Tionscadal Feabhsúcháin Inis Sionnach (Cartlann)

Tá Comhairle Contae Chorcaí ceaptha mar ghníomhaire don Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara chun maoirseacht a dhéanamh ar an nGob Thoir in Inis Sionnach a thabhairt chun rialtachta ionas go gcomhlíonfaí oibleagáidí an Stáit faoin gCreat-Treoir Dramhaíola agus aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh bhainteacha a haithníodh sa Litir maidir le Fógra Foirmiúil a heisíodh i Meán Fómhair 2010 [C(2010)6536]

. Ba é Inis Sionainn láithreán an t-aon oibreacha cruach a bhí in Éirinn agus bhí sé i mbun oibre ar an Oileán ó 1939 go dtí 2001. Rinneadh an dramhaíl ón bpróiseas táirgthe cruach a shil-leagan ar an Spit Bank, ar gob éadomhain gainimh é atá ag síneadh soir ón Longlann Chabhlaigh, ó na 1960idí luaithe. Tugadh an Gob Thoir ar an gceantar cladaigh míntírithe seo. D'iarr an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara ar Chomhairle Contae Chorcaí tabhairt chun rialtachta an tsuímh a bhrú ar aghaidh i Mí Iúil 2011, rud a chiallaigh ceadúnas dramhaíola agus iarratas pleanála araon a ullmhú.

Bhí dearadh an réitigh leighis don Ghob Thoir agus ullmhú na gcáipéisí éagsúla iarratais réamh-mheasta ar thorthaí an Mheasúnú Riosca Cainníochtúil Mhionsonraithe (MRCM) - arbh aidhm leis an riosca do shláinte daonna agus an chomhshaoil a thagann ón tsuíomh a chainníochtú agus an réiteach leighis a bhaineann le maolú na rioscaí sin a aithint. Mar achoimre shocraigh an MRCM nár:

  • Aithníodh aon riosca don phobal níos leithne faoi láthair ná sa bhfadtéarma; agus
  • Níl aon fhianaise a thugann le tuiscint go bhfuil truailliú iarbhír chomh mór ag tarlú in uiscí Chuan Chorcaí go bhfuiltear ag sárú SCUanna. 

Cuireadh isteach iarratas pleanála chuig An Bord Pleanála (APB) ar an 30 Deireadh Fómhair 2013 agus cuireadh an t-iarratas ceadúnas dramhaíola a bhaineann leis chuig an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) ar an 14 Samhain 2013 chun feabhas a chur ar an nGob Thoir agus é a athrú isteach ina áis caitheamh aimsire don phobal. Rith an ABP éisteacht ó bhéal ar an 19 Márta 2014 agus bronnadh pleanáil ar an gcéad lá de Bhealtaine 2014.  Bronnadh ceadúnas dramhaíola ina dhiaidh sin ar an 23 Iúil.

Cuireadh tús leis an bpróiseas le conraitheoirí a fháil chun bualadh faoi na n-oibreacha feabhsúcháin agus an áis caitheamh aimsire don phobal a fhorbairt i Mí na Nollag 2015 agus seoladh an Litir Intinne chuig an gconraitheoir ba rogha i Feabhra 2017.  Cuireann an chuid den láithreán gréasáin seo a thugann an Nuacht is Déanaí breac-chuntas ar fáil de gharspriocanna éagsúla an tionscadail.

Os rud é gur glacadh le cur chuige uile-oileáin i dtéarmaí le dul i ngleic le hoidhreacht na n-oibreacha cruach tá measúnú riosca ar na hoibreacha cruach a bhí ann tugtha chun críche agus táthar ag ullmhú iarratas pleanála faoi láthair chun feabhsúcháin an tsuímh a éascú.  Má tá aon cheist agat faoi Thionscadal Feabhsúcháin Inis Sionnach téigh i dteagmháil le do thoil leis an Ionad Custaiméara ag (021) 4285517.

14 Mí na Nollag 2018

Preasráiteas

Tugann an tAire Creed cuairt ar Inis Sionnach chun Críochnú na nOibreacha Feabhsúcháin ar an nGob Thoir a mharcáil.

Thug an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D., i dteannta Mhéara Chontae Chorcaí an Cllr Patrick Gerard Murphy agus Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí Tim Lucey, cuairt ar Inis Sionnach chun an críochnú suntasach ar fheabhsúchán an Ghoib Thoir a mharcáil.

Preasráiteas Tugann an tAire Creed cuairt ar Inis Sionnach chun Críochnú na nOibreacha Feabhsúcháin ar an nGob Thoir a Mharcáil

20 Mí na Nollag 2017

Thug an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D., cuairt ar láthair oibreacha an Ghoib Thoir in Inis Sionainn. Leanann cuairt an Aire síniú an chonartha i Iúil 2017 chun tús a chur le feabhsúchán leathan ar an láthair mhór sil-leagan dramhaíola ar an nGob Thoir mar phríomhthosaíocht thionscadal feabhsúcháin Inis Sionnach. Cliceáil anseo i gcomhair ráitis.

8 Eanáir 2016

D'fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Simon Coveney T.D., mionsonraí faoin gclár ama dhá bhliain go leith faoi choinne na bpríomhoibreacha feabhsúcháin ar Inis Sionnach. Cliceáil anseo i gcomhair ráitis.

3 Meitheamh 2020

Bláthanna fiáine faoi bhláth ag Taitneamhacht Áineasa Haulbowline.

25 Aibreán 2019

Tá na hoibreacha ar an mbóthar rochtana poiblí chuig Áis Caitheamh Aimsire Inis Sionnach ag teannadh lena dheireadh. 

A road under construction

22 Márta 2019

Tá na hoibreacha ar an mbóthar rochtana poiblí chuig Áis Caitheamh Aimsire Inis Sionnach ag dul chun cinn. 

A road under construction

7 Márta 2019

Tá an Pháirc ag breathnú go hiontach faoi sholas gréine an Earraigh.

14 Feabhra 2019

Tá na hoibreacha ar an mbóthar rochtana poiblí chuig Áis Caitheamh Aimsire Inis Sionnach ag dul chun cinn. 

A construction machine working on a road

8 Eanáir 2019

Cuireadh tús le na hoibreacha ar an mbóthar rochtana poiblí chuig Áis Caitheamh Aimsire Inis Sionnach. 

A road under construction

14 Mí na Nollag 2018

Ba lá tábhachtach i stair Inis Sionnach é an lá inniu. Bhí an tAire Creed, an Méara Contae an Cllr. Patrick Gerard Murphy agus an Príomhfheidhmeannach Tim Lucey i láthair chun críochnú suntasach ar oibreacha feabhsúcháin agus an t-athrú iontach atá tugtha ar an láthair mar áis chaitheamh aimsire poiblí agus a mheastar a bheith oscailte don phobal sa samhradh in 2019 a mharcáil. Tá an tionscadal ag dul de réir an ama agus an bhuiséid agus tá áthas ar Chomhairle Contae Chorcaí a bheith mar chuid de.

Preasráiteas Tugann an tAire Creed cuairt ar Inis Sionnach chun Críochnú na nOibreacha Feabhsúcháin ar an nGob Thoir a Mharcáil

31 Deireadh Fómhair 2018

Píosa scannánaíochta iontach déanta ag drón a thaispeánann na hoibreacha tírdhreacha is déanaí ar Thionscadal Feabhsúcháin Inis Sionnach.

