Comhshaol

Seirbhís Rialaithe Madraí

Tá a seirbhís rialaithe madraí á hoibriú ag Rannóg tréidliachta Chomhairle Contae Chorcaí ó 1986 i leith, i gcomhréir leis an Acht um Rialú Madraí, 1986. Is éard is aidhm don tseirbhís ná úinéireacht fhreagrach madraí a chur chinn cinn leis na tionscnaimh seo a leanas:

  • Madraí fáin a bhailiú.
  • Imscrúdú a dhéanamh ar mharuithe caorach.
  • Imscrúdú a dhéanamh ar núis á déanamh ag madraí dainséaracha nó ag madraí nach bhfuil faoi smacht cuí.

Chun go n-éireoidh leis sin, tá cumarsáid leanúnach leis an bpobal i gcoitinne, le húinéirí madraí, le tréidlianna agus le grúpaí um leas ainmhithe ríthábhachtach.

Déanann an Rannóg Tréidliachta fiosrúcháin/gearáin do Chontae Chorcaí a chomhordú, le haghaidh tuilleadh eolais, féach ar an leathanach Déan Teagmháil Linn.

Na Rialacháin um Micrishliseadh Madraí 2015, arna leasú

Ón 31 Márta 2016, ní mór go mbeidh micrishlis ag gach madra agus ní mór go mbeidh sé cláraithe le bunachar sonraí ceadaithe chun na rialacháin nua sin a chomhlíonadh. Níl ach dhá eisceacht ar an riachtanas nua dlí sin:

  1. Madraí atá níos óige ná 12 seachtain/3 mhí d'aois,
  2. Madraí arna dtógáil, ar coinne, ón áitreabh inar rugadh iad go dtí saoráid tréidlianna, áit a gcuirtear micrishlis iontu.

Is cion é gan an riachtanas sin a chomhlíonadh agus, sa cháil sin, tá sé faoi réir íocaíocht pionóis sheasta agus/nó imeachtaí cúirte.
Déan teagmháil le do thréidlia áitiúil inniu chun socruithe a dhéanamh maidir le do mhadra a chlárú agus maidir le micrishlis a chur ann.

Madraí ag Tafann

Is cion é tafann iomarcach madraí atá ina chúis le núis. I gcás in ndealraíonn sé don Chúirt Dúiche go bhfuil núis cruthaithe mar thoradh ar thafann iomarcach, d'fhéadfadh an Chúirt na rudaí seo a leanas a dhéanamh -

Ordú a thabhairt do dhuine stop a chur leis an núis trí smacht cuí a chur i bhfeidhm ar an madra.

Ordaigh go gcuirfí srian ar líon na madraí ar féidir le duine a choinneáil ar a áitreabh, ar feadh tréimhse a d'fhéadfaí a shonraí san ordú.

Ordaigh go seachadfaí madra ar mhaor madraí lena déileáil leis i gcomhréir le forálacha an Achta um Rialú Madraí, 1986, amhail is gur madra nach dteastaíonn é an madra.

Núis ag Madraí ag Tafann, Alt 25, An tAcht um Rialú Madraí, 1986

Is féidir leat gearán a dhéanamh maidir le tafann iomarcach don Chúirt Dúiche i gcomhréir le hAlt 25 den Acht um Rialú Madraí, 1986 agus leis an Rialachán Torainn ach úsáid a bhaint as an bhfoirm seo.