Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail (LECP) 2023 -2029

""

Cad é atá i gceist leis an bPlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail?

Tá Comhairle Contae Chorcaí i mbun an Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail nua, 2023 -2029 (LECP) a ullmhú. Is plean reachtúil é an LECP a leagfaidh amach na cuspóirí agus na gníomhartha is gá chun forbairt eacnamaíoch agus pobail an Chontae a chur chun cinn agus chun tacú léi do na 6 bliana amach romhainn; is é an plean seo an ghné áitiúil den chreat forbartha náisiúnta i measc polasaithe náisiúnta agus réigiúnacha eile. 

Is próiseas dhá chéim ón mbun aníos é an LECP, agus táimid sa chéad chéim faoi láthair a bhaineann le forbairt Chreat Straitéiseach an LECP. Is é an dara céim den phlean plean forfheidhmithe a ullmhú agus déanfaidh Comhairle Contae Chorcaí na gníomhartha a eascróidh as seo go díreach agus i gcomhpháirtíocht le páirtithe leasmhara eacnamaíocha agus pobail. 

Tógfaidh an Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail nua 2023 -2029 ar an bPlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail 2016 -2021 tiocfaidh sé ina áit.

""

Leanfaidh an fhorbairt ar an bPlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail 2023-2029 roinnt céimeanna mar a mhínítear sa ghrafaic thuas agus sa téacs thíos.

Céim 1: Ullmhúchán

Anailís Shocheacnamaíoch

Ráiteas socheacnamaíoch agus Spriocanna Ardleibhéil bunaithe ar Anailís Shocheacnamaíoch

Ullmhúchán ag an nGrúpa Comhairleach. Séala curtha leis ag an SPC agus CFPÁ

Céim 2: Comhairliúchán Poiblí

Comhairliúchán Poiblí ar Spriocanna Ardleibhéil

Athbhreithniú ar an Ráiteas bunaithe ar chomhairliúchán

Ullmhúchán ag an nGrúpa Comhairleach. Séala curtha leis ag an SPC agus CFPÁ

Céim 3: Cuspóirí agus Torthaí a Fhorbairt

Cuspóirí agus torthaí mionsonraithe a fhorbairt

Ullmhúchán ag an nGrúpa Comhairleach. Séala curtha leis ag an SPC agus CFPÁ

Dréacht Deiridh chuig MDanna agus RAanna le haghaidh ionchuir

Céim 4: Plean a Chur i gCrích

SPC agus CFPÁ chun dréacht deiridh a ghlacadh a léiríonn ionchur MD agus RA

An t-Údarás Áitiúil chun an dréacht deiridh a cheadú

Aighneacht chuig an Aire agus Foilsithe ag an Údarás Áitiúil

Céim 5: Cur i bhFeidhm

Pleananna Feidhmithe

Breithniú ar na hAcmhainní atá ar fáil

Feidhmiú solúbtha leanúnach

Céim 6: Monatóireacht agus Meastóireacht

Príomhtháscairí Feidhmíochta chun aghaidh a thabhairt ar thorthaí beartaithe

Bailiú sonraí leanúnach, lena n-áirítear cás-staidéir

Tuarascáil cur chun feidhme

An Chéim Reatha

Céim a Dó - Comhairliúchán Poiblí

Cliceáil ar 'Céim 2' thíos chun do thuairim a chur in iúl!