19 Deireadh Fómhair 2018

Tá na chéad phéacáin ghlasa le feiceáil.

Grassland with a church in the backround

A landmass in the sea

5 Deireadh Fómhair 2018

Píosa scannánaíochta fíorálainn déanta ag drón a thaispeánann na hoibreacha tírdhreacha atá beagnach críochnaithe agus a thugann tuairim ar an gcaoi a mbreathnóidh an pháirc iontach seo nuair a bheidh sí críochnaithe.

2 Deireadh Fómhair 2018

Tá síol féir á chur ar an láthair.

A tractor hauling seed machinery

12 Meán Fómhair 2018

Tá an t-ualach mór cré a tugadh chuig an láthair tugtha chun críche.  Míle buíochas leis an gCabhlach, le háitritheoirí áitiúla, le DePuy Synthes agus le na páirtithe leasmhara áitiúla eile faoina gcomhoibriú agus a gcabhair thar na cúpla mí seo caite.

10 Meán Fómhair 2018

Tá an tógáil ar líonra cosán laistigh den áis chaitheamh aimsire ag leanúint ar aghaidh.

a road split in two directions

30 Lúnasa 2018

Píosa scannánaíochta fíor-álainn tógtha ag drón de na hoibreacha feabhsúcháin ar Inis Sionnach.  Oibreacha líneála críochnaithe, armúr carraige críochnaithe agus tabhairt isteach chré ag dul ar aghaidh go maith.  Féach ar ais ar an bpíosa scannánaíochta ón 9 Feabhra seo caite go bhfeice tú cé chomh fada is atá an tionscadal gafa ar aghaidh thar na 6 mhí seo caite.

29 Lúnasa 2018

Sroicheadh garsprioc suntasach eile leis an tionscadal inniu nuair a rinneadh painéal deiridh an líneálaigh a shuiteáil.  Bhí an Ceannasóir Michael Malone, Ceannasóir i gCeannas na Seirbhíse Cabhlaigh, agus cuid dá chuid comhghleacaithe i láthair chun athbhreithniú a dhéanamh ar oibreacha i dteannta Bhainisteoir Tionscadail Chomhairle Contae Chorcaí.  Gabhann muid míle buíochas leis an tSeirbhís Chabhlaigh faoina gcomhoibriú, faoina gcabhair agus faoina bhfoighne go dtí seo.

A group of men in visibilty vests

Tagann an fhoireann suímh le chéile chun grianghraf a thógáil leis an ócáid a mharcáil.  Comhghairdeas le gach duine a raibh baint acu le togha na hoibre go dtí seo.

A large group of people in safety vest standing in from of a crane

17 Lúnasa 2018

Ag críochnú suas an tsraodbhalla armúr carraige.

A digging machine on rocks

30 Iúil 2018

An-dul chun cinn ar an tionscadal le linn na míosa seo caite.

28 Meitheamh 2018

22 Meitheamh 2018

Thug comhghleacaithe ó Chomhairle Contae Chill Dara a bhfuil fúthu bualadh faoi thionscadal chun feabhas a chur ar líonadh talún Bhaile Chairdif cuairt ar an láthair.  Go n-éirí an t-ádh libh.

15 Meitheamh 2018

Sroicheadh gar spriocanna suntasacha ar an tionscadal inniu nuair a críochnaíodh an SII agus trinsí armúr carraige.  Comhghairdeas le gach duine a raibh baint acu leis. 

25 Bealtaine 2018

Tá an-dul chun cinn á dhéanamh ar thógáil an áis caitheamh aimsire poiblí in Inis Sionnach.  Tá sé de réir an sceidil le críochnú i Mí na Nollag 2018.

11 Bealtaine 2018

Tá an bóthar rochtana líneáilte

A road with a green fence on the side

16 Aibreán 2018

Tá suiteáil an armúr carraige ag dul ar aghaidh

A digger installing rock armour on the coast

29 Márta 2018

Tá an bóthar rochtana chuig an Longlann Chabhlaigh athoscailte.

A completed road

28 Feabhra 2018

Tá an láthair clúdaithe le brat sneachta inniu.

A snow covered land mass

13 Feabhra 2018

Tá athruithe ar fhoirm na talún le feiceáil go soiléir cheana féin.

Aerial view of an island

An ariel view of an Island

9 Feabhra 2018

Píosa scannánaíochta tógtha ag drón de na hoibreacha tógála ata ag dul ar aghaidh.

22 Eanáir 2018

Thug Comhairle Contae Chorcaí ionchur ar an gcéad mhalairt saineolais comhshaoil atá maoinithe tríd an uirlis TAIEX-EIR Peer 2 Peer. Tar éis iarratas a fháil ó údaráis na Rómáine, d'aithin an Coimisiún saineolaithe Éireannacha chun comhairle a thabhairt dá gcomhghleacaithe sa Rómáin ar an gcaoi le tabhairt faoi dhúnadh líonta talún agus bainistíocht straitéiseach a dhéanamh air.

19 Eanáir 2018

Tá na hoibreacha ag dul chun cinn le tógáil na háise poiblí. 

Construction machinery wokring

22 Mí na Nollag 2017

Éireofar as na n-oibreacha Feabhsúcháin ar Ghoib Thoir Inis Sionnach inniu agus cuirfear tús le na himeachtaí feabhsúcháin arís ar an 3 Eanáir 2018.  Cuirfear tús leis an obair thógála ar an Struchtúr Innealtóireachta Imlíneach (SII) ar an gcladach go luath in Eanáir 2018.  B'fhéidir go mbeadh oibreacha le linn thréimhse an tráthnóna ináirithe ar thógáil SII, de réir cheadú an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC).

20 Mí na Nollag 2017

Thug an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D., cuairt ar láthair oibreacha an Ghoib Thoir in Inis Sionainn. Leanann cuairt an Aire síniú an chonartha i Iúil 2017 chun tús a chur le feabhsúchán leathan ar an láthair mhór sil-leagan dramhaíola ar an nGob Thoir mar phríomhthosaíocht thionscadal feabhsúcháin Inis Sionnach. Cliceáil anseo i gcomhair ráitis.

A group of men in safety vests

A group of men in safety vests

12 Mí na Nollag 2017

Cuirtear tús le próiseáil slaige ar an láthair.

A slag processing machine

20ú Samhain 2017

Suiteáil clársconsa tógála ar imeall thiar an láthair.

A construction worker working on a wall

6ú Samhain 2017

Lárstráicí coincréite socraithe ar bhóthar rochtana ón droichead go dtí an láthair chun trácht na seirbhíse cabhlaigh a dheighilt ó na hoibreacha.

A road under construction

19ú Deireadh Fómhair 2017

Painéal triallach chuirtín siolta a shuiteáil ar chladach dheis an Oileáin.

The Sea wit ha silt curtain panel

17ú Deireadh Fómhair 2017

Ar na hoibreacha uasghrádaithe a bhíothas a dhéanamh ar Inis Sionnach bhí siúit cruach le cás coincréite treisithe a bhí ag briseadh isteach ar an taobh thuaidh den bhóthar nua a chaitheamh anuas.

Construction machinery wokring

5ú Deireadh Fómhair 2017

Bhí an Conraitheoir ag bualadh faoi thriail páirce ar Inis Sionainn.

