Tithíocht Inacmhainne Chluain Ard, Cóbh, Co. Chorcaí.

Cluin Ard Affordable Housing
Graphic Logos

Tabhair faoi deara go bhfuil an scéim seo dúnta le haghaidh iarratas.

Tá 21 teach cathrach 2 sheomra leapa, 22 teach deireadh sraith 3 sheomra leapa agus 6 theach leathscoite 3 sheomra leapa i gCluain Ard, Cóbh, Co. Chorcaí, á gcur ar díol ag Comhairle Contae Chorcaí. Thóg Sirio Homes iad faoi shocruithe ceannaigh teaghaise inacmhainne faoin Acht um Thithíocht Inacmhainne, 2021, agus Rialacháin ghaolmhara. Beidh na tithe ar fáil go ginearálta do cheannaitheoirí céaduaire nach úinéirí tí iad (cé go bhfuil líon beag eisceachtaí i gceist) agus d’Iarratasóirí Tús Úr. De réir Acht na dTithe Inacmhainne, ní cheadaítear ach iarratas amháin, in aghaidh an lánúin/duine singil, in aghaidh na scéime.

Ríomhphost Teagmhála: affordablehousing@corkcoco.ie

Fón Teagmhála: (021) 4276891

Má tá fadhbanna agat ag rochtain ar an nasc thíos nuair a thosaíonn sé beo, d'fhéadfadh sé sin de bharr go ndearna tú cliceáil ar an leathanach roimh go beo é agus go bhfuil leagan cuardaigh (leagan sean) den leathanach atá stóráilte ar do chóras féin á fheiceáil agat. Cliceáil ar an nasc leanúna thíos le treoracha faoi conas do chóras cuardach a ghlanadh:

Conas do chaipéis brabhsála a athnuachan agus an suíomh beo a fheiceáil.

A blue and white logo

Iarratas Cónaithe Áisiúil Cóbh, Co. Chorcaí

Beidh an nasc chuig próiseas 'Iarratas Cónaithe Áisiúil Cóbh' beo ag 12:00 meán lae ar an 2 deireadh Fómhair. Cliceáil ar an gcnaipe thíos chun iarratas a dhéanamh ar an dáta agus am sin nó ina dhiaidh.

Ceisteanna Coitianta

Faoi ‘Scéim Ceannaigh Inacmhainne na nÚdarás Áitiúil’, tá Comhairle Contae Chorcaí ag cur tithe nua ar fáil le ceannach ag iarratasóirí incháilithe ar phraghsanna laghdaithe. Uaidh sin, glacfaidh Comhairle Contae Chorcaí scair cothromais céatadánach sa teach Ceannaigh Inacmhainne. Beidh scair cothromais na Comhairle cothrom leis an lascaine ar an bpraghas ceannaigh ó luach margaidh iomlán an tí. Mar shampla, má cheannaíonn iarratasóir incháilithe teach ar lascaine 20%, glacfaidh Comhairle Contae Chorcaí leas cothromais 20% sa teach.

Is iad seo a leanas príomhphointí na scéime:

 • Is scéim í seo do cheannaitheoirí céaduaire (mar aon le roinnt eisceachtaí) nach bhfuil sé d’acmhainn acu teach a cheannach ar a luach margaidh.
 • Baineann an scéim le tithe agus árasáin údaráis áitiúil nuathógtha.
 • Chun páirt a ghlacadh sa scéim, beidh ar iarratasóirí a n-acmhainn íostarraingthe morgáiste a uasmhéadú (4 huaire níos mó ná ioncam teaghlaigh, ó bhanc rannpháirteach).
 • Socróidh Comhairle Contae Chorcaí an t-uasmhéid tacaíochta airgeadais a bheidh ar fáil do gach teach.
 • Cláróidh gach ceannaitheoir do ‘Shocrú Ceannaigh Teaghaise Inacmhainne’ le Comhairle Contae Chorcaí. Faoin socrú seo glacfaidh an Chomhairle scair cothromais céatadánach sa teaghais, scair atá comhionann leis an difríocht idir luach margaidh an áitribh agus an praghas a íocann an ceannaitheoir, arna shloinneadh mar chéatadán de luach margaidh na teaghaise.
 • Ní bheidh an scair cothromais a bheidh ag teastáil níos lú ná 5% de luach margaidh na teaghaise.
 • Is féidir leis an gceannaitheoir an scair cothromais seo a cheannach amach ag am dá rogha féin ach ní bheidh aon cheanglas air sin a dhéanamh.
 • Ní fhéadfaidh an Chomhairle réadú a cuid cothromais teaghaise incheannaithe a lorg ar feadh tréimhse 40 bliain (seachas sa chás go sáraítear an comhaontú). Féadfaidh an ceannaitheoir, áfach, rogha a dhéanamh an cothromas teaghaise inacmhainne a fhuascailt nó a cheannach amach ag aon tráth trí íocaíocht amháin nó sraith d’íocaíochtaí a dhéanamh leis an gComhairle.
 • Má roghnaíonn an ceannaitheoir gan an scair cothromais a fhuascailt agus é ina chónaí sa teach, is féidir leis an údarás áitiúil é sin a dhéanamh nuair a dhíoltar nó a aistrítear an mhaoin, nó tar éis bhás an úinéara.

