Covid- 19 Service Delivery Update

Covid- 19  - Nuashonrú Seirbhíse

 

Is féidir teacht ar níos mó ná 120 seirbhís de chuid na Comhairle, lena n-áirítear seirbhísí Comhshaoil, ar líne ag yourcouncil.ie. Leanfar ag tógaint ceisteanna ar an nguthán, tríd an bpost agus ar r-phost, féach ar an nasc thíos le haghaidh liosta sonraí teagmhála.

Leanfaidh Comhairle Contae Chorcaí ag soláthar réimse leathan seirbhísí comhshaoil agus tréidliachta lena n-áirítear;

 • Ceadúnú Comhshaoil
 • Feasacht Comhshaoil agus Cláir Phobail.
      -  Féach ar an nasc le do thoil chun nuashonrú iomlán stádais a fháil ar an bhFeasacht Chomhshaoil agus Shábháilteacht ó Dhóiteán Phobail & Cláir Dheontais.
 • Monatóireacht agus Forfheidhmiú
 • Láithreáin Conláiste Cathartha * agus ionaid 'fág anseo'
 • Maoir Bhruscair agus Forfheidhmiú Dramhaíola
 • Cigireachtaí Tréidliachta
 • Seirbhís Maor Madraí, leas ainmhithe
 • Cigireachtaí Breosla Soladach
 • Gearáin faoi thruailliú
 • Iarratais ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (AIE)

 

Le haghaidh liosta cuimsitheach sonraí teagmhála le húsáid le linn na héigeandála Covid-19 féach ar an fhaisnéis thíos:

Seirbhísí Comhshaoil Chomhairle Contae Chorcaí le linn COVID-19 - Faisnéis don Phobal i gcoitinne.

Fiosrúcháin, Tuairisciú agus Gearán Truaillithe a Dhéanamh:

Láithreáin Conláiste Cathartha & Athchúrsáil * - R-phost: recycling@corkcoco.ie  Teil: (021) 4285518

Gearáin maidir le Dramhaíl & Bruscar - R-phost: antilitterunit@corkcoco.ie  Teil: (021) 4285518 

Fiosrúcháin eile maidir le Dramhaíl - R-phost: antilitterunit@corkcoco.ie     Teil: (021) 4532700 

Uisce, Aer, Torann, Talmhaíoch, eile - R-phost: environ@corkcoco.ie  Teil: (021) 4532700

Tréidliachta / Leas Ainmhithe - R-phost: vets@corkcoco.ie  Teil:  (021)4285405

Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (AIE) - R-phost: aie.requests@corkcoco.ie or Teil: (021) 4532700

Is féidir leat raon fiosrúchán agus tuarascálacha comhshaoil a dhéanamh freisin trí YourCouncil.i

*Leanann Láithreáin Áiseanna Cathartha (CA) ag glacadh leis an raon iomlán ábhar dramhaíola.

Dúnadh Fánach: Uaireanta b’fhéidir go gcaithfear roinnt Láithreáin Conláiste Cathartha a dhúnadh ar chúiseanna oibríochta - Cliceáil anseo le do thoil chun na nuashonruithe is déanaí a sheiceáil inár n-alt Fógra Phoiblí.

Beidh foireann bhreise ag Comhairle Contae Chorcaí ag na láithreáin chun trácht a rialú agus chun a chinntiú go gcoinnítear an scaradh sóisialta. D’fhéadfadh moill a bheith mar thoradh de seo le linn  uaireanta móréilimh. Is féidir eolais fé amanna oscailte, muirir agus seirbhísí atá ar fáil ag gach láithreán a fháil ag an nasc seo a leanas: Dramhaíl agus Athchúrsáil

Leanfaidh na coinníollacha seo a leanas a bheith i bhfeidhm:

 • Ba chóir go gcuirfí an mála dúnta go daingean lena dhiúscairt agus ansin é a chur isteach i  mála eile agus é sin dúnta go daingean sula sroicheann sé an Láithreán Conláiste Cathartha.
 • Ní féidir ach le duine amháin in aghaidh na feithicle dul isteach ar an láithreán.
 • Caithfidh gach custaiméir an dramhaíl a chur sna gabhdáin iad féin. Ní bheidh oibrithe Láithreán Conláiste Cathartha in ann cúnamh a thabhairt.
 • Táille iontrála € 3.00 ar gach cuairt ar Láithreán Conláiste Cathartha.
 • Tá táille € 4.00 an mála do dhramhaíl mála dubh. Ní bheifear in ann iad a mheá mar méadódh sin an láimhseáil a theastaíonn.
 • Is bunráta muirear de € 5.00 í an íocaíocht as Dramhaíl Gairdín Glas Tís, ar uasmhéid de trí mhála. Caithfear an dramhaíl a thógaint as málaí ag an bpointe diúscartha.
 • Beidh táillí le haghaidh ábhar dramhaíola eile ar taispeáint ag gach láithreán agus is féidir iad a fheiscint ag Láithreáin Conláiste Cathartha Chomhairle Contae Chorcaí.
 • Coimeád scaradh fisiceach de 2m ar a laghad. Ní mór do gach custaiméir cloí le seo.
 • Tá áiseanna íocaíochta gan teagmháil ar fáil anois ag gach Láithreán Áiseanna Cathartha. Ba mhaith linn ár gCustaiméirí go léir a spreagadh chun an áis seo a úsáid ar mhaithe lena sábháilteacht féin agus le sábháilteacht foirne le linn Phaindéimeach Covid 19.

 

* Ar mhaithe le fanacht sábháilte agus an comhshaol a chosaint spreagtar teaghlaigh chun dramhaíl gairdín glas a mhúiríniú más féidir leo. Le haghaidh leideanna agus treorach téir chuig stopfoodwaste.ie.

 


Déanann an Roinn Comhshaoil cáilíocht an aeir, an uisce agus an dramhuisce i gContae Chorcaí mhonatórú, a anailísiú agus a thuairisciú de réir reachtaíocht an AE agus an reachtaíocht náisiúnta.

Chomh maith leis sin, cuireann sí faisnéis maidir le cúrsaí comhshaoil ar fáil don phobal agus do ranna eile den Chomhairle Contae. Is é cuspóir ginearálta na Roinne ná "an comhshaoil a chosaint agus a fheabhsú don ghlún seo agus do na glúnta atá le teacht."

Seol isteach ceist chuig an Roinn Comhshaoil

 

 

Déan Teagmháil Linn

Stiúrthóireacht Comhshaoil, Inis Cara, Co. Chorcaí