Construction machinery digging a hole

7ú Meán Fómhair 2017 – Ceadúnas Dramhaíola GCC - Tús á chur le Fógra Imeachtaí Ceadúnaithe Eisithe don GCC

Fógra eisithe ag Comhairle Contae Chorcaí (ag gníomhú mar ghníomhaire don Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara) agus don Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) chun comhairle a chur ar an GCC go bhfuil oibreacha sceidealaithe le tosú ar Thionscadal Feabhsúcháin an Ghob Thoir.

30ú Lúnasa 2017 – Bunú Compúin Suímh

Cuireadh tús leis an obair chun compún suímh a bhunú ar Inis Sionainn a bheidh le húsáid le linn Chéim Thógála Thionscadal Feabhsúcháin an Ghob Thoir. 

8ú Lúnasa  2017 – Tosú Conartha agus Céim Dhearadh Mhionsonraithe an Chonraitheora

Tús Conartha le PJ Hegarty & Sons/EMCC JV ag fáil rochtain ar an láthair, ag cur tús le Céim Dhearadh Mhionsonraithe an Chonraitheora agus ag fáil fochonraitheoirí do Thionscadal Feabhsúcháin an Ghob Thoir.

10ú Iúil 2017

Conradh sínithe le PJ Hegarty & Sons/EMCC JV do Thionscadal Feabhsúcháin an Ghoib Thoir Inis Sionainn, Cuan Chorcaí, Éire

Eisiúint Meáin: Cliceáil anseo

A group of men signing contracts

L-R Back - Sean Carrigy Director PJ Hegerty and Sons, Deputy Chief Executive Declan Daly Cork County Council, 
Front- The Mayor of the County of Cork, Cllr Declan Hurley, Minister for Agriculture, Food and the Marine Micheal Creed TD, James Fogarty Cork County Council Divisional Manager (North)
 

7ú Iúil 2017

Eisítear Litir Inghlacthachta chuig PJ Hegarty & Sons/EMCC JV do Thionscadal Feabhsúcháin an Ghob Thoir, Inis Sionainn, Cuan Chorcaí, Éire.

30ú Bealtaine 2017

Sprioc-am sínithe chun freagraí a chur isteach ar an gCeistneoir Mheasúnú Oiriúnachta (CMOnna) a foilsíodh do Chonradh Oibreacha chun feabhas a chur ar láthair na nIar-Oibreacha Cruach, Inis Sionainn Cuan Chorcaí, Éire.

30ú Bealtaine 2017

Sprioc-am chun aighneacht tairiscintí do Sholáthar Seirbhísí Dhearbhú Cáilíochta um Thógáil Neamhspleách(DCT) do Thionscadal Feabhsúcháin an Ghob Thoir.

8 Bealtaine 2017

Fógra conartha do Sholáthar Seirbhísí Dhearbhú Cáilíochta um Thógáil Neamhspleách (DCT) do Thionscadal Feabhsúcháin an Ghoib Thoir foilsithe ar etenders. Beidh freagracht ar Sainchomhairleoir DCT chun dearbhú neamhspleách a thabhairt ar dhearbhú cáilíochta tógála Réiteach Innealtóireachta Imlíne (RII), an córas barrchaidhpe neamhscagach agus na hoibreacha innealtóireachta mhionsonraithe a bhaineann leo ar a n-áirítear struchtúir chun uisce dhromchla a bhainistiú ag an nGob Thoir, Inis Sionainn, Co Chorcaí, Éire.

8 Márta 2017

Ceistneoir Mheasúnú Oiriúnachta a foilsíodh do Chonradh Oibreacha chun feabhas a chur ar láthair na nIar-Oibreacha Cruach, Inis Sionainn Cuan Chorcaí, Éire. Is féidir ceistneoirí a fheiceáil agus a íoslódáil ó, www.etenders.gov.ie. Is é an sprioc-am do CMO ná 12:00 ar an gCéadaoin 3 Bealtaine 2017.

8 Feabhra 2017

Saincheisteanna Litir Intinne maidir le Tionscadal Feabhsúcháin an Ghob Thoir, Inis Sionainn, Cuan Chorcaí, Éire. Tagann deireadh leis an tréimhse coinníoll gan leasú ag meán oíche 23 Feabhra.

11 Eanáir 2017

Sprioc-am d'aighneacht tairiscintí do Scrúdú Láthair um Mhionleasuithe Feabhsúcháin ag láthair na nIar-Oibreacha Cruach in Inis Sionainn, Co. Chorcaí, Éire.

1 Mí na Nollag 2016

Foilsíodh fógra conartha ar scrúdú láthair um Mhionleasuithe Feabhsúcháin ag láthair na nIar-Oibreacha Cruach in Inis Sionainn, Co. Chorcaí, Éire ar eTenders (www.etenders.gov.ie). Is é an sprioc-am do d-aighneacht ar chonarthaí ná 12:00 ar an gCéadaoin 11 Eanáir 2017.

17 Samhain 2016

Bronnadh an conradh ghlao isteach ar innealtóirí RPS Consulting faoin gCreat oibritheoir amháin: Mír 2 - Foirne Cliaint le hiarratais phleanála a ullmhú agus a chur isteach chun feabhas a chur ar láthair na n-iar-oibreacha cruach ar Inis Sionainn.  Meastar go gcuirfear iarratas pleanála isteach sa dara ráithe de 2017.

10 Deireadh Fómhair 2016

Aighneachtaí conartha a fuarthas do Thionscadal Feabhsúcháin an Ghob Thoir, Inis Sionainn, Cuan Chorcaí, Éire eisithe do chonraitheoirí ar an ngearrliosta.  Measúnú aighneachtaí ag leanúint ar aghaidh.

9 Meán Fómhair 2016

Conradh ar oibreacha díthógála, díchóimeála agus Ullmhúchán Láithreach críochnaithe.

18 Lúnasa 2016

Faigheann an conraitheoir eagraithe i gcomhair oibreacha díthógála, díchóimeála agus Ullmhúchán Láithreach.

26 Iúil 2016

Foilsíodh fógra conartha do Thionscadal Feabhsúcháin an Ghoib Thoir Inis Sionainn, Cuan Chorcaí, Éire ar etender. Baineann an conradh le gach obair bhuan agus shealadach a bhaineann le dearadh agus tógáil. Is é an sprioc-am d'aighneachtaí ar chonarthaí ná 12:00 ar 10 Deireadh Fómhair.

16 Meitheamh 2016

Conradh sínithe do Thionscadal Feabhsúcháin an Ghoib Thoir Inis Sionainn - Conradh i gcomhair Oibreacha Díthógála, Díchóimeála agus Ullmhúchán Láithreach.

5 Bealtaine 2016

Cuireadh tús le hoibreacha ar fhóntais a chur in ionad fhóntais an Longlann Chabhlaigh atá suite faoi láthair ar an nGob Thoir. Tá na hoibreacha cumasúcháin sin riachtanach chun an príomhchonradh feabhsúcháin a éascú.

4 Bealtaine 2016

Cuireadh tús le hoibreacha le láthair chompúin a bhunú d'fhoireann thionscadal CCC.  Táthar ag súil go mbeidh siad críochnaithe roimh dheireadh na Bealtaine.

15 Aibreán 2016

An sprioc-am chun conarthaí a fháil do Chonradh Oibreacha chun Bóthar Rochtana an Ghoib Thoir a dheisiú.