Tá 49 teach inacmhainne á gcur ar díol ag Comhairle Contae Chorcaí, sin 21 teach cathrach 2 sheomra leapa, 22 teach deireadh sraith 3 sheomra leapa agus 6 theach leathscoite 3 sheomra leapa i gCluain Ard, Cóbh, Co. Chorcaí

Fógrófar iarratais ar fhorbraíochtaí tithíochta inacmhainne eile in áiteanna eile sa chontae agus seolfar iad níos déanaí.

Glacfar le hiarratais ar an bhforbraíocht ag Ciumhais an Chluain Ard, Cóbh, Co. Chorcaí ar thairseach iarratais ar líne a rachaidh beo ar an 12 meán lae an 2 Deireadh Fómhair 2023

Féadfar iarratais a dhéanamh idir 12 meán lae ar an 28th Lúnasa 2023 agus 12 meán lae ar an 28th Meán Fómhair 2023.

Fógrófar iarratais ar fhorbraíochtaí tithíochta inacmhainne eile in áiteanna eile sa chontae agus seolfar iad níos déanaí.

Chun a bheith incháilithe le hiarratas a dhéanamh ar Thithíocht Inacmhainne ag Ciumhais an Uisce, Carraig Uí Leighin, Co. Chorcaí, caithfidh iarratasóirí na critéir seo a leanas a shásamh;

 • Ní mór do gach iarratasóir a bheith ina Cheannaitheoir Céaduaire nó freastal ar na heisceachtaí faoin bPrionsabal um Thús Úr nó a bheith ina úinéir ar áit chónaithe nach bhfuil, mar gheall ar a mhéid, oiriúnach do riachtanais chóiríochta reatha theaghlach an iarratasóra.
 • Chun iarratas a dhéanamh ar réadmhaoin 2 sheomra leapa, ba cheart go mbeadh ollioncam teaghlaigh don 12 mhí roimhe sin faoi bhun €73,264, ach d’fhéadfadh siad siúd a bhfuil ioncam níos airde acu a bheith incháilithe freisin má sholáthraíonn a n-iasachtóir uasmhorgáiste dóibh atá níos lú ná 85.5% de luach margaidh na teaghaise.
 • Chun iarratas a dhéanamh ar réadmhaoin sraithe 3 sheomra leapa, ba cheart go mbeadh ollioncam teaghlaigh don 12 mhí roimhe sin faoi bhun €78,020, ach d’fhéadfadh go mbeadh daoine ar ioncam níos airde incháilithe freisin má sholáthraíonn a n-iasachtóir uasmhorgáiste dóibh atá níos lú ná 85.5% de luach margaidh na teaghaise.
 • Caithfidh an ceart a bheith ag gach duine atá san iarratas cónaí ar feadh tréimhse gan teorainn sa Stát.
 • Caithfidh an teach inacmhainne a bheith mar ghnátháit chónaithe an teaghlaigh.
 • Ní fhéadfaidh cumhacht ceannaigh iarratasóirí a bheith níos mó ná 95% de luach margaidh na maoine.

