Leabharlanna

Acmhainní do Leanaí

Oideachas

Home School Hub RTÉ
Ceachtanna spraíúla agus suimiuil laethúla bunaithe ar churaclam do pháistí bunscoile ag foghlaim sa bhaile.   Tosaíonn ranganna ar an teilifís agus tá ábhar breise do thionscadail ghaolmhara ar fáil ar líne.  Curtha i láthair ag múinteoirí bunscoile cáilithe.
 
Twinkl
Mol foghlama baile do pháistí bunscoile le léamha leabhar, ceachtanna beo agus tuairiscí nuachta dearfacha.   Tá pacáistí acmhainne foghlama seachtainiúla ó Naíonán Sóisearach go dtí an 6úth rang ionas gur féidir le páistí leanúint ar aghaidh ag foghlaim ón mbaile.
 
Scoilnet
Tairseach oifigiúil na Roinne Oideachais agus Scileanna (DES) d'oideachas na hÉireann.  Acmhainní bunaithe ar churaclam do mhic léinn bunscoile agus iar-bhunscoile.  Rochtain saor in aisce ar worldbookonline.com le hacmhainní eolais agus ríomhleabhair saor in aisce le linn thréimhse dúnta na scoile.  Tá an nasc chuige seo ar fáil sa chuid "Home Access" de shuíomh gréasáin Scoilnet
 
Laethanta Scoile
Acmhainní oideachais Gaeilge ar líne do thuismitheoirí agus do mhúinteoirí.
 
An Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscoilíochta
Acmhainní scoile ar líne do dhaltaí bunscoile agus iar-bhunscoile sa Ghaeilge.
 
Scoil Náisiúnta um Oideachas Speisialta
Acmhainní ar líne do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu, atá sa bhaile mar thoradh ar dhúnadh scoile.

Seachtain na Matamaitice Éire
Gníomhaíochtaí agus tionscadail matamaitice spraíúla ar líne , is féidir a dhéanamh le rudaí laethúla sa bhaile.

Cultúr/Ealaín/Ceol

Gailearaí Glucksman
Is músaem ceannródaíoch é Gailearaí Glucksman i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta d'fhoghlaim chruthaitheach agus do rochtain ar na hamharc-ealaíona. Cuirtear seisiúin "Creativity at Home" ar líne ar fáil le linn dhúnadh reatha an ghailearaí.
 
An Ark, Baile Átha Cliath
Ionad cultúrtha tiomnaithe do leanaí.   Tá tionscadail rince, ceoil, ealaíne agus amharclainne saor in aisce do pháistí ar fáil ar líne.
 
Dabbledoomusic 
Acmhainní ceoil atá nasctha le curaclam na bunscoile le cúrsaí saor in aisce do thuismitheoirí agus do pháistí.

Litríocht

Músaem Litríochta na hÉireann
Cuirtear cluichí scríbhneoireachta "Bright Sparks Creative Bursts" ar fáil ar líne do leanaí agus do theaghlaigh.   Cuireann údar leanaí Sarah Webb inspioráid ar fáil.
 
Children’s Books Ireland
Tá moltaí agus athbhreithnithe leabhar ag an suíomh gréasáin d'eagraíocht náisiúnta  leabhar na bpáistí in Éirinn do gach aoisghrúpa.   Is féidir teacht ar ghníomhaíochtaí súgartha Imagination Nation do pháistí bunscoile le cleachtaí líníochta, scríbhneoireachta agus aireachais ó phríomhúdair agus ealaíontóirí na hÉireann.
 
David Walliams
Cuireann Údar, David Walliams,  taifeadtaí fuaime saor in aisce as a chuid leabhar agus bileoga gníomhaíochta in-íoslódáilte chomh maith.