21 Márta 2016

Foilsíodh iarratas ar thairiscintí (IAT) i gcomhair Chonradh Oibreacha chun Bóthar Rochtana an Ghoib Thoir a dheisiú. Tá na hoibreacha sin ar ghlao isteach faoi Chomhaontú Creata Chomhairle Contae Chorcaí d'Athdheisiú Bóthar, d'Athdhromchlú Bóthar agus d'Oibreacha Coimhdeacha 2015.

16 Márta 2016

Oibreacha críochnaithe ar fhálú slándála a shuiteáil ag an gcomhéadan idir an Longlann Chabhlaigh agus an Gob Thoir.

11 Márta 2016

An dáta deiridh d'aighneachtaí ar chonarthaí do Thionscadal Feabhsúcháin an Ghoib Thoir Inis Sionainn - Conradh i gcomhair Oibreacha Díthógála, Díchóimeála agus Ullmhúchán Láithreach.

11 Feabhra 2016

Cuireadh tús leis an obair chun fálú slándála a shuiteáil ag an nGob Thoir.

10 Feabhra 2016

An dáta deiridh ar aighneachtaí ar Cheistneoir Mheasúnú Oiriúnachta do Chonradh Oibreacha chun feabhas a chur ar láthair an Ghoib Thoir, Inis Sionainn Cuan Chorcaí, Éire

5 Feabhra 2016

Foilsíodh iarratas ar thairiscintí (IAT) do Thionscadal Feabhsúcháin an Ghoib Thoir Inis Sionainn - Conradh ar oibreacha Díthógála, Díchóimeála agus Ullmhúchán Láithreach. Is féidir cáipéisí a fheiceáil ar agus a íoslódáil ó, www.etenders.gov.ie.

5 Feabhra 2016

Conradh sínithe d'Fhálú Slándála a sholáthar agus a shuiteáil ag an nGob Thoir, Inis Sionainn, Co. Chorcaí. Tógfar fál slándála leis an gconradh seo idir an Gob Thoir agus an Longlann Chabhlaigh agus tá sé éilithe sula gcuirfear tús le hoibreacha ag an nGob Thoir.

8 Eanáir 2016

D'fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Simon Coveney T.D., mionsonraithe faoin gclár ama dhá bhliain go leith ar phríomhoibreacha feabhsúcháin ar Inis Sionainn ag cruinniú do ghrúpa Páirtithe Leasmhara Thionscadal Feabhsúcháin Inis Sionainn, rud a chiallaíonn go mbeidh feabhsúchán an Oileáin críochnaithe faoi lár 2018.  Bhí ionadaithe ó Chomhairle Contae Chorcaí, ón RTBM, ó Chalafort Chorcaí, ón tSeirbhís Chabhlaigh, ó IMERC agus ó CHASE i láthair.

18 Mí na Nollag 2015

Foilsíodh an Ceistneoir Measúnú Oiriúnachta (CMO) do Chonradh Oibreacha chun feabhas a chur ar láthair an Ghoib Thoir, Inis Sionainn, Cuan Chorcaí, Éire. Baineann an conradh seo leis an Struchtúr Innealtóireachta Imlíneach (SII) a thógáil mar atá leagtha síos sa chead pleanála agus sa cheadúnas dramhaíola, agus le hábhar slaige a phróiseáil chun ullmhú do phróifíl fochaipín. Is féidir ceistneoirí a fheiceáil ar, agus a íoslódáil ó, www.etenders.gov.ie.

16 Mí na Nollag 2015

Foilsíodh cáipéisí conartha i gcomhair Fálú Slándála a Sholáthar agus a Shuiteáil ag an nGob Thoir, Inis Sionainn, Co. Chorcaí ar www.etenders.gov.ie. Tógfar fál slándála leis an gconradh seo idir an Gob Thoir agus an Longlann Chabhlaigh agus tá sé éilithe sula gcuirfear tús le hoibreacha ag an nGob Thoir.

13 Samhain 2015

Bronnadh an Conradh um Innealtóireacht Chomhairleach Ildisciplíneach agus Seirbhísí Deartha ar Innealtóirí Comhairleacha RPS chun an IIS a Sheachadadh chomh maith le barrchaidhp a ndearnadh innealtóireacht air, córas draenála dhromchla láithreach, bóthar rochtana, tírdhreachú agus oibreacha choimhdeacha láithreáin in Inis Sionainn, Co. Chorcaí, Éire.

25 Meán Fómhair 2015

Bronnadh an Conradh um Innealtóireacht Chomhairleach Ildisciplíneach agus Seirbhísí Deartha ar Innealtóirí Comhairleacha RPS chun an Próifíl Láithreach Fo-Chaipín a Sheachadadh mar Ullmhúchán do Chaipín Líonadh Talún agus Thógáil IIS ag an nGob Thoir, Inis Sionainn, Co. Chorcaí, Éire.

24 Meán Fómhair 2015

Creat Oibritheoir Amháin: Mír 2 - Foirne Cliaint bunaithe.

24 Iúil 2015

Creat Oibritheoir Amháin: Mír 1 - Foirne Deartha agus Comhairleacha d'Ullmhúchán Láithreáin bunaithe.

21 Iúil 2015

Scrúduithe ar láthair an chladaí críochnaithe. Tástáil gheoiteicniúil ag dul ar aghaidh.

9 Iúil 2015

Oibreacha ar an mbóthar rochtana chuig Inis Sionainn críochnaithe.

A completed road

12 Meitheamh 2015

Bhuail ionadaithe ó Fhoireann Tionscadail Chomhairle Contae Chorcaí agus ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil leis an gCoimisiún Eorpach ag oifigí an Aonaid um Chur chun cinn Comhlíontachta, Rialachais & Saincheisteanna Dlí sa Bhruiséil chun breithmheas a thabhairt ar an dul chun cinn go dáta agus chun an t-eolas is deireanaí a thabhairt ar sprioc-amanna measta.

4 Meitheamh 2015

Cuireann na Conraitheoirí Innealtóireachta Sibhialta, Wills Bros Ltd. tús le hoibreacha ar dheisiúchán ar an mbóthar rochtana chuig Inis Sionainn.

4 Meitheamh 2015

Fógraíonn an tAire Coveney maoiniú breise do Thionscadal Feabhsúcháin Inis Sionnach .

11 Bealtaine 2015

Cuirtear tús le scrúduithe láithreáin gheoiteicniúil ar an gcladach ag an nGob Thoir ar Inis Sionainn agus sa chéad chéim déanfar an conraitheoir ar na hoibreacha sealadacha agus na criúnna druileála a eagrú. Cuirfidh torthaí na scrúduithe sin bonn eolais faoin ndearadh mionsonraithe ar an réiteach feabhsúcháin.

1 Bealtaine 2015

Rinne an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara Simon Coveney, T.D. Droichid Inis Sionainn, ag Cuan Chorcaí a bhfuil obair dheisiúcháin déanta orthu a oscailt go hoifigiúil. Tá cuid mhaith deisiúcháin agus uasghrádú déanta ar na droichid mar chuid den chéim ullmhúcháin luath ar Thionscadal Feabhsúcháin Inis Sionainn. Tá sé i gceist leis an tionscadal an tOileán a athrú trí áis phoiblí a chruthú a chuirfí láthair forbartha féideartha ar fáil amach anseo do Sheirbhís Chabhlaigh na hÉireann, a bhfuil a bunáit ar an Oileán. Is í an chéad chéim sa tionscadal feabhsúcháin, atá sár-riachtanach, ná na droichid, an t-aon phointe rochtana bunaithe ar bhonneagar talún chuig an oileán, a athoscailt, agus tabharfaidh sé sin rochtain shábháilte agus éifeachtach don trácht suntasach a bhfuiltear ag súil leis ar na droichid le linn na céime feabhsúcháin.