Is féidir é seo a dhéanamh ar Tháb 5 den iarratas tairsí ar líne trí fhéindearbhú, agus/nó faomhadh ó na Coimisinéirí Ioncaim maidir le Cúnamh chun Ceannaigh, a fhaightear ó na Coimisinéirí Ioncaim mar chruthúnas doiciméadach eile.

Baineann an prionsabal Tús Úr le hiarratais ar thithíocht inacmhainne agus scéimeanna iasachta an Stáit. Ciallaíonn sé seo go bhfuil na catagóirí daoine seo a leanas i dteideal iarratas a dhéanamh ar Scéim Ceannaigh Inacmhainne na nÚdarás Áitiúil:

 • Tá iarratasóir(í) a cheannaigh nó a thóg maoin chónaithe roimhe seo ach atá colscartha/scartha nó eile agus a d’fhág an réadmhaoin agus a dhífheistigh a leas sa réadmhaoin incháilithe. Sa chás go raibh lánúin i gcaidreamh ach nach raibh siad pósta, agus gur tháinig deireadh leis an gcaidreamh, is féidir an Prionsabal um Thús Úr a chur i bhfeidhm.
 • Tá iarratasóir(í) a cheannaigh maoin chónaithe roimhe seo, ach díshealbhaíodh uaithi é/iad trí imeachtaí dócmhainneachta nó féimheachta, i dteideal iarratas a dhéanamh. Mar sin féin, déanfaidh na frithgheallaithe measúnú ar leith ar acmhainneacht creidmheasa.

Féadfaidh eisceacht eile a bheith i gceist i gcás iarratasóir ar úinéir teaghaise é nach bhfuil, mar gheall ar a méid, oiriúnach do riachtanais chóiríochta reatha theaghlach an iarratasóra.

Déanfar an próiseas iarratais ar ardán ar líne. Tá an nasc chuig an ardán seo ar fáil ag Iarratas ar Thithíocht Inacmhainne (Tabhair faoi deara go n-osclófar an nasc d'iarratais ar líne ar an leathanach gréasáin seo, ag meán lae ar an 28 lúnasa meán lae ar an 18 Meán Fómhair 2023..) agus beidh sé ar fáil agus beo ón 28th Lúnasa 2023 ag 12 meán lae. Ceadóidh an córas na sonraí ábhartha go léir a ionchur agus gach doiciméad tacaíochta a uaslódáil. De réir Acht na dTithe Inacmhainne, ní cheadaítear ach iarratas amháin, in aghaidh an lánúin/duine singil, in aghaidh na scéime.

Céim 1: CLÁRÚ: Cláraigh leis an ardán ar líne. Beidh an t-eolas seo a leanas uait:

D’Ainm Iomlán, seoladh ríomhphoist bailí gníomhach agus Uimhir Fón Póca. Ginfidh tú uimhir fíoraithe clárúcháin trí theachtaireacht téacs, a chuirfidh tú isteach chun an próiseas socraithe a chur i gcrích.

Céim 2: LOGÁIL ISTEACH:

Beidh tú in ann logáil isteach ar an ardán ar líne ansin chun tús a chur le do phróiseas iarratais.

Arís, mar chuid den logáil isteach seo, ginfidh tú uimhir fíoraithe trí theachtaireacht téacs chuig do ghléas soghluaiste. Beidh ort ansin an cód sé dhigit seo a chur isteach chun logáil isteach.

Céim 3: AN tIARRATAS: Tabharfar 5 tháb duit, agus beidh ort gach ceann díobh a chomhlánú.

Táb 1: Iarratas

Beidh faisnéis ghinearálta na scéime sa táb seo, mar shampla: ainm na scéime, iarratas aonair nó comhiarratas, líon na mball teaghlaigh atá le cónaí sa teach, an cineál maoine atá á lorg agat etc.

Táb 2: Iarratasóir A

Sa táb seo beidh sonraí an phríomh-iarratasóra: ainm, dáta breithe, uimhir PSP, Stádas pósta, Náisiúntacht, uimhreacha teileafóin teagmhála agus ríomhphost, seoladh reatha, contae, Éirchód, sonraí fostaíochta, sonraí ollioncaim na bliana roimhe seo, rogha chun sonraí baill teaghlaigh cleithiúnacha eile a chur leis (ainm, dáta breithe, aois).

