Rialachas agus Riarachán

Plean Seirbhíse Bliantúil

Is í an chuspóir atá leis an bPlean Seirbhíse Bliantúil (pdf) ná doiciméad corparáideach a chur ar fáil ina leagtar amach na spriocanna do sheachadadh seirbhíse agus na caighdeáin feidhmíochta a bhainfear amach i mbliana.

Tá spriocanna ar leibhéil arda aitheanta do gach réimse seirbhíse agus tá siad ináirithe sa Phlean chomh maith leis an gcaighdeán feidhmíochta atá uainn. Leagadh amach iad ag tabhairt airde ar na Spriocanna Straitéiseacha Corparáideacha a aontaíodh i bPlean Corparáideach Chomhairle Contae Chorcaí 2019-2024.

Cuireann an Plean seo fócas soiléir ar fáil chun a chur ar chumas Chomhaltaí Tofa agus fhoireann na Comhairle oibriú le chéile chun na seirbhísí a chuirimid ar fáil duitse, an custaiméir, a fhorbairt agus a fheabhsú.