Boithre Agus Iompar

Clárchosán Mhala

Tá ríméad ar Chomhairle Contae Chorcaí go bhfuil an deis acu clárchosán  a fhorbairt ar Dhroichead Mhala. Maoiníonn Comhairle Contae Chorcaí agus an AE an Clárchosán trí Scéim Deontais na nIonad Uirbeach Ainmnithe, arna bhainistiú ag Tionól Réigiúnach an Deiscirt trína bhfuil €1 milliún leithdháilte.

Freastalóidh an fhoirgníocht ar an gclárchosán ar bhalla ascaill stua thiar an droichid do choisithe ag trasnú an droichid. Éascóidh sé seo an cosán atá ann a bhaint agus ligfidh sé do lána breise tráchta a ionchorprú chun sreabhadh tráchta feithiclí trasna an droichid a fheabhsú.

Taispeánann staidéir agus samhaltú tráchta go laghdóidh an clárchosán agus an lána tráchta breise an am turais agus go mbeidh tairbhí inbhuanaitheachta, comhshaoil agus eacnamaíocha gaolmhara chomh maith do Mhala.

Soláthróidh an clárchosán spás suntasach roinnte do rothaithe agus do choisithe agus neartóidh sé an nasc idir limistéar cónaithe theas Mhala agus lár an bhaile.

Áireofar leis na hoibreacha an Séadchomhartha Chogadh na Saoirse atá ann a athlonnú ón áit ina bhfuil sé ar uchtbhalla an droichid go suíomh níos sábháilte i limistéar taitneamhachta nua ar an mbealach isteach ó thuaidh chuig an droichead. Ligfidh sé seo do dhaoine an séadchomhartha a fheiscint i limistéar saintógtha atá scartha go sábháilte ó thrácht feithiclí beo.

 

You cannot see this video content because you have chosen not to accept marketing-cookies. If you wish to view the video content please click the following link and allow marketing-cookies: Accept marketing-cookies.

Mallow Boardwalk Collage map and logos