Beidh ort freisin ar an táb seo doiciméid a uaslódáil maidir leis na nithe seo a leanas: cruthúnas ar ioncam e.g. teastas tuarastail/P60, cruthúnas ar shaoránacht, cruthúnas ar an gceart chun cónaí in Éirinn, cruthúnas ar stádas ceannaitheora i.e. Cúnamh chun Ceannaigh, agus cruthúnas ar sheoladh.

Táb 3: Iarratasóir B

Ba cheart an táb seo a úsáid i gcás ina bhfuil iarratasóir tánaisteach nó comhiarratasóir ann. Beidh na sonraí céanna thuas ag teastáil.

Táb 4: Airgeadas

Ceanglófar ar gach iarratasóir fianaise a sholáthar go bhfuil ar a gcumas ceannach a réadmhaoine roghnaithe a mhaoiniú, i.e. litir le formheas morgáiste i bprionsabal agus cruthúnas ar choigilteas i.e. ráitis do gach cuntas bainc agus comhar creidmheasa.

Táb 5: Dearbhuithe

Beidh ort aontú le roinnt dearbhuithe maidir le d’iarratas e.g. tá an fhaisnéis a chuir tú isteach fíor agus cruinn, etc.

Sa phróiseas iarratais ar líne, beidh ar iarratasóirí foirm iarratais atá comhlánaithe go hiomlán agus na dearbhuithe go léir a chomhlánú agus an méid seo a leanas a chur isteach:

 • Fianaise ar a gcumas an ceannach a mhaoiniú: m.sh. Litir maidir le formheas iasachta sealadach nó áireamhán ar líne a thaispeánann cumas an méid ceannaigh a fháil ar iasacht
 • Foirm thoilithe agus dearbhú sínithe agus dátaithe ag an mbeirt iarratasóir
 • Cruthúnas ar ioncam: Fostaithe ÍMAT: Teastas Tuarastail, Achoimre ar Shonraí Fostaíochta, agus duillíní pá (3 dhuillín má íoctar iad go míosúil, 6 má íoctar gach coicís iad agus 12 má íoctar go seachtainiúil iad). Féinfhostaithe: Doiciméid don 2 bhliain roimhe seo: - Cuntais Iniúchta/Deimhnithe, Ráiteas Comhardaithe Cánach agus Admháil Íocaíochta Cánach
 • Cruthúnas ar Shaoránacht: Pas nó Teastas Breithe
 • Cruthúnas ar an gCeart chun Cónaí in Éirinn: íosmhéid ollioncaim náisiúnta Stampa 4 (do gach iarratasóir)
 • Aitheantas Fótagrafach – Aon cheann de na doiciméid seo a leanas: -Pas Bailí Reatha, Ceadúnas Tiomána, Aoischárta Náisiúnta eisithe ag an nGarda Síochána, foirm aitheantais le grianghraf sínithe agus stampáilte ag ball den Gharda Síochána
 • Cruthúnas ar Sheoladh Reatha dar dáta laistigh de na 3 mhí dheireanacha. Aon cheann de na doiciméid seo a leanas: Bille fóntais reatha (gás, leictreachas, teileafón, fón póca, nó bille idirlín), ráiteas bainc/ráiteas comhar creidmheasa, doiciméad arna eisiúint ag roinn rialtais a thaispeánann do sheoladh, Ráiteas Dliteanais P21 ó na Coimisinéirí Ioncaim
 • Cruthúnas ar UPSP/Uimhir Chláraithe Cánach – Aon cheann de na doiciméid seo a leanas: - Ráiteas Dliteanais P21, Measúnú Cánach, Fógra Creidmheasa ó na Coimisinéirí Ioncaim, Litir ó na Coimisinéirí Ioncaim a seoladh chugat ina dtaispeántar UPSP, sonraí fostaí ó na Coimisinéirí Ioncaim, Admháil ar íocaíocht leasa shóisialaigh, Litir ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí a seoladh chugat ina dtaispeántar do UPSP, Cárta Leighis, Cárta na Scéime Íocaíochta Drugaí, Duillín Pá, P45
 • Fianaise ar choigilteas/éarlais
 • Fianaise ar stádas ceannaitheoirí céaduaire
 • Deimhniú incháilitheachta don Scéim um Chúnamh chun Ceannaigh (asphrionta ó thairseach na gCoimisinéirí Ioncaim (moChúrsaí (Iarratasóirí ÍMAT) ROS (Iarratasóirí féinmheasúnaithe) lena ndeimhnítear ainmneacha an iarratasóra/na n-iarratasóirí agus an teidlíocht uasta faoin scéim.) (Tabhair faoi deara nach meastar iarrthóirí a bheith ina gceannaitheoirí céaduaire ach amháin má tá AN BHEIRT IARRATASÓIRÍ ag ceannach a dteach don chéad uair)

