gcinn díobh i gContae Chorcaí.

 

Toghann na Ceantair Bhardasacha Cathaoirleach agus Leaschathaoirleach gach bliain, glacann siad le buanorduithe chun stiúradh cruinnithe a rialáil, glacann siad le sceidil d’oibreacha Bardasacha, tá údarás acu chun feidhmeanna forchoimeádta a chomhlíonadh, déanann siad monatóireacht ar chur i bhfeidhm na gclár oibre, cuireann siad fáilte roimh thoscaireachtaí, bíonn cruinnithe acu le gníomhaireachtaí agus comhlachtaí eile, agus ardaíonn siad, agus pléann siad agus cinneann siad ar ábhair áitiúla atá ábhartha don Cheantar Bardasach.

 

I measc na seirbhísí a sholáthraíonn na hocht gCeantar Bhardasacha i gContae Chorcaí, tá:

  • Rialú Páirceála
  • Bainistíocht Reiligí
  • Láithreáin Thréigthe agus Struchtúir Chontúirteacha 
  • Deontais Chonláiste
  • Conarthaí Pobail
  • Deontais Chaipitil
  • Bainistíocht Tránna
  • Páirceanna Carbhán agus Campála a Cheadúnú
  • Carranna Tréigthe
  • Páirceanna agus Áiteanna Oscailte.
 

Cuimsíonn an Fhoireann Bainistíochta Sinsearaí i gComhairle Contae Chorcaí an Príomhfheidhmeannach, na Bainisteoirí Rannáin, na Stiúrthóirí Seirbhíse agus an Ceann Feidhmeanna.

Tá an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus comhaltaí eile na Foirne Bainistíochta freagrach as an eagraíocht a riaradh ó lá go lá agus go háirithe as cinntí beartais na Comhairle tofa a chur i bhfeidhm.

Is Oifigigh Phoiblí ainmnithe iad gach Comhalta Tofa den Chomhairle, an Príomhfheidhmeannach agus Comhaltaí na Foirne Bainistíochta Sinsearaí faoin Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.

Tim Lucey

  Valerie O'Sullivan Divisional Manager South Cork County Council  

James Fogarty

 

Ainm

Tim Lucey

 

Ainm

Valerie O'Sullivan

 

Ainm

James Fogarty

 

Teideal

Príomhfheidhmeannach

 

Teideal

Bainisteoir Rannáin Chorcaí Theas

 

Teideal

Bainisteoir Rannáin Chorcaí Thuaidh

 

Láthair

Halla an Chontae

 

Láthair

Halla an Chontae

 

Láthair

Halla an Chontae

 

 

 

 

 

 

 

 

Clodagh Hehehan

 

Patricia Liddy

 

 

Sharon Corcoran

 

 

Ainm

Clodagh Henehan

 

Ainm

Patricia Liddy

 

Ainm

Sharon Corcoran

 

 

Teideal

Bainisteoir Rannáin

Iarthar Chorcaí

 

Teideal

Stiúrthóir Seirbhísí

 

Teideal

Stiúrthóir Seirbhísí

 

Láthair

Halla an Chontae

 

 

Stiúrthóireacht

Seirbhísí Corparáideacha

 

Stiúrthóireacht

Forbairt Gheilleagrach, Fiontar agus Turasóireacht

 

 

 

Láthair

Halla an Chontae

 

Láthair

Halla an Chontae

 

 

 

Teileafón

(021) 428 5454

 

Teileafón

(021) 428 5283

 

 

 

 

 

 

 

 

Profile image of Teresa O’Donovan

 

Louis Duffy

 

Niall Healy

 

Ainm

Teresa O'Donovan

 

Ainm

Louis Duffy

 

Ainm

Niall Healy

 

Teideal

Ceannaire Feidhme

 

Teideal

Stiúrthóir Seirbhísí

 

Teideal

Stiúrthóir Seirbhísí

 

Stiúrthóireacht

Bainistíocht Acmhainní Daonna

 

Stiúrthóireacht

Comhshaol

 

Stiúrthóireacht

Oibríochtaí na gCeantar Bardasach agus Forbairt Tuaithe

 

Láthair

Halla an Chontae

 

Láthair

Halla an Chontae

 

Láthair

Halla an Chontae

 

Teileafón

(021) 4285758

 

Teileafón

(021) 4285376

 

Teileafón

(021) 4285592

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Lynch

 

Lorraine Lynch

 

Padraig Barrett

 

Ainm

Michael William Lynch

 

Ainm

Loraine Lynch

 

Ainm

Padraig Barrett

 

Teideal

Stiúrthóir Seirbhísí

 

Teideal

Ceannaire Feidhme

 

Teideal

Stiúrthóir Seirbhísí

 

Stiúrthóireacht

Pleanáil

 

Stiúrthóireacht

Airgeadas

 

Stiúrthóireacht

Bóithre agus Iompar

 

Láthair

Halla an Chontae

 

Láthair

Halla an Chontae

 

Láthair

Halla an Chontae

 

Teileafón

(021) 4285804

 

Teileafón

(021) 4285658

 

Teileafón

(021) 4285232

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurice Manning

 

Jacqueline Hunt

 

Orla Deasy

 

Ainm

Maurice Manning

 

Ainm

Jacqueline Hunt

 

Ainm

Orla Deasy

 

Teideal

Stiúrthóir Seirbhísí

 

Teideal

Ceannaire Feidhme

 

Teideal

Aturnae an Chontae

 

Stiúrthóireacht

Tithíocht

 

Stiúrthóireacht

Bainistíocht TFC agus Athruithe

 

Aturnaetha

 

Láthair

Halla an Chontae

 

Láthair

Halla an Chontae

 

Láthair

Halla an Chontae

 

Teileafón

(021) 4285544

 

Teileafón

(021) 4285739

 

Teileafón

(021) 4285407

 

 

     

 

 

 

Kevin Morley   Mark Collins      

Ainm

Kevin Morey

 

Ainm

Mark Collins

 

 

 

Teideal

Innealtóir an Chontae

 

Teideal

Ailtire Contae

 

 

 

Stiúrthóireacht

Seirbhísí Uisce, Bainistíocht Cósta agus Tionscadail Tuilte

 

Stiúrthóireacht

Oibríochtaí na gCeantar Bardasach agus Forbairt Tuaithe

 

 

 

Láthair

Halla an Chontae

 

Láthair

Halla an Chontae

 

 

 

 

Teileafón (021) 4285385

 

  Teileafón (021) 4285430      

Cliceáil ar an nasc seo leanas chun féachaint ar Chairt Eagrúcháin Chomhairle Contae Chorcaí nó í a íoslódáil.

 

County Hall Exterior
Municipal District Offices-County Hall, Cork                                       

 

Ceantar Bardasach: Carraig Uí Leighin

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Carol Conway

Cathaoirleach: An Comhairleoir Cllr. Marcia D’Alton

Láthair Oifig an Cheantair Bhardasaigh: Urlár 5, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh

Éirchód: T12 R2NC

Uimhir Theagmhála: (021) 4276891

Seoladh R-phoist: carrigalinemd@corkcoco.ie

Forbhreathnú Léarscáile

Comhaltaí Tofa

 

 

Príomhbhailte

 

Carraig Uí Leighin, Bun an Tábhairne, Purláin Theas na Cathrach, An Pasáiste/Gleann an Fheileastraim/Baile an Mhanaigh, Rinn an Scidígh

 

Sráidbhailte

 

Baile an Óraigh, Minane Bridge, Béal an Cheasaigh, Baile Gharbháin, Halfway

 

Láthair Eile

 

Fivemile Bridge, Corra Binne, Farmers Cross, Cnoc an Ghogánaigh, Baile an Chuainín, Cuainín Riobaird, Tobar an Iarla

 

Áiteanna Stairiúla agus Seandálaíochta
le Cuairt a Thabhairt Orthu

Dúnfort Camden Meagher Bun an Tábhairne, Reilig Chill Muire, An Pasáiste
Reilig Chorra Binne

Trealamh Aclaíochta Allamuigh

 

Páirc Allamuigh Bun an Tábhairne
Páirc Charraig Uí Leighin
Siúlóid iarnróid an Phasáiste
Bun an Tábhairne agus Bánna

Áiteanna Súgartha

 

Carraig Uí Leighin
Bun an Tábhairne
An Pasáiste
Rinn an Scidígh

 

Páirceanna Scátála

 

