Pleanáil agus Forbairt

Rialachán Nua um Ligean Gearrthéarmach

Mar chuid de bhearta chun cabhrú le dul i ngleic le brúnna sa mhargadh cíosa tithíochta príobháidí, tá leasuithe reachtaíochta nua pleanála chun an earnáil ligin ghearrthéarmach a rialáil – mar a fhoráiltear san Acht um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú) 2019 agus rialacháin fhorlíontacha arna ndéanamh ag an Aire Tithíochta, Pleanála. agus na Rialacháin Rialtais Áitiúil dá ngairtear an tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (Forbairt Dhíolmhaithe) (Uimh. 2) 2019 — teacht i bhfeidhm ar 1 Iúil 2019.

Faoi na Rialacháin, meastar na Toghcheantair Áitiúla seo a leanas mar chriosanna brú cíosa:

 • Cionn tSáile Dhroichead na Bandan
 • Carraig Uí Leighin
 • Cóbh
 • Mainistir Fhear Maí
 • Maigh Chromtha
 • Mala
 • Mainistir na Corann

Féach an nasc seo a leanas chuig an léarscáil idirghníomhach a bhaineann leis: Léarscáil Idirghníomhach Toghcheantair Áitiúil 2019.

Tá na hathchóirithe dírithe go príomha ar aghaidh a thabhairt ar an tionchar ar an margadh cíosa príobháideach trí úsáid a bhaint as tithe cónaithe le haghaidh ligean ar cíos gearrthéarmach i gceantair ina bhfuil éileamh ard ar thithíocht. Dá réir sin ní bheidh feidhm ag na forálacha nua ach i limistéir a ainmnítear mar “criosanna brú cíosa” faoin Acht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004, arna leasú.

Níl tionchar ar bith ag na socruithe nua ar ligean gearrthéarmach i limistéir lasmuigh de na criosanna brú cíosa ainmnithe. Faoi na socruithe nua is infheidhme i gcriosanna brú cíosa:

 • Sainmhínítear ligean gearrthéarmach mar ligean tí nó árasán, nó cuid de theach nó árasán, ar feadh aon tréimhse nach faide ná 14 lá.
 • Leanfar de bheith ceadaithe ar bhonn neamhshrianta do chomhroinnt tí (seomra nó seomraí a ligean ar cíos i bpríomháit chónaithe phríobháideach duine) agus beidh sé díolmhaithe ó na ceanglais phleanála nua. • Beidh cead ag roinnteoirí tí a bpríomháit chónaithe príobháideach (teach nó árasán) a fholigean ar bhonn gearrthéarmach ar feadh tréimhse carnach 90 lá nuair a bhíonn siad as láthair go sealadach óna dteach.
 • Sa chás go sáraítear an tairseach 90 lá, beidh gá le cead pleanála um athrú úsáide.

Má chomhroinneann tú do phríomháit chónaithe phríobháideach i gcrios brú cíosa agus más mian leat leas a bhaint as na díolúintí pleanála nua, beidh ort é seo a chlárú le d’údarás áitiúil agus oibleagáidí sonraithe tuairiscithe a chomhlíonadh:

 • Foirm 15 ba chóir a bheith críochnaithe ag tús na bliana
 • Foirm 16 Ba chóir go mbeadh sé críochnaithe nuair a bheidh an teorainn 90 lá bainte amach
 • Foirm 17 ba chóir a bheith críochnaithe ag deireadh gach bliana

Mar sin féin, i gcás ina bhfuil réadmhaoin ag duine i gcrios brú cíosa nach é a phríomháit chónaithe phríobháideach é agus go bhfuil sé ar intinn aige é a ligean ar cíos go gearrthéarmach, beidh air/uirthi iarratas a dhéanamh ar chead pleanála um athrú úsáide mura bhfuil an réadmhaoin ar fáil. go bhfuil cead pleanála ar leith cheana féin le húsáid chun críocha turasóireachta nó ligean gearrthéarmach.

A “Ceisteanna Coitianta” ullmhaíodh doiciméad chun cabhrú le tuiscint níos cuimsithí agus níos mionsonraithe a sholáthar ar na hathchóirithe gearrthéarmacha nua ar ligean ar cíos agus ar na hoibleagáidí tuairiscithe nua ar lucht comhroinnte tí. Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun cloí leis na hoibleagáidí tuairiscithe thuasluaite, ba chóir gach comhfhreagras agus foirm chomhlánaithe a chur isteach chuig shorttermletings@corkcoco.ie.