Is iad na cineálacha réadmhaoine atá ar fáil i bhforbraíocht Chiumhais an Uisce, Carraig Uí Leighin, ná 14 theach sraithe 2 sheomra leapa, 18 dteach sraithe 3 sheomra leapa.

Is é íosphraghas ceannaigh an tí sraithe 2 sheomra leapa ná €251,000 agus is é €272,500 íosphraghas ceannaigh an tí sraithe 3 sheomra leapa.

Is é luach margaidh maoine an praghas a bheifí ag súil go mbainfeadh sí amach ar an margadh oscailte.

Is é an praghas ceannaigh inacmhainne le haghaidh réadmhaoine an praghas a íocfaidh an t-iarratasóir ar an réadmhaoin tar éis an lascaine a chur i bhfeidhm ar an luach margaidh. Tá an praghas seo bunaithe ar ioncam agus ar acmhainn cheannaigh iarratasóra.

Cliceáil ar an nasc chun Sceideal Praghsála Tithíochta Inacmhainne 'Ciumhais an Uisce' a fheiceáil.

Example – Property with a Market Value of €245,000 

Léirítear sa sampla thíos ioncaim éagsúla agus conas a chinneann siad an praghas ceannaigh inacmhainne agus sciar cothromais na Comhairle de mhaoin ar luach margaidh €320,000. Tá an sampla seo bunaithe ar an bpraghas díola do theach ceann ardáin 3 sheomra leapa i gCluain Ard, An Cóbh, Co. Chorcaí.

Sampla oibrithe bunaithe ar phraghas tí 3 sheomra leapa ag deireadh sraithe agus is é an praghas ceannaigh íosta ná €265,000.
Ollioncam teaghlaigh Morgáiste (ioncam x 4) Éarlais (Íosmhéid 10% den Phraghas Ceannaigh) Cumhacht Ceannaigh, (Morgáiste + Éarlais)    Ranníocaíocht CCC     Cothromas Scair Costas Iomlán
€56,000 €224,000 €24,500 €248,500 €71,500 22.34% €320,000
€62,000 €248,000 €24,500 €272,500 €47,500 14.84% €320,000

Dá airde cumhacht ceannaigh iarratasóra, is ea is mó a chuirfidh siad leis an bpraghas agus is lú cothromais a ghlacfaidh an Chomhairle.

Tá 14 theach sraithe 2 sheomra leapa ann, 18 dteach sraithe 3 sheomra leapa. Moltar go ndéanfadh teaghlach beirte nó níos mó iarratas ar na teaghaisí 3 sheomra leapa – ar an mbonn, faoin Scéim Tosaíochta do Shocruithe Ceannaigh Teaghaisí Inacmhainne, arna ghlacadh ag Comhairle Contae Chorcaí, sa chás go sáraíonn líon na n-iarratasóirí incháilithe líon na n-iarratas ar áitribh inacmhainne a ndéantar iarratais ina leith, tabharfar tús áite d'iarratais de réir Scéim Tosaíochta Chomhairle Contae Chorcaí, lena n-áirítear, le haghaidh teaghaisí 3 sheomra leapa, go dtabharfar tosaíocht do theaghlaigh le beirt nó níos mó.

Déanfar acmhainn cheannaigh na n-iarratasóirí a ríomh mar an t-iomlán comhcheangailte díobh seo a leanas:

 • Acmhainn uasta morgáiste, i.e., 4 huaire ollioncam an teaghlaigh

Agus

 • Éarlais íosta 10% den phraghas ceannaigh inacmhainne

Agus

 • I gcúinsí teoranta, féadfar aon choigilteas ábhartha, i.e., aon choigilteas a sháraíonn an tsuim chomhcheangailte den mhéid éarlaise riachtanach móide €30,000 a chur san áireamh

Féadfaidh iarratasóirí leas a bhaint as cistí Cúnamh Chun Ceannaigh ó na Coimisinéirí Ioncaim freisin. Tabhair faoi deara le do thoil nach scaoilfidh na Coimisinéirí Ioncaim Cúnamh chun Ceannaigh ach amháin má tá formheas morgáiste agat le haghaidh íosmhéid 70% de Luach Margaidh an tí.