Carraig Uí Leighin

Limistéir
Ilfheidhmeacha/Cluichí

 

Carraig Uí Leighin - Páirc an Phobail
Páirc Chill Mhuire Ó Maoláin, An Pasáiste

Siúlbhealaí

 

Bealach Ghlas Bun an Tábhairne
Gleann an Fheileastraim/Baile na Manach
An Pasáiste

 

Municipal District Offices of Blarney-Macroom
          Municipal District Offices -Macroom        

Ceantar Bardasach: Maigh Chromtha

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Marie O'Leary

Cathaoirleach: An Comhairleoir Michael Creed

Láthair Oifig an Cheantair Bhardasaigh: Halla an Bhaile, An Chearnóg, Maigh Chromtha

Éirchód: P12 YX48

Uimhir Theagmhála: (026) 41545

 Seoladh R-phoist: macroommd@corkcoco.ie

 Forbhreathnú Léarscáile

 Comhaltaí Tofa

 

Bailte

 

Maigh Chromtha

 

Eochairshráidbhailte

Béal Átha an Ghaorthaidh, Baile Mhic Íre / Baile Bhuirne, Áth an Chóiste, Cill na hOmnaí / Na hUamhanna

 

Sráidbhailte

An Eatharla, Achadh Bolg, An Chloch Dhubh, Cluain Droichead, An Baile Gallda, Crois an Bharraigh, An Druipseach, Inse Geimhleach, Cill na Martra, Cill Mhuire, Eiseamláir de Shráidbhaile (an Druipseach), Réileán/Seiscne, Stuake/Domhnach Mór, Na Fearnáin, Cill Mhichíl, An Caipín, Tír Eiltín

Croílár Shráidbhailte

 

 

 

Baile na Graí, Bealnamorive, Biorainn, Canovee, Carraig an Droichid/Cill an Ard-dorais, Carraig an Ime, Cloch Reo, Cúil Aodha, An Chúirt Bhreac, Farnivane, Ard na Giúise, Fornocht, Cill Bharra, Cnoc an Bhile/Old Chapel Cross, Lios Ardachaidh, An Druipseach Íochtarach, Maigh Teichigh, New Tipperary, Ré na nDoirí, An Roisín, Droichead na Toinne, Tuaim, An Druipseach Uachtarach, Baile Sheáin, An Tóchar, An Chathair Bhearnach, Baile Uí Dhálaigh, An Abha Bhán, Cloghoula

 

Láthair Eile

 

Béal na Bláth, An Fearann//Fearann Íochtarach, Guagán Barra, Na Garráin, Inis Cara, Crois Shraoilleáin

 

Áiteanna Stairiúla agus Seandálaíochta le Cuairt a thabhairt orthu

 

Mainistir Phroinsiasach Chill Chré, Na hUamhanna
Droichead Charraig an Droichid
Mainistir, séipéal, tobar beannaithe, clocháin, oilithreacht Bhaile Bhuirne.
Daingean Cahirvagliair, An Caipín
Liagchiorcal Chnoc na Cille, Sráid an Mhuilinn
Tobar Naofa Tiobraid, Sráid an Mhuilinn
Baile stairiúil Mhaigh Chromtha
 

 

Trealamh Aclaíochta Allamuigh

 

Dúiche Chaisleán Mhaigh Chromtha
Páirc Sráid an Mhuilinn

Áiteanna Súgartha

 

Béal Átha an Ghaorthaidh
Baile Bhúirne
Domhnach Mór
An Sléibhín, Maigh Chromtha
Sráid an Mhuilinn

 

Siúlbhealaí

 

Bealach Beara Breifni
Slí Gaeltacht Mhuscraí
Lúb Claragh Sráid an Mhuilinn

 

 

 

Carrig House
                 Municipal District Offices-Cobh                                                     

 

Ceantar Bardasach: An Cóbh

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Paraig Lynch

Cathaoirleach: An Comhairleoir Cathal Rasmussen

Láthair Oifig an Cheantair Bhardasaigh:  Teach na Carraige, An Cóbh

Éirchód: P24 CH02

Uimhir Theagmhála: (021) 4811307

Seoladh R-phoist: cobhmd@corkcoco.ie

Forbhreathnú Léarscáile

Comhaltaí Tofa

 