3 Men unveiling a plaque

29 Aibreán 2015

Cuirtear tús leis an obair ar an leagan amach bóthair athbhreithnithe ar Inis Sionainn chun an saorimeacht tráchta a bhaineann leis an bhfeabhsúchán ar an nGob Thoir a éascú.

1 Aibreán 2015

Eisíodh iarratais ar thairiscintí (IAT) ar chonraitheoirí faoin gComhaontú Creata d'Athdheisiú Bóthar, d'Athdhromchlú Bóthar agus d'Oibreacha Coimhdeacha 2014. Is é an sprioc-am chun glacadh le conarthaí ná 24 Aibreán 2015.  Is ceanglas pleanála é go gcríochnófar na hoibreacha sin sula gcuirfear tús le na hoibreacha feabhsúcháin ar an nGob Thoir.

18 Márta 2015

Cuireadh tús le trinseáil scáinte ar an mbóthar rochtana go hInis Sionainn chun bonn eolais a chur faoi dhearadh uasghrádú bóthair. Críochnaíodh na hoibreacha ar an 28 Márta.

6 Márta 2015

Eisíodh iarratais ar thairiscintí (IAT) ar Shainchomhairleoirí a bhí ar an ngearrliosta maidir leis an gCreat il-oibritheora: Mir 1 - Foirne Deartha agus Comhairleacha d'Ullmhúchán Láithreach (féach 11 Mí na Nollag). Is é an sprioc-am chun glacadh le conarthaí ná 16 Aibreán 2015.

27 Feabhra 2015

Eisíodh iarratais ar thairiscintí (IAT) ar Shainchomhairleoirí a bhí ar an ngearrliosta maidir leis an gCreat il-oibritheora: Mír 2 - Foirne Cliaint (féach 11 Mí na Nollag).  Is é an sprioc-am chun glacadh le conarthaí ná 9 Aibreán 2015.

13 Feabhra 2015

Iarrtar meastacháin a chur isteach maidir leis an dara céim de na hoibreacha (bhí an droichead ar an gcéad chéim) a thabharfaidh rochtain gan bac don chonraitheoir feabhsúcháin ar láthair na hoibre. Is é an dáta deiridh le glacadh le meastacháin ná an 3 Márta 2015.

2 Feabhra 2015

Críochnaíodh an tástáil ar an Sraonmhéadar Meáchain Titime (SMT) ar an mbóthar rochtana chuig an nGob Thoir chun dearadh mionscrúdaithe ar na hoibreacha feabhsúcháin a éascú.

26 Eanáir 2015

Rinneadh suirbhé Radair Threáiteach Talún (RTT) ar bhóthar rochtana chuig an nGob Thoir chun réimse agus suíomh sheirbhísí faoi thalamh a aithint.

11 Mí na Nollag 2014

Ceistneoirí oiriúnachta a bhaineann le Comhaontú Creata Il-oibritheora a bhunú do: Mír 1 - Foirne Deartha agus Comhairleacha d'Ullmhúchán Láithreach agus Mír 2 - Foirne Cliaint foilsithe ar etenders. Is é an dáta deiridh chun aighneachtaí a fhail ná an 14 Eanáir 2015.

9 Mí na Nollag 2014

Foilsíodh conradh do Scrúduithe Láithreáin Gheoiteicniúil ar an gcladach ag an nGob Thoir ar Inis Sionainn ar etenders.  Tá cuairt ar an láithreán do dhaoine a bhfuil spéis acu ann beartaithe don Luan an 22 Mí na Nollag. Is é an dáta deiridh chun aighneachtaí a fháil ná an 16 Eanáir 2015.

14 Samhain 2014

Foilsíodh PIN don Innealtóireacht Chomhairleach Ildisciplíneach agus Seirbhísí Deartha a bhaineann leis an bhfeabhsúchán agus an fhorbairt ar Inis Sionainn ar etenders.

23 Iúil 2014

D'eisigh an GCC ceadúnas dramhaíola don Ghob Thoir (www.epa.ie)

9 Iúil 2014

Bhuail ionadaithe ó Fhoireann Tionscadail Chomhairle Contae Chorcaí agus ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil leis an gCoimisiún Eorpach ag oifigí an Aonaid um Chur chun cinn Comhlíontachta, Rialachais & Saincheisteanna Dlí sa Bhruiséil chun breithmheas a thabhairt ar an dul chun cinn go dáta agus chun an t-eolas is deireanaí a thabhairt ar sprioc-amanna measta.

19 Meitheamh 2014

D'eisigh an GCC cinneadh molta maidir leis an nGob Thoir(www.epa.ie)

13 Meitheamh 2014

Cruinniú de Ghrúpa Comhairliúcháin Inis Sionainn i Halla an Chontae áit ar thug an tAire Coveney an t-eolas is deireanaí do na baill maidir leis an dul chun cinn go dáta agus an fhís don Oileán.  Bhí oifigigh ó Chomhairle Contae Chorcaí, ón Roinn Talmhaíochta Bia agus Mara, ó Chalafort Chorcaí, ón tSeirbhís Chabhlaigh, agus ó CHASE i láthair.

12 Bealtaine 2014

Síníodh conradh le L&M Keating don obair dheisiúcháin ar dhroichid Inis Sionainn.

1 Bealtaine 2014

Faomhann An Bord Pleanála an feabhsúchán molta don Ghob Thoir, Inis Sionainn.

11 Aibreán 2014

Roghnaíodh Arup chun seirbhísí chomhairleach ildisciplíneach comhshaoil a sholáthar d'fhonn Scrúdú Ionsáitigh Sprioctha agus Measúnú Riosca Cainníochtúil Mhionsonraithe (MRCM) a Ullmhú chun tacú le Dearadh Mionsonraithe den Réiteach Feabhsúcháin ar na hiar-oibreacha cruach ar Inis Sionainn.

19 Márta 2014

Bhí Éisteacht ó Bhéal ag An mBord Pleanála maidir leis an iarratas pleanála.

16 Eanáir 2014

Scaipeadh treoracha conartha d'fhonn Scrúdú Ionsáitigh Sprioctha agus Measúnú Riosca Cainníochtúil Mhionsonraithe (MRCM) a Ullmhú chun tacú le Dearadh Mionsonraithe den Réiteach Feabhsúcháin ar na hiar-oibreacha cruach ar Inis Sionainn chuig na 5 oibritheoir faoin gcomhaontú creata do na seirbhísí chomhairleach agus deartha ildisciplíneach comhshaoil maidir le ceadúnú dramhaíola agus tionscadail feabhsúcháin/míntírithe i gContae Chorcaí (Mir 2).  Is é an sprioc-am d-aighneacht ar chonarthaí ná 12:00 ar Déardaoin 30 Eanáir 2014.

14 Samhain 2013

Cuireadh isteach iarratas ar cheadúnas dramhaíola chuig an nGníomhaireacht Cosanta Comhshaoil.

12 Samhain 2013

Socraíodh suas fógraí láithreáin a bhaineann leis an iarratas ar cheadúnas dramhaíola.

11 Samhain 2013

Foilsíodh fógra faoin iarratas ar an gceadúnas dramhaíola san Examiner.

30 Deireadh Fómhair 2013

Cuireadh an t-iarratas pleanála isteach chuig An Bord Pleanála. Tá cead á lorg chun feabhas a chur ar an nGob Thoir agus é a athrú isteach in áis caitheamh aimsire poiblí.

25 Deireadh Fómhair 2013

Foilsíodh fógra faoin iarratas pleanála san Examiner.  Cuireadh suas fógraí láithreáin freisin.

15 Deireadh Fómhair 2013

Aistríodh Inis Sionainn agus na tailte i ngar dó a bheidh fé réir iarratas pleanála, isteach faoi úinéireacht na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara.

12 Meán Fómhair 2013

Cruinniú de Ghrúpa Comhairliúcháin Inis Sionainn sa Halla Contae áit ar thug an tAire Coveney breithmheas do na baill faoi ábhair a bhain le ceist faoi úinéireacht an láithreáin. Tá ordú tugtha ag an Aire go n-aistreofaí Inis Sionainn agus na tailte i ngar dó a bheidh fé réir iarratas pleanála, isteach faoi úinéireacht na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara an fhad is a bheidh na hoibreacha feabhsúcháin ag dul ar aghaidh. I láthair bhí an tUas. David Stanton TD agus oifigigh ó Chomhairle Contae Chorcaí, ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara , ón tSeirbhís Chabhlaigh, ó Chalafort Chorcaí agus ón gColáiste Muirí.

22 Márta 2013

Chuir Foireann Tionscadail Chomhairle Contae Chorcaí an t-eolas is deireanaí ar fáil do bhaill an Ghrúpa Stiúrtha i Halla an Chontae. I láthair bhí an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, an tUas. Simon Coveney TD, an tUas. David Stanton TD agus ionadaithe ón Talmhaíochta, Bia agus Mara, ón Roinn Cosanta agus ón gColáiste Muirí.

13 Feabhra 2013

D'fhoilsigh Comhairle Contae Chorcaí Fógraí Réamheolais, thar ceann na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara i gcomhair seirbhísí comhairleacháin agus conraitheora maidir leis an droichead in Inis Sionainn, Co. Chorcaí a dheisiú. Tá téacs iomlán na bhfógraí sin agus treoracha le do léiriú spéise a chlárú le fáil ar etenders.ie.

Mar achoimre, fuarthas amach ón scrúdú ar an droichead in Inis Sionainn go bhfuil na leath-shiúntaí i ndroch-chaoi agus go bhfacthas scáineadh agus spallú ar gach ceann. Tá scrúdú ábhair mionsonraithe tosaithe da bharr agus tá súil go mbeidh torthaí ar fáil faoi dheireadh an Aibreáin 2013. Má mheasann torthaí an scrúdaithe seo go mbeidh gá leis, déanfar oibreacha deisiúcháin phráinne agus gheobhaidh Comhairle Contae Chorcaí seirbhísí innealtóirí comhairleacha agus conraitheoirí a bhfuil saineolas acu maidir le droichid cosúil leis faoi fhorálacha Airteagail 31.1(c) Treoir ón gComhairle 2004/18/CE.

31 Eanáir 2013

Ritheadh an tríú oíche agus an oíche dheiridh eolais sa Chóbh áit ar thug an fhoireann tionscadal láithreachas le cuntas a thabhairt ar an dul chun cinn ar an tionscadal, an réiteach deartha agus dátaí aighneachtaí sprioctha i gcomhair pleanála agus iarratais ar cheadúnas dramhaíola agus ceadúnas cladaí. Tar éis an láithreachais tugadh an deis dóibh siúd a bhí i láthair ceisteanna a chur ar an bpainéal.

28 Eanáir 2013

Tugadh breithmheas do Bhaill Comhairle Cheantair Mhainistir na Corann agus Charraig Uí Leighin ar an dul chun cinn ar an tionscadal.

18 Eanáir 2013

Fógraíonn Comhairle Contae Chorcaí dáta an tríú oíche agus an oíche dheiridh eolais phoiblí a bheidh ar siúl in Óstán an Commodore, An Cóbh ag 6:30pm ar an Déardaoin 31 Eanáir. Déanfaidh an Fhoireann Tionscadail roinnt láithreachas ar an réiteach deartha atá molta agus beidh siad ar fáil ansin chun cur síos ar an tionscadal, aiseolas a thaifeadadh agus ceisteanna a d'fhéadfadh a bheith ag daoine a fhreagairt. Cuirfear iompar saor in aisce ar fáil d'áitritheoirí Rinn an Scidígh agus fágfaidh bus an tIonad Pobail ag 6pm, agus fillfidh sí ar ais tar éis an chruinnithe.

16 Eanáir 2013

Críochnaíodh na scrúduithe ar an gcladach.

14 Eanáir 2013

Cuirtear tús le scrúduithe chun méid taobhach na dramhaíola a dheimhniú ar chladach an Ghoib Thoir faoi cheadúnas a bhronn aonad cladaí na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.

30 Samhain 2012

Bhuail ionadaithe ó Fhoireann Tionscadail Chomhairle Contae Chorcaí agus ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil leis an gCoimisiún Eorpach ag oifigí an Aonaid um Chur chun cinn Comhlíontachta, Rialachais & Saincheisteanna Dlí sa Bhruiséil chun breithmheas a thabhairt ar an dul chun cinn go dáta agus chun an t-eolas is deireanaí a thabhairt ar sprioc-amanna measta.

6 Samhain 2012

Oíche eolais phoiblí eagraithe don Luan, 19 Samhain i Rinn an Scidígh. Beidh an leagan amach céanna leis an tráthnóna is a bhí leis an gceann a bhí sa Chóbh ar an 11 Deireadh Fómhair agus beidh ábhair an láithreachais mar a chéille.

11 Deireadh Fómhair 2012

Tugann an Fhoireann Tionscadail láithreachas ag oíche eolais phoiblí in Óstán an Commodore, An Cóbh. Tugadh deis de bhaill an phobail ceisteanna a chur ar an bpainéal tar éis an láithreachais.

27 Meán Fómhair 2012

Oíche eolais phoiblí eagraithe don Déardaoin 11 Deireadh Fómhair sa Chóbh.

21 Meán Fómhair 2012

Tugadh láithreachas ar dhul chun cinn an tionscadail do Bhaill ag cruinniú Choiste Forbartha na Comhairle.

12 Meán Fómhair 2012

Roghnaíodh RPS Group Ltd. chun seirbhísí chomhairleach ildisciplíneach comhshaoil a sholáthar d'fhonn Ráiteas Scagtha le haghaidh Measúnú Cuí a Ullmhú agus, más gá, Measúnú Cuí agus Ráiteas Tionchair Natura a bhaineann leis a chríochnú don Ghob Thoir, Inis Sionainn, Co. Chorcaí.

29 Lúnasa 2012

Roghnaíodh RPS Group Ltd. chun seirbhísí chomhairleach ildisciplíneach comhshaoil a sholáthar d'fhonn Réiteach Deartha Imlíneach agus Iarratas ar Cheadúnas Cladaí a Ullmhú don Ghob Thoir, Inis Sionainn, Co. Chorcaí.

15 Lúnasa 2012

Scaipeadh treoracha conartha d'fhonn Ráiteas Scagtha le haghaidh Measúnú Cuí a Ullmhú agus, más gá, Measúnú Cuí agus Ráiteas Tionchair Natura a bhaineann leis a chríochnú chuig na 5 oibritheoir faoin gcomhaontú creata do na seirbhísí chomhairleach agus deartha ildisciplíneach comhshaoil maidir le ceadúnú dramhaíola agus tionscadail feabhsúcháin/míntírithe i gContae Chorcaí (Mir 2). Is é an sprioc-am d-aighneacht ar chonarthaí ná 12:00 ar an gCéadaoin 22 Lúnasa.

2 Lúnasa 2012

Roghnaíodh RPS Group Ltd. chun seirbhísí chomhairleach ildisciplíneach comhshaoil a sholáthar d'fhonn Ráiteas Tionchair Comhshaoil, Iarratas ar Cheadúnas Dramhaíola agus Iarratas Pleanála a Ullmhú don Ghob Thoir, Inis Sionainn.

23 Iúil 2012

Scaipeadh treoir chonartha d'fhonn Réiteach Deartha Imlíneach agus Iarratas Ceadúnais Cladaí a Ullmhú don Ghob Thoir, Inis Sionainn chuig na 5 oibritheoir faoin gcomhaontú creata do na seirbhísí chomhairleach agus deartha ildisciplíneach comhshaoil maidir le ceadúnú dramhaíola agus tionscadail feabhsúcháin/míntírithe i gContae Chorcaí (Mir 2). Is é an sprioc-am d'aighneachtaí ná 12:00 ar an Aoine 3 Lúnasa.

6 Iúil 2012

Sprioc-am d'aighneachtaí ar chonarthaí maidir le Ráiteas Tionchair Comhshaoil, Iarratas ar Cheadúnas Dramhaíola agus Iarratas Pleanála a Ullmhú don Ghob Thoir, Inis Sionainn.

28 Meitheamh 2012

Buaileann ionadaí ó Chomhaontas Chuan Chorcaí um Chomhshaol Sábháilte (CHASE) leis an bhFoireann Tionscadail chun tuairisc a fháil ar dhul chun cinn agus cuairt a thabhairt ar an láithreán.

25 Meitheamh 2012

Scaipeadh treoir chonartha d'fhonn Ráiteas Tionchair Comhshaoil, Iarratas ar Cheadúnas Dramhaíola agus Iarratas Pleanála a Ullmhú a don Ghob Thoir, Inis Sionainn chuig na 5 oibritheoir faoin gcomhaontú creata do na seirbhísí chomhairleach agus deartha ildisciplíneach comhshaoil maidir le ceadúnú dramhaíola agus tionscadail feabhsúcháin/míntírithe i gContae Chorcaí (Mir 2). Is é an sprioc-am d-aighneacht ar chonarthaí ná 12:00 ar an Aoine 6 Iúil.

14 Meitheamh 2012

Críochnaíodh na Scrúduithe ar an láithreán. Tá an tsampláil ag leanúint ar aghaidh.

10 Bealtaine 2012

Bhuail Comhairle Contae Chorcaí, an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil leis an gCoimisiún Eorpach ag oifigí an Aonaid um Chur chun cinn Comhlíontachta, Rialachais & Saincheisteanna Dlí sa Bhruiséil. Thug Comhairle Contae Chorcaí láithreachas a thug achoimre ar an dul chun cinn go dtí seo agus na línte ama a meastar.

24 Aibreán 2012

Cuirtear tús le scrúduithe ar an láithreán.

19 Aibreán 2012

Ionduchtú teicniúil ar oibrithe láithreáin.

18 Aibreán 2012

Cruinniú sláinte agus sábháilteachta ar an láithreán idir ionadaithe ón Údarás Sláinte & Sábháilteachta, Comhairle Contae Chorcaí, PSDP (WYG EPT Ltd) agus PSCS (Priority Geotechnical Ltd). Cheadaigh an ÚSS leanúint le scrúduithe ar an láithreán tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar an gcáipéisíocht sláinte & sábháilteachta ábhartha agus soiléiriú a fháil ar roinnt ceisteanna (20 Aibreán).

17 Aibreán 2012

Ionduchtú sábháilteachta ar oibrithe láithreáin.

12 Aibreán 2012

Thug an Fhoireann Tionscadail don Mheasúnú Riosca Cainníochta (MRC) láithreachas ag an Longlann Chabhlaigh agus thug siad an t-eolas is deireanaí don fhoireann ar an dul chun cinn go dtí seo agus scrúduithe ar an láithreán atá ag teacht.

2 Aibreán 2012

Roghnaíodh Priority Geotechnical Ltd mar an conraitheoir ba rogha chun scrúduithe a dhéanamh ar an láithreán.  Litir Intinne eisithe. Cuirtear tús le tréimhse coinníoll gan leasú 14 lá.

16 Márta 2012

Sprioc-am chun conarthaí ar scrúdú láithreán a chur isteach (17:00).

7 Márta 2012

Tugann Comhairle Contae Chorcaí Tuairisc Fhíorasach an Ghoib Thoir chun críche.

24 Feabhra 2012

Rinne Comhairle Contae Chorcaí cruinnithe leis an nGrúpa Teicniúil agus leis an nGrúpa Stiúrtha a éascú ag an Halla Contae ar an Aoine 24 Feabhra. Bhí ionadaithe ó Chomhairle Contae Chorcaí, ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus ón Roinn Post, Fiontar & Nuálaíochta i láthair ag cruinniú an ghrúpa teicniúil. Tháinig an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, an tUas. Simon Coveney, ionadaithe ón tSeirbhís Chabhlaigh, ón gColáiste Náisiúnta Muirí agus ó Chase ansin ina dteannta i gcomhair an chruinnithe leis an ngrúpa stiúrtha. Tugadh láithreachas don dá chruinniú ar an dul chun cinn go dtí seo agus freisin achoimre ar an gcéad chéim eile de na hoibreacha.

21 Feabhra 2012

Foilsíodh fógra faoin gconradh um scrúdú láithreáin ar eTenders (www.etenders.gov.ie)

7 Feabhra 2012

Roghnaíodh WYG Environment Planning Transport Ltd. chun seirbhísí chomhairleach agus deartha ildisciplíneach comhshaoil maidir le scrúduithe láithreáin agus Measúnú Riosca Cainníochta mionsonraithe a bhaineann leis a chur ar fáil.

24 Eanáir 2012

Ceapadh Arup, Mott MacDonald, RPS, Verdé agus WYG mar oibritheoirí faoin gcomhaontú creata do na seirbhísí chomhairleach agus deartha ildisciplíneach comhshaoil maidir le ceadúnú dramhaíola agus tionscadail feabhsúcháin/míntírithe i gContae Chorcaí (Mír 2).

17 Eanáir 2012

Ceapadh SKM Enviros mar an t-oibritheoir amháin faoin gcomhaontú creata do na seirbhísí chomhairleach agus deartha ildisciplíneach comhshaoil maidir le ceadúnú dramhaíola agus tionscadail feabhsúcháin/míntírithe i gContae Chorcaí (Mír 1).

3 Eanáir 2012

Thug an tAire Coveney agallamh ar Nuacht a Sé RTÉ ( níl an físeán ar fáil a thuilleadh)

12 Mí na Nollag 2011

Sprioc-am chun glacadh le conarthaí comhlánaithe do Mhír 1 agus Mír 2 (féach 29 Samhain). ná.

