Na hEalaíona

Éire Ildánach

Clár Iarmhartach an Rialtais d'Éire 2016 atá in Eire Ildánach (pdf) – tionscnamh cúig bliana, idir 2017 agus 2022, a chuireann an cruthaitheacht i gcroílár beartais phoiblí.

Is tionscnamh ardleibhéal, ardaidhmeannach ina mbeidh gach réimse den rialtas páirteach ann é chun an chruthaitheacht a chur i lár an phobail ionas gur féidir linn go léir, mar dhaoine aonair agus mar ghrúpa, barr ár gcumas chruthaithigh a bhaint amach, inár saolta pearsanta agus inár n-institiúidí.

Is clár é Éire Ildánach atá bunaithe ar chultúr agus atá ceaptha chun folláine an duine aonair, an phobail agus an náisiúin a chur chun cinn. Is é an príomhsmaoineamh atá leis ná go gcuireann an rannpháirtíocht i ngníomhaíocht chultúrtha le cruthaitheacht an duine aonair agus leis an gcruthaitheacht trí chéile, agus bíonn tionchar suntasach aige sin ar fholláine agus ar ghaisce an duine aonair agus na sochaí.

Is é Éire Ildánach an príomhscéim lena gcuirfear na tosaíochtaí a aithníodh in Culture 2025/Éire Ildánach, an dréachtbheartas cultúrtha a d'fhoilsigh an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta i mí Iúil 2016, a aithníonn go bhfuil éiceachóras bríomhar cultúir riachtanach don tsochaí, i bhfeidhm. 

Cuireann Culture 2025/Éire Ildánach in iúl gur cuid bhunúsach de thír na hÉireann iad na healaíona agus cultúr, agus aithnítear ann an gá le rochtain ar na healaíona agus rannpháirtíocht iontu a fheabhsú, lenár dtionscail chruthaitheachta a neartú, agus lenár n-oidhreacht a chaomhnú le béim ar leith ar theanga, ar thírdhreach agus ar an gcomhshaol. 

Tá prionsabal an chomhoibrithe ag croílár Éire Ildánach – comhoibriú idir rialtas náisiúnta agus áitiúil, idir ealaíontóirí agus lucht déanta beartas – d'fhonn éiceachóras cruthaitheachta a éascú.  Mar chuid den phróiseas sin, tabharfaidh gach Údarás Áitiúil faoi Phlean Gníomhachtaithe Áitiúil.