Príomhlonnaíochtaí

 

An Cóbh, Carraig Thuathail, An tOileán Beag agus an baile nua atá molta sa Mhóin Ard

 

Sráidbhailte

 

Carraig na bhFear, An Teampall Geal, Cnoc Rátha

 

Croílár Shráidbhailte

 

An Baile Mór/Baile Ualtair, Cathair Laga, An Ráth Dhubh, Teampall Mhichíl, Pointe Marino, Béal an Bhealaigh, Carraig an Lua, Oileán Fota, Inis Sionnach, Inis Píc

 

Láthair Eile

 

Cill Ard, Crois an Fhaoitigh, Cnocán an Bhuidéil, Ráth Chuanna, An Cloichín

Áiteanna Stairiúla agus Seandálaíochta
le Cuairt a Thabhairt Orthu

 

Fort Mitchel Inis Píc, An Cóbh
Caisleán Chúirt an Bharraigh, Carraig Uí Thuathail
Séipéal agus Reilig Chluain Meala, An Cóbh
 

Trealamh Aclaíochta Allamuigh

 

Páirc na Mílaoise, Carraig Uí Thuathail
An Cóbh - Bealach na gCúig Chéim
An Gleanntán

 

 

Youghal Council Building Exterior
      Municipal District Office-Youghal                                           

 

Ceantar Bardasach: Oirthear Chorcaí

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Joe McCarthy

Cathaoirleach: An Comhairleoir Michael Hegarty

Láthair Oifig an Cheantair Bhardasaigh: Eochaill

Uimhir Theagmhála: (021) 4634580 (Mainistir na Corann) agus (024) 92926 (Eochaill)

Seoladh R-phoist: eastcorkmd@corkcoco.ie

Forbhreathnú Léarscáile

Comhaltaí Tofa

 

 

Bailte

 

Mainistir na Corann agus Eochaill

 

Eochairshráidbhailte

 

Baile na Martra, Cluain, Cill Ia, An Geata Bán agus Áth Fhada

Sráidbhailte

Baile Choitín, Baile Mhac Óda, Baile an Teampaill Theas, Dún Guairne, Droichead na Scuab, Maigh Dhíle, Sáilín, An Seangharraí/Garraí Bhoithe

 

Croílár Shráidbhailte

 

Cluain Molt, Baile an Churraigh, Baile Mhic Thibéid, Baile an Róistigh, Baile an tSóitéasaigh, Gort an Rú (An Gort Rua), An Inse, Léim Lára, Lios Cúil, Cúil Ó gCorra

 

Láthair Eile

 

Bearna Bhrogha/Baile Uí Mhaolmhuidh, Carraig an Easa, Garraí Bhoithe Uachtarach, Gyleen, Cnoc an Dúin, Ceann an Bhóthair, Rinn an Róistigh, Trá Bholgan

Áiteanna Stairiúla agus Seandálaíochta
le Cuairt a Thabhairt Orthu

 

Séipéal Chill Chríodáin, Baile na Martra
Ardeaglais agus cloigtheach Chluana
Caisleán agus teach Bhaile na Martra
Baile stairiúil Bhaile na Martra
Baile stairiúil Mhainistir na Corann
Baile stairiúil Chluana
Bailte stairiúla Eochaille

 

 

Trealamh Aclaíochta Allamuigh

 

Cluain
Garraí Bhoithe
Cill Ia
Lios Cúil/Léim Lára
Eastát an Gharráin Darach, Mainistir na Corann
Sráid na Páirce, Mala
Plásóg na Corónach Muire, Mainistir na Corann
Maigh Dhíle
An Geata Bán
Arda na hAbhann Duibhe, Eochaill
Céide an Chrainn Chnó Capaill, Eochaill
Páirc na Mílaoise, Eochaill

 

 

Kinsale Town Hall Exterior
               Municipal District Offices - Kinsale                                                


Ceantar Bardasach: Droichead na Bandan-Cionn tSáile

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Paul Barry

Cathaoirleach: An Comhairleoir John O’Sullivan

Láthair Oifig an Cheantair Bhardasaigh: An Halla Bardasach, Cnoc Naomh Eoin, Cionn tSáile, Co. Chorcaí

Éirchód: P17VF60

Uimhir Theagmhála: (021) 4772154 (Cionn tSáile) agus (023) 8841181 (Droichead na Bandan)

Seoladh R-phoist: bandonkinsalemd@corkcoco.ie

Forbhreathnú Léarscáile

Comhaltaí Tofa

 

Bailte

 

Droichead na Bandan, Cionn tSáile

 

Eochairshráidbhailte

 

Béal Átha an Spidéil, Béal Guala, Inis Eonáin, Áth an Mhaide

 

Sráidbhailte

 

Baile na Daibhche, Cill Briotáin, An Sean Séipéal

Croílár Shráidbhailte

Achadh Eochaille, Baile Feá Aird, Baile Uí Shíoda, Crois Uí Mhathúna, Dún Darú, Géagánach, Baile Ghearailt/Garraí Lúcáis, Nuachabháil, Tinkers Cross

 

Láthair Eile

 

Baile an Mhoirtéalaigh, Barrells Cross, Muileann an Bhrúnaigh, Muileann Jagoe, Cill Cholmáin, Coill Éadaí, Cé Choill Mhic Shíomoin, Cuan Oisrí, Cuas an Ghainimh, Trácht Fhionn

Áiteanna Stairiúla agus Seandálaíochta le Cuairt a thabhairt orthu

 

Daingean Rinn Chorráin, Cionn tSáile
An Seandaingean, Cionn tSáile
Daingean Camden Meagher, Bun an Tábhairne
Túr Comhartha, An Seancheann
Baile stairiúil Dhroichead na Bandan
Baile stairiúil Chionn tSáile
Baile stairiúil Inis Eonáin

Trealamh Aclaíochta Allamuigh

 

Béal Átha an Spidéil
Droichead na Bandan
Cill Briotáin
Bóthar na Cé, Cionn tSáile

Fermoy Muncipal District Offices
                  Fermoy Muncipal District Office            

 

 


Ceantar Bardasach: Mainistir Fhear Maí

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Pauline Moriarty

Cathaoirleach: An Comhairleoir Deirdre O’Brien

Láthair Oifig an Cheantair Bhardasaigh: Oifig na Comhairle, Mainistir Fhear Maí

Éirchód: P61 AW63

Uimhir Theagmhála: (025) 31155

Seoladh R-phoist: fermoymd@corkcoco.ie

Forbhreathnú Léarscáile

Comhaltaí Tofa

 

Bailte

 

Mainistir Fhear Maí, Baile Mhistéala

 

Eochairshráidbhailte

 

Dún ar Aill, Cill Uird, Gleannúir, Ráth Chormaic, Caisleán Ó Liatháin/Droichead na Bríde, Baile Chaisleáin an Róistigh, Baile Átha hUlla, Conaithe, Cill Dairbhre

 

Sráidbhailte

 

Cill an Mhuilinn, Tobar Pártnáin, An Baile Nua, Cluain Dalláin, Baile an Daingin, Gleann na hUla, An Seanbhaile Mór, Cúl an Ghabhann, An Currach Glas

 

Croílár Shráidbhailte

 

Áth Cairn, An Ghráinseach, Baile Ghiblín, Airglinn, Curraghalla, Cill Daighnín (An Póna), Cnocán Aoibhinn, Carraig an Mhuilinn

Áiteanna Stairiúla agus Seandálaíochta le Cuairt a thabhairt orthu

Mainistir Agaistíneach Bhaile an Droichid, Caisleán Bhaile an Róistigh
Séipéal Áth Cros, Cill Dairbhre
Séipéal agus Tobar Beannaithe Bhrí Ghabhann, Baile an Mhistéalaigh
Séipéal an Bhaile Nua
Séipéal Chill Dairbhre
Séipéal Chill Aonamra, Mainistir Fhear Maí
Mainistir agus Séipéal Doiminiceach Chaisleán Uí Liatháin
Caisleán Chonaithe
Séipéil agus Tobar Beannaithe na Cúile, Caisleán Ó Liatháin
Tuama Dingeach Leaba Chaillí, Gleannúir
Séipéal agus Leaca Uaighe Leaba Mologa
Teach agus diméin Dhún ar Aill
Mainistir agus droichead Chaisleán Ghleannúir
Dún cnoic agus Carn an Chairn, Mainistir Fhear Maí
Baile stairiúil Mhainistir Fhear Maí
 