29 Samhain 2011

Eisíodh treoracha conartha do Mhír 1 agus Mír 2 (féach 9 Samhain agus 14 Deireadh Fómhair). Is é an sprioc-am chun conarthaí a chur isteach ná 12:00 ar an Luan 12 Mí na Nollag.

25 Samhain 2011

Bhuail an Taoiseach, an tUas. Enda Kenny, i dteannta an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus na Mara, an tUas. Simon Coveney, agus an tAire Stáit an tUas. Sean Sherlock le baill d'Fhoireann Tionscadail Chomhairle Contae Chorcaí ag an nGob Thoir. Tar éis an t-eolas is deireanaí fháil ar an tionscadal shiúil an grúpa timpeall an láithreáin agus rinne siad scrúdú ar na hoibreacha deisiúcháin ar na bearnaí farraige.

23 Samhain 2011

Rinne Comhairle Contae Chorcaí éascaíocht ar chuairt a thug toscaireacht ón gCoimisiún Eorpach ar an nGob Thoir. Bhí ionadaithe ó Chomhaontas Chuan Chorcaí um Chomhshaol Sábháilte (CHASE), ó Chairde Chomhshaol na hÉireann (CCÉ) agus ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil i láthair freisin. Cuireadh tús leis an gcuairt le turas i mbád chun na hoibreacha deisiúcháin a críochnaíodh ar an 21 Samhain a fheiceáil. Ina dhiaidh sin thug an Chomhairle láithreachas a thug achoimre ar an dul chun cinn go dtí seo agus d'fhreagair siad ceisteanna a chur toscaireacht an AE agus na ENRanna araon orthu. Cuireadh deireadh leis an gcuairt le siúl timpeall ar an láithreán agus scrúdú a dhéanamh ar na hoibreacha deisiúcháin.

21 Samhain 2011

Tugadh an obair dheisiúchán ar na bearnaí farraige fad na coda thuaidh den Ghob Thoir chun críche. Grianghraif de na deisiúcháin ar an mbearna farraige.

15 Samhain 2011

Cuirtear tús leis an obair dheisiúcháin ar na bearnaí farraige fad na coda thuaidh den Ghob Thoir.

9 Samhain 2011

Sprioc-am chun Ceistneoirí Réamhcháiliúcháin a fháil do Mhír 1 agus Mír 2 (féach 14 Deireadh Fómhair).

2 Samhain 2011

Thug baill d'fhoireann tionscadail Chomhairle Contae Chorcaí? i dteannta sainchomhairleoirí WYG (Ireland) agus RPS láithreachas ar imlíne an tionscadail do phearsanra cabhlaigh atá ag obair in Inis Sionainn.  Thug an fóram seo deis dóibh siúd i láthair ceisteanna a chur ar an fhoireann tionscadail.

28 Deireadh Fómhair 2011

Rinne Comhairle Contae Chorcaí éascaíocht ar chruinnithe an Ghrúpa Teicniúil agus an Ghrúpa Stiúrtha ag Halla an Chontae ar mhaidin an Aoine 28 Deireadh Fómhair.  Bhí an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, an tUas. Simon Coveney, ionadaithe ó Chomhairle Contae Chorcaí, ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, ó Oifig na nOibreacha Poiblí, ón Roinn Cosanta agus ón Roinn Post, Fiontar & Nuálaíochta i láthair ag cruinniú an ghrúpa teicniúil. Tháinig ionadaithe ón tSeirbhís Chabhlaigh, ó Chalafort Chorcaí, ón gColáiste Náisiúnta Muirí agus ó CHASE ansin ina dteannta i gcomhair an chruinnithe don ghrúpa stiúrtha.  Tugadh láithreachas don dá chruinniú ar an dul chun cinn go dtí seo agus freisin achoimre ar chlár na n-oibreacha go deireadh na bliana.

14 Deireadh Fómhair 2011

Foilsíodh fógra ar eTenders i dtaobh creat a bhunú do Sheirbhísí Ildisciplíneach Comhshaoil maidir le ceadúnú dramhaíola agus tionscadail feabhsúcháin/míntírithe in Inis Sionainn, Contae Chorcaí (Mir 1) agus do Shainchomhairleoireacht Comhshaoil Ildisciplineach agus Seirbhísí Deartha maidir le ceadúnú dramhaíola agus tionscadail feabhsúchain/mintírithe i gContae Chorcaí (Mir 2). .

6 Deireadh Fómhair 2011

Mar a bhí comhaontaithe leis an gCoimisiún Eorpach ar an 9 Meán Fómhair thug beirt ionadaithe ó Chomhairle Contae Chorcaí i dteannta Chigire Ceadúnais ón GCC cuairt theicniúil ar iar-láithreán oibreacha cruach ag Ravenscraig in Albain. Bhí Oibreacha Cruach Ravenscraig ar cheann de na gabháltais tionsclaíochta ba mhó san Eoraip (400 ha) agus tá stair fhada agus éagsúil aige maidir le hoibriú guail, iarainn agus dhéanta cruach. Tar éis do British Steel é a dhúnadh i 1992 cuireadh feabhas ar an áit agus tá máistirphlean tarraingthe chun forbairt a dheanamh ar an láithreán amach anseo.

Físeán faoi Ravenscraig a léirigh British Steel i gcomhar le Enviros in 1999 Cliceáil anseo i gcomhair an fhíseáin.

14 Meán Fómhair 2011

Chuir Comhairle Contae Chorcaí tús le próiseas chun aghaidh a thabhairt ar cheist an bhearna ag coirnéal thoir thuaidh an Ghoib Thoir.

13 Samhain 2011

Chuir Comhairle Contae Chorcaí an t-eolas is deireanaí ar fáil ar leathanach baile na Comhairle maidir leis an bpróiseas ar iarratas ceadúnais agus a thug naisc chuig cáipéisíocht ábhartha.

9 Meán Fómhair 2011

Bhuail ionadaithe ó Chomhairle Contae Chorcaí, ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil leis an gCoimisiún Eorpach ag oifigí an Aonaid um Chur chun cinn Comhlíontachta, Rialachais & Saincheisteanna Dlí sa Bhruiséil ar an 9 Meán Fómhair. Dhírigh an cruinniú seo ar ghnéithe Inis Sionainn de ECJ C494/01 agus thug an toscaireacht Éireannach achoimre ar an dul chun cinn go dtí seo maidir leis an láithreán a thabhairt chun rialtachta chomh maith leis an gclár ceadúnaithe molta agus línte ama a ghabhann leis. Ghlac Comhairle Contae Chorcaí mar chúram an pobal a choinneáil ar an eolas maidir leis an dul chun cinn ar láithreán gréasáin na Comhairle agus freisin chun déileáil le ceist an uisce sáile a bheith ag teacht isteach ar an gcuid thoir thuaidh den Ghob Thoir.

19 Lúnasa 2011

Tionóladh cruinniú den Ghrúpa Teicniúil ar an 19 Lúnasa in oifigí Chomhairle Contae Chorcaí agus bhí ionadaithe ón gComhairle, ón Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Mara, ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, ó Oifig na nOibreacha Poiblí, ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) agus ón Roinn Cosanta i láthair. Leag Comhairle Contae Chorcaí amach an cur chuige molta do na hoibreacha a bhfuil gá leo ag an gcruinniú seo chun iarratas ar cheadúnas dramhaíola a ullmhú don Ghob Thoir in Inis Sionainn.