Covid- 19 Service Delivery Update

Covid- 19  - Nuashonrú Seirbhíse

Leis na  bearta rialála breise, a tháinig isteach chun scaipeadh Covid 19 a íoslaghdú, ba mhaith le Comhairle Contae Chorcaí comhairle a thabhairt go ndúnfar a cuid foirgneamh don phobal go dtí go dtabharfar fógra breise dóibh.

 

 

Is féidir teacht ar níos mó ná 120 seirbhís de chuid na Comhairle, lena n-áirítear seirbhísí Comhshaoil, ar líne ag yourcouncil.ie. Leanfar ag tógaint ceisteanna ar an nguthán, tríd an bpost agus ar r-phost, féach ar an nasc thíos le haghaidh liosta sonraí teagmhála.

Leanfaidh Comhairle Contae Chorcaí ag soláthar réimse leathan seirbhísí comhshaoil agus tréidliachta lena n-áirítear;

  • Ceadúnú Comhshaoil
  • Monatóireacht agus Forfheidhmiú
  • Láithreáin Conláiste Cathartha * agus ionaid 'fág anseo'
  • Maoir Bhruscair agus Forfheidhmiú Dramhaíola
  • Cigireachtaí Tréidliachta
  • Seirbhís Maor Madraí, leas ainmhithe
  • Cigireachtaí Breosla Soladach
  • Gearáin faoi thruailliú
  • Iarratais ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (AIE)

 

Le haghaidh liosta cuimsitheach sonraí teagmhála le húsáid le linn na héigeandála Covid-19 féach ar an fhaisnéis thíos:

Seirbhísí Comhshaoil Chomhairle Contae Chorcaí le linn COVID-19 - Faisnéis don Phobal i gcoitinne.

Fiosrúcháin, Tuairisciú agus Gearán Truaillithe a Dhéanamh:

 

Láithreáin Conláiste Cathartha & Athchúrsáil * - R-phost: recycling@corkcoco.ie  Teil: (021) 4285518

Gearáin maidir le Dramhaíl & Bruscar - R-phost: antilitterunit@corkcoco.ie  Teil: (021) 4285518 

Fiosrúcháin eile maidir le Dramhaíl - R-phost: antilitterunit@corkcoco.ie     Teil: (021) 4532700 

Uisce, Aer, Torann, Talmhaíoch, eile… - R-phost: environ@corkcoco.ie  Teil: (021) 4532700

Tréidliachta / Leas Ainmhithe - R-phost: vets@corkcoco.ie  Teil:  (021)4285405

Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (AIE) - R-phost: aie.requests@corkcoco.ie or Teil: (021) 4532700

Is féidir leat raon fiosrúchán agus tuarascálacha comhshaoil a dhéanamh freisin trí YourCouncil.ie


*Tabhair faoi deara le do thoil mar gheall ar mhaolú srianta COVID Dé Luain 18ú Bealtaine go dtosóidh na saoráidí dramhaíola ag glacadh le gach sruth dramhaíola agus athchúrsála gan eisceacht agus lena n-áirítear an táille iontrála € 3 a thabhairt ar ais de réir an sceidil muirir. Féadfar rochtain ag bealaí isteach láithreáin a chiorrú agus treoirlínte um fhadú sóisialta á gcur i bhfeidhm againn.

 Le haghaidh uaireanta oscailte agus sonraí teagmhála do Láithreáin CA aonair téir chuig an nasc seo a leanas:   Dramhaíl agus Athchúrsáil

* Ar mhaithe le fanacht sábháilte agus an comhshaol a chosaint spreagtar teaghlaigh chun dramhaíl gairdín glas a mhúiríniú más féidir leo. Le haghaidh leideanna agus treorach téir chuig stopfoodwaste.ie.

 


Déanann an Roinn Comhshaoil cáilíocht an aeir, an uisce agus an dramhuisce i gContae Chorcaí mhonatórú, a anailísiú agus a thuairisciú de réir reachtaíocht an AE agus an reachtaíocht náisiúnta.

Chomh maith leis sin, cuireann sí faisnéis maidir le cúrsaí comhshaoil ar fáil don phobal agus do ranna eile den Chomhairle Contae. Is é cuspóir ginearálta na Roinne ná "an comhshaoil a chosaint agus a fheabhsú don ghlún seo agus do na glúnta atá le teacht."

Seol isteach ceist chuig an Roinn Comhshaoil

 

 

Déan Teagmháil Linn

Stiúrthóireacht Comhshaoil, Inis Cara, Co. Chorcaí