Éilíonn institiúidí airgeadais go gcaithfear íosmhéid d'éarlais 10% den phraghas ceannaigh a ardú as acmhainní na n-iarratasóirí féin. Sampla: I gcás réadmhaoine ar a bhfuil praghas ceannaigh €275,000 beidh éarlais de €27,500 ar a laghad ag teastáil uait. Is féidir an Scéim um Chúnamh chun Ceannaigh (CcC) a fheidhmíonn na Coimisinéirí Ioncaim a úsáid i dtreo na suime éarlaise seo sa chás nach bhfuil coigilteas ag an iarratasóir chun cuntas a thabhairt air.

Tabhair faoi deara le do thoil nach scaoilfidh na Coimisinéirí Ioncaim Cúnamh chun Ceannaigh ach amháin má tá formheas morgáiste agat le haghaidh íosmhéid 70% de Luach Margaidh an tí.

Is í Comhairle Contae Chorcaí a dhéanann an cinneadh ar d’iarratas de réir na gcritéar incháilitheachta atá leagtha amach i gCeist 5 den doiciméad seo agus de réir Scéim Tosaíochta ar ghlac Comhairle Contae Chorcaí léi an 25 Iúil, 2022.

D’fhaomh Comhaltaí Tofa Chomhairle Contae Chorcaí Scéim Tosaíochta a ar 25 Iúil 2022. Déanann an Scéim Tosaíochta achoimre ar mhodheolaíocht atá le cur i bhfeidhm chun an t-ord tosaíochta a thugtar do theaghlaigh incháilithe a chinneadh nuair is mó an t-éileamh ar shocruithe den sórt sin ná na teaghaisí nó na hacmhainní atá ar fáil. Is iad seo a leanas na príomhphointí:

 • Caithfidh an Réadmhaoin a bheith feiliúnach do riachtanas an teaghlaigh iarrthaigh. Maidir le 100% de na háitribh, beidh dáta agus am an iarratais ar cheann de na critéir ar a dtabharfar tosaíocht d’iarratais incháilithe faoi Scéim Tosaíochta na Comhairle.
 • Maidir le 30% de na háitribh, tabharfar tosaíocht d’iarratasóirí incháilithe a dhéanann an t-iarratas agus atá ina gcónaí faoi láthair i gCeantar Bardasach Charraig Uí Leighin de Chomhairle Contae Chorcaí nó atá laistigh de 10km den Scéim seo.

Is féidir airgeadas a fháil ó aon institiúid iasachtaí phríobháideach ar nós Banc nó Cumann Foirgníochta. Mar mhalairt air sin, is féidir airgeadas a fháil trí Chomhairle Contae Chorcaí trí Iasacht Tí Údaráis Áitiúil.

Ba chóir iarratais ar Iasachtaí Tí Údaráis Áitiúil a dhéanamh chuig Rannóg Iasachtaí na Stiúrthóireachta Tithíochta, Urlár 4, Halla an Chontae, Corcaigh.

Ríomhphost: housingloans@corkcoco.ie.

Ba chóir litir le Faomhadh i bPrionsabal ó institiúid airgeadais phríobháideach nó faomhadh Iasachta Tí Údaráis Áitiúil ó Rannóg Tithíochta Chomhairle Contae Chorcaí, an Stiúrthóireacht Tithíochta, a sholáthar. De rogha air sin, is féidir áireamhán ar líne a thaispeánann do chumas an méid ceannaigh a d’fhéadfadh a bheith ar iasacht a sholáthar. Tá sampla d’áireamhán ar líne le fáil ag an nasc seo a leanas: Áireamhán Iasachta Baile.

Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh litir le Faomhadh i bPrionsabal fós ag teastáil uait chun dul ar aghaidh mar iarratas bailí ar an scéim.

Logo with image and text