Trealamh Aclaíochta Allamuigh

 

Baile Átha hÚlla
Caisleán Ó Liatháin
Dún ar Aill
Sráid Mhic Fhlanncha, Mainistir Fhear Maí
Páirc an Bhaile, Mainistir Fhear Maí
Cill Dairbhre
Cill Uird
Baile an Mhuilinn, Baile Mhistéala
Bóthar na hEaglaise, Brí Ghabhann, Baile Mhistéala
Páirc na bhFianna, Baile an Mhistéala
Ráth Chormaic

 

Annabella, Building Exterior
Municipal District Offices - Mallow

 

Ceantar Bardasach: Ceann Toirc-Mala

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Matthew Farrell

Cathaoirleach: An Comhairleoir Gearoid Murphy

Láthair Oifig an Cheantair Bhardasaigh: Mala

Uimhir Theagmhála: (022) 21123

Seoladh R-phoist: kanturkmallow.md@corkcoco.ie

Forbhreathnú Léarscáile

Comhaltaí Tofa

 

 

 

 

Bailte

 

Cill na Mallach, An Ráth, Ceann Toirc, Mala, Áth Trasna, Baile Nua Sheandroma

 

Eochairshráidbhailte

 

Baile Deasumhan, Bántír, An Bóthar Buí, Drom Aidhne, Cnoc na Graí, Áth an Mhuilinn

 

Sráidbhailte

 

Baile an Dhálaigh, Baile Cloch, Baile Uí Shé, Na Boinn, Ráth an Tóiteáin, Caisleán an Mhaignéaraigh, Baile an Teampaill, Baile an Bhriotaigh, Cuillinn, Drom Átháin, Doire na Graí, Cillín an Chrónáin, An Gleanntán, Greanach, Cill Coirne, Coiscéim na Caillí, Cill Bhrain, Lios Cearúill, Lios Maghair, Baile Lombaird, An Ladhar, An Mhaoilinn, Tigh Nua an dá Phota, Ráth Cúil, Séipéal na Carraige, Tulach Léis

 

Croílár Shráidbhailte

 

An Baile Theas, An Chloch Bhuaile, An Chorrghráig (Curraraigue), An Dromach/Drom Tairbh, Gort an Rú, Cnoc an Chláraigh, Crosbhóithre an Leathfhearainn, Lios Grífín, Mainistir na Móna (Athnaleenta), Nead an Iolair, Seanteach an Dá Phota, Teamhair

 

Láthair Eile

 

Drom an Lobhair, Sally’s Cross, An Ráth Dhubh

Áiteanna Stairiúla agus Seandálaíochta le Cuairt a thabhairt orthu

 

Mainistir Agaistíneach An Bhaile Bhig
Mainistir Phroinsiasach Chill na Mallach
Caisleán, teach agus diméin Mhala
Caisleán Cheann Toirc
Séipéal, tobar beannaithe agus leaca croise Thulach Léis
Caisleán Lios Cearúill
Caisleán Chill Bhláin
Baile stairiúil Áth Trasna
Baile stairiúil Chill na Mallach
Baile stairiúil Mhala
Baile stairiúil Cheann Toirc
Baile stairiúil An Ráth

Trealamh Aclaíochta Allamuigh

 

Baile Cloch
Baile Deasumhan
Bántír
An Bóthar Buí
Cill na Mallach
Na Boinn
An Ráth
Sráidbhaile Bhaile an Teampaill
Drom Aidhne
Cillín an Chrónáin
Cnoc an Ghúlaigh 1
Cnoc an Ghúlaigh 2
Ceann Toirc
Cill Bhrain
Cill Coirne
Lios Cearúill
Lios Maghair
Baile an Lombardaigh
Bellevue, Mala
Radharc an Teampaill, Mala
Radharc na Foraoise, Mala
Bóthar na Páirce, Mala
Céide Radharc na Coille, Mala
Áth Trasna
Cúirt an Phaoraigh

West Cork Municipal District Office
           West Cork Municipal District Office

 

Ceantair Bhardasacha: Iarthar Chorcaí

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Clare Zuk

Cathaoirleach: An Comhairleoir Patrick Gerard Murphy

Láthair Oifig an Cheantair Bhardasaigh: Halla an Bhaile, 7 Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte

Éirchód: P85 HX67

Uimhir Theagmhála: (023) 8833380

Seoladh R-phoist: westcorkmd@corkcoco.ie

Forbhreathnú Léarscáile

Comhaltaí Tofa

 

 

 

Bailte

 

Beanntraí, Baile Chaisleáin Bhéarra, Cloich na Coillte, Dún Mánmhaí, An Scoil agus An Sciobairín

 

Eochairshráidbhailte

 

Dún na Séad, Béal Átha Fhínín/Inis Céin, Béal an Dá Chab, Cúirt Mhic Shéafraidh, Drom Dhá Liag, Dúras, An Gleann Garbh, An Léim, Ros Ó gCairbre, Tigh Molaige, Bréantrá

Pobal Oileán Iarthar Chorcaí

An tOileán Mór, Oileán Baoi, Inis Uí Drisceoil, An tOileán Fada, Oileán Chléire, Inis Arcáin, Faoide

 

Sráidbhailte

 

Na hAilichí, Dhá Dhrom, Baile an Chaisleáin, An Cruachán, Draighneach, Na hAoraí, Cuan Dor, An Góilín, An Chaolchoill, Cill Chrócháin, Cill Teilleog, Átha Ciste, Ard Ó bhFicheallaigh, Béal na Scairte, Baile an Ghoirtín, Béal Átha Leice, Béal na Carraige, Baile an Bhuitléaraigh, Caipín , Baile Chaisleáin Chinn Eich, An Chlogach, Cill Mhichíl, Lios an Bhaird, Ráth an Bharraigh, Rae na Scríne, An Rinn, An Ros Mór, Tír Eiltín

 

Croílár Shráidbhailte

 

Eadárgóil, Cathrach, Cnoc na Rátha, An Chananach, Com Seola, An Drom Beag, An Drom Mór, Cill Sheanaigh, Cill Chóiche, Lios Leamháin, Lúghortán, An Ladhar, Pearson's Bridge, An Ráth Mhór, Ros Mhic Eoghain/Tobar an Iarla, An Tóchar, An Tuar Mór, Iorthan

 

Láthair Eile

 

Tráigh Omna, Inse Duine, Bá na hEornan, An Choill Dorcha, Lios Béalaid, Abha na hInse, Samhail de Bhaile Tuaithe Dhararach, Leic an Phóna, Ard na Gaoithe Beag, Baile an Ghleanna

Áiteanna Stairiúla agus Seandálaíochta
le Cuairt a Thabhairt Orthu
 

 

Liagchiorcal an Droma Bhig, Cuan Dor
Liagchiorcal na Caolchoille
Gallán Chill na Ruán, Beanntraí
Caiseal Chnoc Droma, Baile an Chaisleáin
Tuama dingeach altóra, An Scoil
Mainistir Phroinsiasach, Inis Arcáin
Mainistir Phroinsiasach, Tigh Molaige 
Tírdhreach Mianadóireachta na nAilichí – Rian iarsmalainne timpeall ar na tithe innill, na harmlanna agus an sráidbhaile mianadóireachta
Séipéal agus reilig Mhainistir na Sruthrach, An Sciobairín
Cloigtheach Chinn Eich, Baile Chaisleáin Chinn Eich
Cloigtheach Bhaile na Carraige, Dún Mánmhaí
Séipéal Naomh Ciarán, Ceann Cléire
Baile stairiúil Ros Ó gCairbre
Baile stairiúil an Sciobairín
Baile stairiúil Chloich na Coillte

Trealamh Aclaíochta Allamuigh

 

Béal an Dá Chab
Dún na Séad
Áth Trasna, Beanntraí
Baile Chaisleáin Bhéarra
Baile an Chaisleáin
Bóthar na Páirce, Cloich na Coillte
Cúirt Mhic Shéafraidh
Drom Dhá Liag
Dún Mánmhaí
An Gleann Garbh
An Góilín
An Léim
Ros Ó gCairbre
An Scoil
Bóthar Chorcaí, an Sciobairín
Tigh Molaige
Bréantrá

Déan Teagmháil Linn

Ceannceathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, Éire, Eirchód: T12 R2NC