Dréacht-Bheartas Áineasa agus Áiseanna

""

Tá Dréacht-bheartas Áineasa agus Áiseanna ullmhaithe ag Comhairle Contae Chorcaí.  Tá an cháipéis seo ullmhaithe tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar Bheartas Áineasa agus Áiseanna Chomhairle Contae Chorcaí 2006.  Dréachtaíodh é chun Plean Forbartha Contae Chorcaí 2022-2028 is déanaí a chur san áireamh chomh maith le beartas, treoirlínte agus dea-chleachtas náisiúnta ábhartha eile atá foilsithe ó bheartas 2006.  

Tá an Dréacht-bheartas Áineasa agus Áiseanna lena n-áirítear Tuarascálacha Comhshaoil (Tuarascáil Scagtha SEA agus Tuarascáil Scagtha Tionchair Natura) ar fáil ar líne anseo.  

Is féidir leis an bpobal an Dréacht-bheartas Áineasa agus Áiseanna a imscrúdú, gach lá oibre ón 7 Meitheamh go dtí an 28 Meitheamh, 2024 agus an dá lá sin san áireamh idir na huaireanta 9.30am agus 4.00pm, sna háiteanna seo a leanas:

  • An Rannóg Pleanála, Urlár 1 Halla an Chontae, Corcaigh
  • An Rannóg Pleanála, Teach Norton, Bóthar Chorcaí, An Sciobairín
  • Oifig Roinne Chomhairle Contae Chorcaí ag Annabella, Mala
  • Leabharlann an Chontae agus Leabharlanna Brainse - Seiceáil, le do thoil, do leabharlann áitiúil maidir le hamanna oscailte agus infhaighteacht ríomhairí pearsanta chun rochtain a fháil ar fhormáid leictreonach.

Aighneachtaí

Cuireadh chun aighneachtaí a dhéanamh:

Iarrtar leis seo aighneachtaí nó barúlacha maidir leis an Dréacht-bheartas Áineasa agus Áiseanna ón bpobal, ó leanaí, nó ó ghrúpaí nó ó chomhlachais a dhéanann ionadaíocht ar leasanna leanaí agus páirtithe leasmhara eile le linn na tréimhse ón 7 Meitheamh go dtí an 28 Meitheamh 2024 agus an dá lá sin san áireamh.

Is féidir aighneachtaí a dhéanamh ar cheachtar den dá bhealach seo a leanas:

  • Trí chliceáil ar ‘Aighneacht a Dhéanamh’ thíos agus na treoracha a leanúint. (Athraigh méid na gceangaltán mór le do thoil chun aon fhadhb theicniúil a sheachaint).

  • I scríbhinn chuig an bPleanálaí Sinsearach, Aonad Polasaí Pleanála, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 13, Halla an Chontae, Corcaigh.  Ba chóir teideal soiléir a bheith ar gach aighneacht mar chóip chrua le “Aighneacht ar Dhréacht-Bheartas Caitheamh Aimsire agus Conláiste”.

Cuirfear gach aighneacht a gheofar faoi mheán oíche Dé hAoine an 28 Meitheamh, 2024 san áireamh sula nglacfar le haon Dréacht-bheartas Áineasa agus Áiseanna.

Tá Treoir Céim ar Chéim faoin gcaoi le haighneacht a dhéanamh ar fáil ar 'Treoir céim ar chéim faoin gcaoi le haighneacht ar líne a dhéanamh' nó trí chliceáil ar an gcnaipe thíos.

Ní ghlacann Comhairle Contae Chorcaí le haighneachtaí ar líne.

Déan d’aighneacht ar mheán amháin le do thoil i.e. ar an tairseach ar líne nó ar chóip chrua. Seachnóidh sé sin dúbláil uimhreacha tagartha na n-aighneachtaí agus déanfaidh sé an próiseas a chuíchóiriú.

Nuair is féidir, cuir d'ainm agus do sheoladh ar leathanach ar leithligh le hábhar d'aighneachta chun cabhrú le Comhairle Contae Chorcaí forálacha an Achta um Chosaint Sonraí a chomhlíonadh. Is mór againn do chabhair maidir leis na saincheisteanna seo.

Saoráil Faisnéise

An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014 agus an tAcht um Chosaint Sonraí, 2018:

Tabhair faoi deara go bhfoilseofar gach aighneacht scríofa a gheobhaidh an Chomhairle ar láithreán gréasáin Chomhairle Contae Chorcaí tar éis don Chomhairle iad a fháil.  Tá Comhairle Contae Chorcaí faoi réir cheanglais an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014 agus faoi réir na Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) agus an Achta um Chosaint Sonraí, 2018. 

Tabhair faoi deara, le do thoil, chun na haighneachtaí seo a phróiseáil ina bhfuil Catagóirí Speisialta áirithe Sonraí/Sonraí Pearsanta Íogaire RGCS mar a shainmhínítear in Airteagal 9 den RGCS, ní mór don duine dá dtagraíonn na sonraí toiliú sainráite le próiseáil na gcatagóirí speisialta sonraí a sholáthar.

Déanann an Chomhairle faisnéis phearsanta a bhailiú ionas gur féidir linn d'aighneacht/do bhreathnóireacht a phróiseáil.  Ó thaobh an dlí de, is féidir linn an fhaisnéis sin a phróiseáil i bhfeidhmiú an údaráis oifigiúil atá dílsithe don Chomhairle.  Is príomhthosaíocht don Chomhairle do shonraí pearsanta a chosaint agus próiseálfar do shonraí de réir ár mBeartais Phríobháideachais atá ar fáil ag : Cosaint Sonraí, Ráiteas Príobháideachta do Chomhairle Contae Chorcaí nó mar chóip chrua ónár n-oifigí i Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh.

Má tá aon cheist agat faoinár mbeartas príobháideachais nó faoin bhfaisnéis atá againn fút, déan teagmháil linn trí ríomhphost chuig dpo@corkcoco.ie nó scríobh chugainn ag an Oifigeach Cosanta Sonraí, Comhairle Contae Chorcaí, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh.